Samospráva ÚMČ Praha 14

Vyhledávání v usneseních Rady

VÝBĚR USNESENÍ
Hledání v tématu/dokumentu
Číslo jednání
Číslo usnesení
Rok
Měsíc

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument
14 27. 5. 2019 308/RMČ/2019 k prodloužení smluvního vztahu se spol. GARTAL rezidence Hloubětín, s. r. o. (dříve Alex rezidence) dokument
14 27. 5. 2019 307/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací na pozemek parc. č. 2587/37, k. ú. Kyje s vybudovanou komunikací dokument
14 27. 5. 2019 306/RMČ/2019 k prodeji části pozemku parc. č. 1072/20, k. ú. Hloubětín o výměře 19 m2 dokument
14 27. 5. 2019 305/RMČ/2019 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 925, k. ú. Hostavice dokument
14 27. 5. 2019 304/RMČ/2019 k převzetí pozemků na Čihadlech od Státního pozemkového úřadu dokument
14 27. 5. 2019 303/RMČ/2019 k návrhu na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění služby související se zpracováním strategických dokumentů MČ Praha 14 - Generel dopravy (analytická a návrhová část) a Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2021 - 2022, včetně zajištění vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení, vedeného pod reg. č. CZ.03.4.74/0.0/ 0.0/17_118/0010073 dokument
14 27. 5. 2019 302/RMČ/2019 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci Severovýchodní cyklomagistrála - etapa 6.3. dokument
14 27. 5. 2019 301/RMČ/2019 k zahájení veřejné zakázky na stavební práce Výstavba polytechnických zahrad III. Praha 14 zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dokument
14 27. 5. 2019 300/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dětské hřiště v ulici Mochovská dokument
14 27. 5. 2019 299/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky Výstavba hřiště pro ZŠ Šimanovská čp. 16, Praha 9 zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení dokument
14 27. 5. 2019 298/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 5 k SoD č. j. 0563/2018/OI/1050 na akci Rekonstrukce a stavba chodníku v ulici Tálínská - opakované řízení dokument
14 27. 5. 2019 297/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0621/2018/OI/1050 uzavřené k projektu Energetická renovace objektu ZŠ Bří Venclíků II. dokument
14 27. 5. 2019 296/RMČ/2019 k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti SP Černý Most, s.r.o., za rok 2018 dokument
14 27. 5. 2019 295/RMČ/2019 k návrhu na schválení Účetní závěrky společnosti SP Černý Most, s.r.o., za rok 2018 dokument
14 27. 5. 2019 294/RMČ/2019 k žádosti o neinvestiční účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. Prahy na realizaci projektu v oblasti řešení problematiky bezdomovectví dokument
14 27. 5. 2019 293/RMČ/2019 k návrhu na přidělení dotací nad 50 tis. Kč v programu Oblast 1 - sociální a návazné služby na roky 2019-2020 dokument
14 27. 5. 2019 292/RMČ/2019 k návrhu na přidělení dotace do výše 50 tis. Kč v Oblasti 1 - sociální a návazné služby na roky 2019 - 2020 dokument
14 27. 5. 2019 291/RMČ/2019 k informaci o finančním vypořádání dotací v programech Oblast 1 - sociální a návazné služby a Příspěvek na zajištění služby poskytnutých v roce 2018 z rozpočtu městské části Praha 14 dokument
14 27. 5. 2019 290/RMČ/2019 k informaci o finančním vypořádání dotací poskytnutých v rámci dotačního programu pro podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 14, zajišťujících dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže v roce 2018 z rozpočtu městské části Praha 14 dokument
14 27. 5. 2019 289/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o financování projektu Nízkoprahové centrum JAHODA v Praze 14 v rámci Operačního programu Praha - pól růstu dokument
14 27. 5. 2019 288/RMČ/2019 k uzavření dodatku ke smlouvě o financování projektu Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - polytechnické venkovní učebny v zahradách II. v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR dokument
14 27. 5. 2019 287/RMČ/2019 ke zpracování žádosti o podporu na realizaci projektu Optimalizace procesů a profesionalizace ÚMČ Praha 14 III. v rámci 119. výzvy Operačního programu Zaměstnanost dokument
14 27. 5. 2019 286/RMČ/2019 k projektu Místní akční plán Praha 14 II. - schválení Strategického rámce MAP Praha 14 II. vč. investičních priorit a Agregovaného popisu potřeb škol (I.) dokument
14 27. 5. 2019 285/RMČ/2019 k poskytnutí individuální dotace příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 dokument
14 27. 5. 2019 284/RMČ/2019 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 dokument
14 27. 5. 2019 283/RMČ/2019 k uložení odvodu příspěvkové organizaci Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 dokument
14 27. 5. 2019 282/RMČ/2019 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115 dokument
14 27. 5. 2019 281/RMČ/2019 ke stanovení platu Mgr. Bc. Jaromíru Horníčkovi, řediteli Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 dokument
14 27. 5. 2019 280/RMČ/2019 k dodatku č. 1 ke zřizovací listině Základní školy, Praha 9 - Černý Most,Vybíralova 964, IČO: 61386618, Základní školy, Praha 9, Černý Most - Gen. Janouška 1006, IČO: 61386898 a Základní školy, Prahy 9 - Lehovec, Chvaletická 917, IČO: 61381233 dokument
14 27. 5. 2019 279/RMČ/2019 k dodatku č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, IČO 75122987 dokument
14 27. 5. 2019 278/RMČ/2019 k přijetí návratné finanční výpomoci od hl. m. Prahy dokument
14 27. 5. 2019 277/RMČ/2019 k návrhu na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2019 dokument
14 27. 5. 2019 276/RMČ/2019 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2019 dokument
14 27. 5. 2019 275/RMČ/2019 k návrhu na 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 dokument
14 27. 5. 2019 274/RMČ/2019 vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy pozemků v kat. území Kyje - plochy z OP/OV-B, ZMK, LR, OP/OV-C na OV při prodloužené ul. Bodláková v úseku od ul. Branská k ul. Budovatelská dokument
14 27. 5. 2019 273/RMČ/2019 vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy u pozemku parc. č. 1416 v kat. území Hloubětín dokument
14 27. 5. 2019 272/RMČ/2019 vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy u pozemku parc. č. 1325/1 a 1325/2 v kat. území Hloubětín dokument
14 27. 5. 2019 271/RMČ/2019 k návrhu na uzavření dodatku č. 4 k darovací smlouvě mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností Landia Management, s.r.o., Evropská čp. 810/136, Praha 6 dokument
14 27. 5. 2019 270/RMČ/2019 k návrhu stanoviska k návrhu novely Statutu hl. m. Prahy dokument
14 27. 5. 2019 269/RMČ/2019 k zajištění bezpečnosti a zdraví osob v areálu Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 dokument