ÚMČ P14

Odbory úřadu

VÝBĚR ODBORU
Vyberte odbor
hledejte dle jména.

ODBOR SOCIÁLNÍ VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

ADRESU PRACOVNÍKŮ ODBORU NALEZNETE PO ROZKLIKNUTÍ TOHOTO ODKAZU.

 

Organizační členění odboru:

  • Agenda vedoucího odboru
  • Oddělení sociálně právní ochrany dětí
  • Oddělení sociální pomoci a prevence
  • Oddělení ekonomiky a administrativy

Směrnice QS 55-01 – Organizační řád

Popis činností
V samostatné působnosti zajišťuje činnost v oblasti sociální péče a zdravotnictví, metodicky vede organizace zřízené MČ, sleduje vyhlašování grantových programů v sociální a zdravotní oblasti a zpracovává a předkládá žádosti MČ o poskytnutí grantů, poskytuje metodickou pomoc nestátním subjektům na území MČ, je správcem finančních prostředků v rozsahu stanoveném Podpisovým řádem.

Podílí se na procesu poskytování finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 14 v rámci grantového řízení, zejména zajišťuje uzavírání smluv o účelovém poskytnutí veřejných finančních prostředků s žadateli o poskytnutí grantu v oblastech sociálních věcí a zdravotnictví. Odpovídá za úplnost grantové dokumentace, včetně doložení veškerých náležitostí žádosti. Provádí předběžnou a namátkově následnou veřejnoprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu a u příjemců veřejné finanční podpory, vydává rozhodnutí o uložení pokuty. Vypracovává roční plán veřejnoprávních kontrol na následující rok a zpracovává jejich výsledky. Zajišťuje také úkoly v oblasti prevence kriminality.

V přenesené působnosti odbor vykonává státní správu v rozsahu přeneseném Statutem. Jeho činnost v rámci přenesené působnosti metodicky řídí Magistrát hl. m. Prahy a je metodicky veden Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví. Provádí autorizované konverze dokumentů z moci úřední pro interní potřebu pomocí systému Czek Point office podle platných právních předpisů, vede evidenci provedených konverzí.

Změny týkající se sociálních dávek od 1. 1. 2012

Od 1. 1. 2012 dochází k přechodu agend nepojistných dávkových systému z Městských částí na Úřad práce České republiky. Tento krok je učiněn na základě Sociální reformy I. a jeho základním smyslem je sjednocení místa a administrace dávek poskytovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Agendy dávek hmotné nouze, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením a posuzování nároku a vydávání průkazek ZP, ZTP a ZTP/P tedy bude od 1. 1. 2012 vyřizovat v Praze Krajská pobočka pro hlavní město Prahu, Úřadu práce České republiky a to prostřednictvím svých kontaktních pracovišť. Tato kontaktní pracoviště naleznete nejčastěji v místě stávajících pracovišť vyřizujících dávky státní sociální podpory.

Po 1. 1. 2012 bude Úřad práce ČR vyřizovat nejen nově podané žádosti po tomto datu, ale převezme i řízení o žádostech již zahájených v roce 2011 na jednotlivých Městských částech a tato řízení dokončí.
Úřední hodiny budou shodné s příslušným pracovištěm státní sociální podpory a budou Po a St 8 – 17, Út a Čt 8 – 13, Pá pouze po dohodě. Podatelna bude přístupná po celou pracovní dobu.
Kontaktní pracoviště pro územní obvod Praha 14 je Černý Most, Generála Janouška 844/18.

Další informace o sociální reformě je možno nalézt na webu Ministerstva práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/.


Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

V rámci novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), která nabyla účinnosti dne 1.1.2013, byla v § 9a citovaného zákona dána povinnost, orgánům sociálně-právní ochrany, zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pověřeným osobám, řídit se „při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany.“ Standardy kvality dle zákona obsahují „principy a bodové hodnocení výkonu sociálně-právní ochrany, standardy sociální práce s klientem, standardy personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně-právní ochrany a technicko-provozní zajištění sociálně-právní ochrany.“ Zákonem stanovená povinnost řídit se při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany vchází do platnosti po dvouletém přechodném období od schválení novely zákona, tedy od 1.1.2015. Bližší vymezení standardů je následně upraveno v prováděcí vyhlášce č. 473/2012 Sb., která nabyla účinnosti dne 1.1.2013, přičemž v příloze č. 1 citované vyhlášky je upraveno celkem 14 okruhů standardů, které se dále člení na jednotlivá kriteria.

Standard č. 1: řeší místní a časovou dostupnost výkonu sociálně-právní ochrany v obci, včetně rozsahu působnosti úřadu, zajištění výkonu sociálně-právní ochrany na celém území, přehledu pracovníků a pracovnic, jejich zastupitelnost a způsob výkonu pracovní pohotovosti (ke stažení kompletní znění standardu).

Jmenný seznam pracovníků a pracovnic OSPOD, včetně kontaktů na uvedené pracovníky naleznete níže.

Správní obvod OSPOD Praha 14 je rozdělen dle ulic a specializací pracovníků či pracovnic OSPOD (ke stažení kompletní přehled rozdělení ulic).

Standard č. 2: upravuje prostředí a podmínky poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany dětí. Ve standardu jsou popsány prostory v nichž je sociálně-právní ochrana poskytována, včetně rozdělení pracovních prostor pro výkon sociálně-právní ochrany, zajištění efektivního využití prostor, materiální vybavení pracoviště a pravidla jeho využívání, způsob a formy ochrany pracovníků a materiální vybavení ve vztahu k jednotlivým cílovým skupinám.

Standard č. 3: řeší informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí, včetně přehledu vytvořených postupů a pravidel pro naplnění jednotlivých kritérií standardů a příkladným výčtem činností.

INFOMACE PRO DĚTI

Standard č. 4: řeší personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Ve standardu je popsána organizační struktura OSPOD Praha 14, přehled o počtu pracovních míst pro zajištění řádného výkonu sociálně-právní ochrany, pracovní profily jednotlivých specializací, přehled o aktuálním počtu pracovníků OSPOD, přehled o potřebném počtu pracovníků OSPOD, míra náročnosti výkonu sociálně-právní ochrany, přehled oprávnění a povinností k jednotlivým pracovním pozicím a specializace pracovníků a pracovnic zařazených do OSPOD Praha 14.

Standard č. 5: řeší přijímání a zaškolování pracovníků a pracovnic OSPOD a pravidla výkonu stáže na OSPOD Praha 14.

Standard č. 6: řeší profesní rozvoj zaměstnanců, včetně povinnosti mít zpracovány individuální plány dalšího vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánu sociálně-právní ochrany a zajištění průběžného vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany.

Standard č. 7: řeší problematiku prevence ve správním obvodu OSPOD Praha 14 a preventivní aktivity OSPOD, včetně základního přehledu organizací působících na území, se zaměřením na děti a mládež (ke stažení kompletní znění standardu).

Standard č. 8: řeší přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu, včetně pravidel postupu k přijímání a evidenci jednotlivých případů OSPOD, pravidel vyhodnocování naléhavosti jednotlivých případů OSPOD, pravidel přidělování jednotlivých případů konkrétnímu koordinátorovi či koordinátorce případu, přehledu o aktuálním počtu pracovníků a pracovnic OSPOD doplněným o název specializace a průměrný počet aktuálně zpracovávaných případů.

Standard č. 9: blíže upravuje jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte, včetně dodržování základních principů výkonu sociálně-právní ochrany, zajištění služeb potřebných pro jednání s osobami se specifickými potřebami, spolupráce s fyzickými a právnickými osobami, které tyto služby zajistí externě. Dále je ve standardu blíže upraven způsob vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny a tvorba individuálního plánu ochrany dítěte.

Standard č. 10: řeší kontrolu případu, včetně zajištění její pravidelnosti a způsobu průběhu kontroly.

Standard č. 11: řeší rizikové a nouzové situace, včetně připravenosti pracovníků a pracovnic OSPOD na jejich výskyt  a postup při jejich řešení.

Standard č. 12: řeší dokumentaci o výkonu sociálně-právní ochrany dětí, včetně uplatnění systému zpracování, vedení, evidence a archivace dokumentace o klientech a dalších osobách a pravidla pro vedení záznamů.

Standard č.13: řeší vyřizování stížností a pravidla pro jejich podávání (ke stažení kompletní znění standardu).

Standard č. 14: řeší návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty, včetně základního seznamu odborných pracovišť, se kterými OSPOD Praha 14 nejčastěji pracuje (ke stažení kompletní znění standardu).

Účelem standardů kvality sociálně-právní ochrany je zejména zkvalitnění výkonu sociálně-právní ochrany dětí v obci, větší přehlednost o jejím výkonu klientům, uzákonění personálního zajištění orgánů sociálně-právní ochrany, též s ohledem na socio-demografické složení obyvatelstva v obci a v neposlední řadě technické zajištění pracoviště pro větší flexibilitu a dostupnost sociálně-právní ochrany. Kromě standardů kvality sociálně právní ochrany vypracovaných na základě výše uvedené novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a dále na základě prováděcí vyhlášky č. 473/2012 Sb., se pracovníci a pracovnice OSPOD, pří výkonu sociálně-právní ochrany dětí, řídí zejména těmito zákony: zákonem č 1/1993 Sb. Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů, a dále z ústavních zákonů vyplývajícími právními předpisy, zejména Úmluvou o právech dítěte, Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, Evropskou sociální chartou, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, atd. Dále se pracovníci či pracovnice OSPOD řídí etickým kodexem sociálních pracovníků ČR a etickým kodexem úředníka ÚMČ Praha 14, který je součástí směrnice QS 55-02 Pracovní řád. V rámci výkonu SPO jsou pracovníci a pracovnice seznámeni s metodickými pokyny nadřízených orgánů ( Magistrát hl.m. Prahy, MPSV).

Kompletní standardy v písemné podobě jsou dostupné na sekretariátu vedoucí/ho odboru sociální věcí a zdravotnictví a dále u vedoucí/ho oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Vedoucí odboru
Havlínová Dana Mgr. 225 295 301 Dana.Havlinova@praha14.cz
Pracovníci odboru
Hulinková Hana 225 295 370 Hana.Hulinkova@praha14.cz

Oddělení

Oddělení ekonomiky a administrativy - Bratří Venclíků 1073
Hájková Jiřina Niké DiS 225 295 466 Jirina.Nike.Skvarlova@praha14.cz vedoucí oddělení
Jakubcová Jitka, RNDr. 225 295 260 Jitka.Jakubcova@praha14.cz

referentka, oddělení ekonomiky a administrativy

Oddělení sociálně právní ochrany dětí - Bratří Venclíků 1073
Prknová Eva 225 295 341 Eva.Prknova@praha14.cz vedoucí oddělení
Bláhová Lucie Mgr. 225 295 562 Lucie.Blahova@praha14.cz

terénní sociální pracovnice, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Buková Vendula Mgr. 225 295 528 vendula.bukova@praha14.cz

Doprovázení pěstounů, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Chmelař Zdeněk Bc. 225 295 531 Zdenek.Chmelar@praha14.cz

sociální pracovník pro náhradní rodinnou péči, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Dolečková Lenka Mgr. 225 295 371 Lenka.Doleckova@praha14.cz

kurátorka pro mládež, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Folprechtová Romana Bc. 225 295 533 Romana.Folprechtova@praha14.cz

sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Gregorová Hana 225 295 528 hana.gregorova@praha14.cz

Doprovázení pěstounů, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Hájková Aneta, DiS. 225 295 347 aneta.hajkova@praha14.cz

terénní sociální pracovnice, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Hejrová Kořínková Iva, Bc., DiS. 225 295 348 Iva.Hejrova.Korinkova@praha14.cz

terénní sociální pracovnice, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

 

Kadlecová Martina Mgr. 225 295 534 Martina.Kadlecova@praha14.cz

terénní sociální pracovnice, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Klečková Dagmar 225 295 345 Dagmar.Kleckova@praha14.cz

kurátorka mládeže, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Musilová Irena, DiS. 225 295 530 Irena.Musilova@praha14.cz

terénní sociální pracovnice, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Olách Holubová Michaela Mgr. 225 295 240 michaela.olach.holubova@praha14.cz

terénní sociální pracovnice, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Staňková Svatava, DiS. 225 295 336 Svatava.Stankova@praha14.cz

Doprovázení pěstounů, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Váňová Pavla, DiS. 225 295 506 Pavla.Vanova@Praha14.cz

terénní sociální pracovnice, oddělení sociálně – právní ochrany

Wiesnerová Daniela, Bc., DiS. 225 295 535 Daniela.Wiesnerova@praha14.cz

terénní sociální pracovnice, oddělení sociálně – právní ochrany

Oddělení sociální pomoci a prevence - Bratří Venclíků 1073
Bradáč František DiS. 225 295 343 Frantisek.Bradac@praha14.cz vedoucí oddělení
Folprechtová Romana Bc. 225 295 533 Romana.Folprechtova@praha14.cz

sociální pracovnice pro náhradní rodinnou péči, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Havlíčková Veronika Mgr. 225 295 450 veronika.havlickova@praha14.cz

koordinátorka prevence rizikového chování, oddělení sociální pomoci a prevence

Hrušková Dana 225 295 447 Dana.Hruskova@praha14.cz

terénní pracovnice pro národnostní menšiny, oddělení sociální pomoci a prevence

Hubková Petra Bc. 225 295 577 Petra.Hubkova@praha14.cz

koordinátorka kampaní, oddělení sociální pomoci a prevence

Kokkalou Ekaterina Mgr. 225 295 343 Ekaterina.Kokkalou@praha14.cz

Projektová koordinátorka (Podpora integrace cizincu na Praze 14)

Košťáková Lenka Mgr. 225 295 346 lenka.kostakova@praha14.cz

koordinátor plánování sociálních služeb

Liudmila Gasina, Bc. 773 690 475 liudmilagasina@gmail.com

Interkulturní pracovnice (Podpora integrace cizinců na Praze14)

Majzel Jakub, PhDr. 225 295 799 Jakub.Majzel@praha14.cz

sociální pracovník pro osoby v hmotné nouzi, oddělení sociální pomoci a prevence

Maninová Anita Mgr. 225 295 352 Anita.Maninova@praha14.cz

kurátorka pro dospělé, oddělení sociální pomoci a prevence

Novosadová Lenka DiS. 225 295 372 Lenka.Novosadova@praha14.cz

veřejná opatrovnice

Renáta Šachová 225 295 529 renata.sachova@praha14.cz

programy v oblasti bydlení, program sociálního bydlení, oddělení sociální pomoci a prevence

Sedláčková Kateřina, DiS. 225 295 503 Katerina.Sedlackova@praha14.cz

sociální pracovník pro osoby v hmotné nouzi, oddělení sociální pomoci a prevence

Triebová Andrea Mgr. 225 295 374 andrea.triebova@praha14.cz

veřejná opatrovnice, oddělení sociální pomoci a prevence