ÚMČ P14

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

14.5.2014

ODBOR SOCIÁLNÍ VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Organizační členění odboru:

  • Agenda vedoucího odboru
  • Oddělení sociálně právní ochrany dětí
  • Oddělení sociální pomoci a prevence
  • Oddělení ekonomiky a administrativy

 

Popis činností
V samostatné působnosti zajišťuje činnost v oblasti sociální péče a zdravotnictví, metodicky vede organizace zřízené MČ, sleduje vyhlašování grantových programů v sociální a zdravotní oblasti a zpracovává a předkládá žádosti MČ o poskytnutí grantů, poskytuje metodickou pomoc nestátním subjektům na území MČ, je správcem finančních prostředků v rozsahu stanoveném Podpisovým řádem.

Podílí se na procesu poskytování finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 14 v rámci grantového řízení, zejména zajišťuje uzavírání smluv o účelovém poskytnutí veřejných finančních prostředků s žadateli o poskytnutí grantu v oblastech sociálních věcí a zdravotnictví. Odpovídá za úplnost grantové dokumentace, včetně doložení veškerých náležitostí žádosti. Provádí předběžnou a namátkově následnou veřejnoprávní kontrolu u žadatelů o veřejnou finanční podporu a u příjemců veřejné finanční podpory, vydává rozhodnutí o uložení pokuty. Vypracovává roční plán veřejnoprávních kontrol na následující rok a zpracovává jejich výsledky. Zajišťuje také úkoly v oblasti prevence kriminality.

V přenesené působnosti odbor vykonává státní správu v rozsahu přeneseném Statutem. Jeho činnost v rámci přenesené působnosti metodicky řídí Magistrát hl. m. Prahy a je metodicky veden Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví. Provádí autorizované konverze dokumentů z moci úřední pro interní potřebu pomocí systému Czek Point office podle platných právních předpisů, vede evidenci provedených konverzí.

Změny týkající se sociálních dávek od 1. 1. 2012

Od 1. 1. 2012 dochází k přechodu agend nepojistných dávkových systému z Městských částí na Úřad práce České republiky. Tento krok je učiněn na základě Sociální reformy I. a jeho základním smyslem je sjednocení místa a administrace dávek poskytovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Agendy dávek hmotné nouze, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním postižením a posuzování nároku a vydávání průkazek ZP, ZTP a ZTP/P tedy bude od 1. 1. 2012 vyřizovat v Praze Krajská pobočka pro hlavní město Prahu, Úřadu práce České republiky a to prostřednictvím svých kontaktních pracovišť. Tato kontaktní pracoviště naleznete nejčastěji v místě stávajících pracovišť vyřizujících dávky státní sociální podpory.

Po 1. 1. 2012 bude Úřad práce ČR vyřizovat nejen nově podané žádosti po tomto datu, ale převezme i řízení o žádostech již zahájených v roce 2011 na jednotlivých Městských částech a tato řízení dokončí.
Úřední hodiny budou shodné s příslušným pracovištěm státní sociální podpory a budou Po a St 8 – 17, Út a Čt 8 – 13, Pá pouze po dohodě. Podatelna bude přístupná po celou pracovní dobu.
Kontaktní pracoviště pro územní obvod Praha 14 je Černý Most, Generála Janouška 844/18.

Další informace o sociální reformě je možno nalézt na webu Ministerstva práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/.


Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

V rámci novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), která nabyla účinnosti dne 1.1.2013, byla v § 9a citovaného zákona dána povinnost, orgánům sociálně-právní ochrany, zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc a pověřeným osobám, řídit se „při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany, které jsou kritérii určujícími úroveň kvality poskytování sociálně-právní ochrany.“ Standardy kvality dle zákona obsahují „principy a bodové hodnocení výkonu sociálně-právní ochrany, standardy sociální práce s klientem, standardy personálního a organizačního zajištění výkonu sociálně-právní ochrany a technicko-provozní zajištění sociálně-právní ochrany.“ Zákonem stanovená povinnost řídit se při výkonu sociálně-právní ochrany standardy kvality sociálně-právní ochrany vchází do platnosti po dvouletém přechodném období od schválení novely zákona, tedy od 1.1.2015. Bližší vymezení standardů je následně upraveno v prováděcí vyhlášce č. 473/2012 Sb., která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2013, přičemž v příloze č. 1 citované vyhlášky je upraveno celkem 17 okruhů standardů, které se dále člení na jednotlivá kritéria.

Standard č. 1: řeší místní a časovou dostupnost výkonu sociálně-právní ochrany v obci, včetně rozsahu působnosti úřadu, zajištění výkonu sociálně-právní ochrany na celém území, přehledu pracovníků a pracovnic, jejich zastupitelnost a způsob výkonu pracovní pohotovosti (ke stažení kompletní znění standardu).

Jmenný seznam pracovníků a pracovnic OSPOD, včetně kontaktů na uvedené pracovníky naleznete níže.

Správní obvod OSPOD Praha 14 je rozdělen dle ulic a specializací pracovníků či pracovnic OSPOD (ke stažení kompletní přehled rozdělení ulic).

Standard č. 2: upravuje prostředí a podmínky poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany dětí. Ve standardu jsou popsány prostory v nichž je sociálně-právní ochrana poskytována, včetně rozdělení pracovních prostor pro výkon sociálně-právní ochrany, zajištění efektivního využití prostor, materiální vybavení pracoviště a pravidla jeho využívání, způsob a formy ochrany pracovníků a materiální vybavení ve vztahu k jednotlivým cílovým skupinám.

Standard č. 3: řeší informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí, včetně přehledu vytvořených postupů a pravidel pro naplnění jednotlivých kritérií standardů a příkladným výčtem činností (ke stažení kompletní znění standardu).

INFORMACE PRO DĚTI

Standard č. 4: řeší personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Ve standardu je popsána organizační struktura OSPOD a OSDP orgánu SPOD Praha 14, přehled o počtu pracovních míst pro zajištění řádného výkonu sociálně-právní ochrany, pracovní profily jednotlivých specializací, přehled o aktuálním počtu pracovníků.

Standard č. 5: řeší přijímání a zaškolování pracovníků a pracovnic OSPOD a OSDP a pravidla výkonu stáže na OSPOD a OSDP Praha 14.

Standard č. 6: řeší profesní rozvoj zaměstnanců, včetně povinnosti mít zpracovány individuální plány dalšího vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánu sociálně-právní ochrany a zajištění průběžného vzdělávání zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany.

Standard č. 7: řeší problematiku prevence ve správním obvodu OSPOD Praha 14 a preventivní aktivity OSPOD, včetně základního přehledu organizací působících na území, se zaměřením na děti a mládež (ke stažení kompletní znění standardu).

Standard č. 8: řeší přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu, včetně pravidel postupu k přijímání a evidenci jednotlivých případů OSPOD, pravidel vyhodnocování naléhavosti jednotlivých případů OSPOD, pravidel přidělování jednotlivých případů konkrétnímu koordinátorovi či koordinátorce případu, přehledu o aktuálním počtu pracovníků a pracovnic OSPOD doplněným o název specializace a průměrný počet aktuálně zpracovávaných případů. Dále také řeší přidělení případu klíčové pracovnici /pracovníkovi OSDP, postup přijímání a evidence jednotlivých pěstounských rodin, přehled o aktuálním počtu pracovníků a pracovnic OSDP a počet aktuálně řešených případů na OSDP.

Standard č. 9: blíže upravuje jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte, včetně dodržování základních principů výkonu sociálně-právní ochrany, zajištění služeb potřebných pro jednání s osobami se specifickými potřebami, spolupráce s fyzickými a právnickými osobami, které tyto služby zajistí externě. Dále je ve standardu blíže upraven způsob vyhodnocování potřeb dítěte a situace rodiny a tvorba individuálního plánu ochrany dítěte.

Standard č. 10: řeší kontrolu případu, včetně zajištění její pravidelnosti a způsobu průběhu kontroly.

Standard č. 11: řeší rizikové a nouzové situace, včetně připravenosti pracovníků a pracovnic OSPOD a OSDP na jejich výskyt  a postup při jejich řešení.

Standard č. 12: řeší dokumentaci o výkonu sociálně-právní ochrany dětí, včetně uplatnění systému zpracování, vedení, evidence a archivace dokumentace o klientech a dalších osobách a pravidla pro vedení záznamů.

Standard č.13: řeší vyřizování stížností a pravidla pro jejich podávání (ke stažení kompletní znění standardu).

Standard č. 14: řeší návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty, včetně základního seznamu odborných pracovišť, se kterými OSPOD a OSDP Praha 14 nejčastěji pracuje (ke stažení kompletní znění standardu).

Standard č. 15: řeší pravidla uzavírání a plnění povinností pěstounů vyplývajících z Dohody o výkonu pěstounské péče, včetně způsobu hodnocení naplňování cílů uzavírané Dohody, způsobu vyhodnocování realizované orgánem sociálně-právní ochrany a individuální plán ochrany dítěte vypracovávaný orgánem sociálně-právní ochrany, dále vzdělávací plán zaměřený na rozvoj kompetencí osoby pečující nebo osoby v evidenci a na zvyšování kvality výkonu pěstounské péče.                                                                      

Standard č. 16: řeší předávání informací v rámci výkonu pěstounské péče mezi OSPOD, OSDP a dalšími subjekty.

Standard č. 17: řeší změny v rodině, především pravidla a postupy práce pro situace významných změn.

Účelem standardů kvality sociálně-právní ochrany je zejména zkvalitnění výkonu sociálně-právní ochrany dětí v obci, větší přehlednost o jejím výkonu klientům, uzákonění personálního zajištění orgánů sociálně-právní ochrany, též s ohledem na socio-demografické složení obyvatelstva v obci a v neposlední řadě technické zajištění pracoviště pro větší flexibilitu a dostupnost sociálně-právní ochrany. Kromě standardů kvality sociálně právní ochrany vypracovaných na základě výše uvedené novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a dále na základě prováděcí vyhlášky č. 473/2012 Sb., se pracovníci a pracovnice OSPOD, pří výkonu sociálně-právní ochrany dětí, řídí zejména těmito zákony: zákonem č 1/1993 Sb. Ústava ČR, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů, a dále z ústavních zákonů vyplývajícími právními předpisy, zejména Úmluvou o právech dítěte, Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením, Evropskou sociální chartou, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, atd. Dále se pracovníci či pracovnice OSPOD řídí etickým kodexem sociálních pracovníků ČR a etickým kodexem úředníka ÚMČ Praha 14, který je součástí směrnice QS 55-02 Pracovní řád. V rámci výkonu SPO jsou pracovníci a pracovnice seznámeni s metodickými pokyny nadřízených orgánů ( Magistrát hl.m. Prahy, MPSV).

Kompletní standardy v písemné podobě jsou dostupné na sekretariátu vedoucí/ho odboru sociální věcí a zdravotnictví a dále u vedoucí/ho oddělení sociálně právní ochrany dětí.

 

Životní situace v působnosti Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Dluh na nájemném v bytě ve vlastnictví Městské části Praha 14
Péče o seniory, poradenská činnost, doprovázení
Pomoc občanům v hmotné nouzi, nezaměstnanost
Pomoc občanům v tíživé sociální situaci, kterou nedovedou řešit vlastními silami
Program sociálního bydlení
Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
Vydávání parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Předešlé aktuality

Odbor dopravních přestupků

ODBOR DOPRAVNÍCH PŘESTUPKŮ Odbor dopravních přestupků zajišťuje v přenesené působnosti agendu dopravních přestupků v rámci zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu). Organizační členění: vedoucí odboru asistentka/referent referenti Popis činností referenta: projednává přestupky dle zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu) projednává přestupky a vede řízení o zadržení řidičských průkazů na území MČ Praha 14 zpracovává statistický přehled o projednávání přestupků a vedení řízení o zadržení řidičského průkazu za předchozí kalendářní rok, který předkládá MHMP vyřizuje dožádání orgánů činných v trestním řízení či jiných státních orgánů vede evidenci

Zveřejněno: 3.4.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Útvar interního auditu

Útvar interního auditu je přímo podřízen starostovi MČ, který zajišťuje jeho funkční nezávislost a organizační oddělení od řídících výkonných struktur. Organizační členění: vedoucí útvaru referenti útvaru

Zveřejněno: 3.1.2024
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Odbor životního prostředí

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Organizační členění: vedoucí odboru referentka-sekretářka odboru oddělení ochrany prostředí oddělení veřejného pořádku Popis činností Působí v samostatné působnosti na úseku přípravy podkladů pro zpracování programů tvorby a ochrany životního prostředí na území městské části: údržby veřejné zeleně, čistoty území, odvozu a likvidace komunálního odpadu, zajišťuje výkon alternativních trestů. Podílí se na procesu poskytování finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 14 v rámci grantového řízení. Působí na úseku správy místního poplatku za zábor veřejných prostranství. Odbor v přenesené působnosti vykonává státní správu na úseku ochrany přírody a krajiny, lesů, zemědělského půdního fondu, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, myslivosti, rybářství, ochrany

Zveřejněno: 4.2.2019
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Odbor investiční

ODBOR INVESTIČNÍ Organizační členění: oddělení administrace investičních projektů oddělení investic asistent vedoucí/ho odboru oddělení projektového řízení

Zveřejněno: 23.3.2015
Pokračovat na článekPokračovat na článek

Odbor majetku a strategického plánování

ODBOR MAJETKU A STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ Prodej, pronájem a zatížení nemovitého majetku ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 (týká se zejména pozemků) svěření, bezúplatný převod nemovitého majetku pronájmy a výpůjčky nemovitého majetku zřizování věcných břemen prodeje, nabývání a směny nemovitého majetku a vypořádání majetkových vztahů stanoviska z pozice vlastníka ke svěřenému majetku (souhlas se zřízením vjezdu na pozemek, přípojky inženýrských sítí apod.)  

Zveřejněno: 23.3.2015
Pokračovat na článekPokračovat na článek
Další aktualityDalší aktuality