ÚMČ P14

Matrika – Změna jména a příjmení

Odbor správních agend a přestupků

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Změna jména a příjmení

4. Základní informace k životní situaci

Jméno nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba nebo zákonný zástupce fyzické osoby, která je občanem ČR nebo cizincem, který má povolen trvalý pobyt na území ČR.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Změnu příjmení lze povolit jde-li o příjmení hanlivé, směšné nebo je-li pro to vážný důvod.

Změna jména nebo příjmení se nepovolí, jestliže by změna byla v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého.

Změna jména se nepovolí, žádá-li fyzická osoba mužského pohlaví o změnu na jméno ženské, nebo naopak, žádá-li o změnu jména na jméno zkomolené, zdrobněné, domácké nebo na jméno, které má žijící sourozenec společných rodičů. Vzniknou-li pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Zahájení správního řízení je dnem podání písemné žádosti na příslušný matriční úřad.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení se podává u matričního úřadu, v jehož správním obvodu je žadatel přihlášen k trvalému pobytu, u nezletilých dětí rozhoduje matriční úřad v místě trvalého pobytu dítěte.

Pokud žadatel nemá na území ČR trvalý pobyt, je příslušný k projednání žádosti matriční úřad podle místa posledního trvalého pobytu na území ČR. Pokud není ani takový pobyt, je příslušný k projednání Úřad městské části Praha 1.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Pro občany s trvalým pobytem v MČ Praha 14 je příslušný k vyřízení žádosti o změnu jména nebo příjmení Úřad MČ Praha 14, Odbor správních agend a přestupků, oddělení matriky (Bratří Venclíků 1072, 6. patro) v úředních hodinách nebo po dohodě.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 • rodný list, (popřípadě oddací list) žadatele, nebo nezletilého dítěte, popř. doklad o uzavřeném partnerství
 • jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
 • jde-li o osoby, jejichž partnerství zaniklo, pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, anebo úmrtní list zemřelého partnera
 • jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list
 • doklad o místu trvalého pobytu na území ČR
 • doklad o státním občanství
 • souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení

K žádosti o povolení změny jména nebo příjmení nezletilého dítěte musí být dále přiložen písemný souhlas druhého rodiče nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.

Není-li souhlas činěn před matričním úřadem, který rozhoduje o změně, musí být podpis souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen.

Žádost o povolení změny jména nebo příjmení musí obsahovat:

 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození, případně datum a místo uzavření manželství nebo vzniku partnerství žadatele
 • rodné číslo
 • místo trvalého pobytu žadatele, popřípadě nezletilého dítěte
 • jméno, popřípadě jména nebo příjmení, které si žadatel zvolil
 • jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, datum a místo narození manžela, popřípadě nezletilých dětí, vztahuje-li se změna jména nebo příjmení i na tyto fyzické osoby
 • údaj o státním občanství žadatele nebo nezletilého dítěte
 • odůvodnění

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek 100,- Kč se hradí

 • při změně příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější příjmení. (Za dřívější příjmení se považuje jen nejblíže předcházející příjmení nebo příjmení rodné.)
 • za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Správní poplatek 1 000,- Kč se hradí při změně jména nebo příjmení v ostatních případech.

Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek.

Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá jen jeden poplatek.

Od poplatku je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě změny pohlaví.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů, ve zvlášť složitých případech do 60 dnů

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Druhý rodič nezletilého (viz bod 10).

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení změny jména, popřípadě jmen nebo příjmení, je třeba požádat o vydání nového občanského průkazu.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Nelze.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

18. Jaké jsou související předpisy

 • vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o zamítnutí povolení změny jména nebo příjmení je možné podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

———

21. Nejčastější dotazy

Mohu požádat za trvání manželství o změnu příjmení samostatně bez manžela/ky?

 • Za trvání manželství může být změna příjmení povolena pouze na základě souhlasu obou manželů.
 • Mají-li manželé společné příjmení a je-li povolena změna příjmení jednomu z nich, vztahuje se tato změna i na příjmení druhého manžela a příjmení jejich nezletilých dětí.

22. Další informace

———

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

———

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Úřad MČ Praha 14, Odbor správních agend a přestupků, oddělení matriky

26. Kontaktní osoba

Jaroslava Novotná, tel: 225295337, e-mail: Jaroslava.Novotna@praha14.cz
Alena Burianová, tel: 225295360, e-mail: Alena.Burianova@praha14.cz
Dita Strejčková, tel: 281 005 542, dita.strejckova@praha14.cz

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

29.4.2022

28. Popis byl naposledy aktualizován

29.4.2022

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

———