Život na Praze 14

Vratné kelímkyVítání cykloobčánků 2018


Místní Agenda 21 je mezinárodní program zvyšování kvality veřejné správy, který vede k praktickému zavádění zásad udržitelného rozvoje při současném zohledňování místních podmínek. Jeho cílem je zvyšování kvality života obyvatel v jeho hlavních pilířích (tzn. rozvoj ekonomiky, sociální soudružnost a zachované přírodní bohatství) a to nejen pro generaci současnou, ale i ty budoucí.
MA21 je časově náročný proces, který své cíle naplňuje prostřednictvím zkvalitňování veřejné správy včetně zavádění metod strategického plánování a řízení, zapojování veřejnosti do spolurozhodování
a konání osvětových a vzdělávacích aktivit. Je to proces, který není dán zákonem ani vládním nařízením, a závisí na vůli místních úřadů a pomoci dalších klíčových partnerů – neziskových organizací, škol, podnikatelů, sdružení a veřejnosti samé.

Více o tomto programu naleznete zde.


Sestavení Pracovní skupiny pro globální odpovědnost MČ Praha 14 – členy pracovní skupiny jsou zástupci významných podnikatelů a neziskových organizací působících na MČ Praha 14,
odborníci z oblasti enviromentu, aktivní občané Prahy 14 a gesční radní pro MA 21.
Pracovní skupina projednává globální témata, hledá konkrétní možnosti opatření
a iniciuje aktivity směřující k zodpovědnému chování na Praze 14.

 

V roce 2019 si MČ Praha 14 stanovila dobrovolný závazek v kampani „Dost bylo plastu“,
kterou realizuje MŽP. Jednotlivá opatření jsou zapracována do interních dokumentů pro zaměstnance
ÚMČ Praha 14 a příspěvkové organizace MČ Praha 14. Zároveň se prolínají do dotačního programu
pro kulturu, sport, volný čas a místní Agendu 21.

 

 

OPATŘENÍ:

  • Jednorázová balení cukrů a mlíček do kávy – nahrazeno nákupem gastro balení, v kancelářích jsou k dispozici cukřenky a džbánky na kávu.
  • Nákup balených vod – nahrazeno pořízením džbánků do kanceláří, všude v budovách je přístup k pitné vodě. Ve dnech vymezených zákonem je zajištěn odpovídající pitný režim.
  • Jednorázové nádobí – nahrazeno opakovaně použitelnými variantami.
  • Igelitové tašky pro potřeby MČ – nahrazeno nákupem látkových či papírových tašek.
  • Doplnění aktuálních druhů nádob na tříděný odpad v budovách ÚMČ Praha 14.
  • Jednorázové obaly pro dovážené obědy – ve spolupráci s dodavateli jídel nahrazeno opakovaně použitelnými obaly.
  • Jednorázové nádobí na akcích pro veřejnost – nahrazeno opakovaně použitelnými variantami. Využití jednorázových obalů sníženo na minimum s podmínkou zajištění správného třídění. MČ zajistila vratné kelímky pro použití na akcích MČ Praha 14 a dalších organizací. /fotka kelímků H55, plech, MČ/
  • Při realizaci akcí pro veřejnost zajistit správné třídění všech druhů odpadů.

Jedná se o kampaň MČ Praha 14 realizovanou od roku 2015, v rámci níž probíhají každoročně dobrovolnické úklidy v různých částech městské části. Zapojují se aktivní občané, spolky,
pedagogové se svými dětmi, ale i podniky se svými zaměstnanci.

 

Praha 14 se jako vůbec první pražská městská část zapojila v roce 2017 do kampaně „Respektuj 18!“. Cílem kampaně je změnit tolerantní postoj veřejnosti ke konzumaci alkoholu mladistvými a podpořit omezení jeho prodeje a podávání dětem a nezletilým. Kampaň původně realizuje Plzeňský Prazdroj, se kterým je navázána pravidelná spolupráce.

Více o kampani naleznete zde.

 

Zapojení do projektu TA ČR ÉTA realizovaného Ústavem výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) ve spolupráci s Magistráty měst Ostrava, Brna a Praha.

 

  1. Podpora cirkulární ekonomiky – zapojení do iniciativy Opravme Česko. MČ podnikla kroky pro propojení místních drobných podnikatelů se serverem OPRAVÁRNA.