Život na Praze 14

Aktivity MČ Praha 14

Vratné kelímkyVítání cykloobčánků 2018


Místní Agenda 21 je mezinárodní program zvyšování kvality veřejné správy, který vede k praktickému zavádění zásad udržitelného rozvoje při současném zohledňování místních podmínek. Jeho cílem je zvyšování kvality života obyvatel v jeho hlavních pilířích (tzn. rozvoj ekonomiky, sociální soudružnost a zachované přírodní bohatství) a to nejen pro generaci současnou, ale i ty budoucí.
MA21 je časově náročný proces, který své cíle naplňuje prostřednictvím zkvalitňování veřejné správy včetně zavádění metod strategického plánování a řízení, zapojování veřejnosti do spolurozhodování
a konání osvětových a vzdělávacích aktivit. Je to proces, který není dán zákonem ani vládním nařízením, a závisí na vůli místních úřadů a pomoci dalších klíčových partnerů – neziskových organizací, škol, podnikatelů, sdružení a veřejnosti samé.

Více o tomto programu naleznete pod záložkou Místní Agenda 21.


Sestavení Pracovní skupiny pro globální odpovědnost MČ Praha 14 – členy pracovní skupiny jsou zástupci významných podnikatelů a neziskových organizací působících na MČ Praha 14,
odborníci z oblasti enviromentu, aktivní občané Prahy 14 a gesční radní pro MA 21.
Pracovní skupina projednává globální témata, hledá konkrétní možnosti opatření
a iniciuje aktivity směřující k zodpovědnému chování na Praze 14.

V rámci projektu „Optimalizace procesů a profesionalizace úřadu městské části Praha 14 III“ podpořeného z OPZ byla Pracovní skupina pro globální odpovědnost pověřena zpracováním návrhu Plánu rozvoje globální odpovědnosti na MČ Praha 14.

 


V roce 2019 si MČ Praha 14 stanovila dobrovolný závazek v kampani „Dost bylo plastu“,
kterou realizuje MŽP. Jednotlivá opatření jsou zapracována do interních dokumentů pro zaměstnance
ÚMČ Praha 14 a příspěvkové organizace MČ Praha 14. Zároveň se prolínají do dotačního programu MČ Praha 14.

 

OPATŘENÍ:

  • Jednorázová balení cukrů a mlíček do kávy – nahrazeno nákupem gastro balení, v kancelářích jsou k dispozici cukřenky a džbánky na kávu.
  • Nákup balených vod – nahrazeno pořízením džbánků do kanceláří, všude v budovách je přístup k pitné vodě. Ve dnech vymezených zákonem je zajištěn odpovídající pitný režim.
  • Jednorázové nádobí – nahrazeno opakovaně použitelnými variantami.
  • Igelitové tašky pro potřeby MČ – nahrazeno nákupem látkových či papírových tašek.
  • Doplnění aktuálních druhů nádob na tříděný odpad v budovách ÚMČ Praha 14.
  • Jednorázové obaly pro dovážené obědy – ve spolupráci s dodavateli jídel nahrazeno opakovaně použitelnými obaly.
  • Jednorázové nádobí na akcích pro veřejnost – nahrazeno opakovaně použitelnými variantami. Využití jednorázových obalů sníženo na minimum s podmínkou zajištění správného třídění. MČ zajistila vratné kelímky pro použití na akcích MČ Praha 14 a dalších organizací. /fotka kelímků H55, plech, MČ/
  • Při realizaci akcí pro veřejnost zajistit správné třídění všech druhů odpadů.

Vratné kelímky

Kampaň, kterou městská část reaguje na neutěšený stav veřejného prostoru na svém území a jejíž realizací deklaruje zájem o jeho čistotu.

Kampaň je realizována od 2015 v několika rovinách.

Jednou z nich je pravidelná činnost městské části a jejích odborů. V současnosti zajišťuje městská část agendu ochrany zvířat proti týrání, správu agendy poplatků za psy, kontroly registrací, ve spolupráci s městskou policií kontrolu čipování a dodržování veřejného pořádku. Dále má na starosti rozmístění a evidenci odpadkových košů a zajištění jejich vývozu, rozmístění a doplňování stojanů s pytlíky na psí exkrementy. Spolupracuje také s TSK hl. m. Prahy (část odpadkových košů v Praze 14 je ve správě této organizace). Součástí péče o pořádek je také pravidelné rozmísťování velkoobjemových kontejnerů, evidence a doplňování nádob na tříděný odpad na základě požadavků občanů. Nově (2020) jsou na městské části umístěny nádoby na sběr potravinových olejů.

Dalšími činnostmi je realizace osvětových aktivit pro veřejnost. Pro majitele psů jsou pořádány výchovné lekce vedené zábavnou formou – Psí školka, jednou za rok probíhá velká psí akce s názvem PEStival a s místními okrskáři z řad městské policie probíhají Výchovné procházky.

Všechny tyto akce i aktivity jsou pro veřejnost zdarma a městská část na nich spolupracuje s odborníky z řad místních kynologů, veterinářů a dalších, kteří mají se psy, výcvikem, jejich zdravím či výchovou cokoliv společného. Těchto akcí se pravidelně účastní i zástupci městské policie či výcvikáři z řad Policie ČR.

Do kampaně jsou zapojovány i místní školy. Příkladem je výtvarná soutěž pro děti starších ročníků, kdy bylo úkolem namalovat plakátek na téma psí exkrementy na Praze 14 a co s nimi. Vybrané obrázky dětí byly následně vyhodnoceny na Dětském fóru a sto nejúspěšnějších bylo umístěno na trávnících na Praze 14, aby motivovalo kolemjdoucí k uklízení po svých miláčcích.

Poslední a neméně důležitou aktivitou pořádanou v rámci této kampaně jsou komunitní úklidy. Městská část podporuje aktivní občany a spolky materiálně a hlavně zajištěním odvozu nasbíraného nepořádku. Úklidy se na městské části ujaly a jsou již pravidelně pořádány na jaře a na podzim.

Komunitní úklid Komunitní úklid Komunitní úklid Komunitní úklid

Komunity opravdu využívají pomoci městské části, kterou jim nabízí a úklidy zároveň začínají brát jako možnost setkat se svými sousedy, poznat se a užitečně a výchovně strávit čas se svými dětmi. Úklidy jsou většinou zakončeny opékání buřtů či posezením celé skupiny.

Přehled úklidů, účastníků a sesbíraného odpadu:

Komunitní úklidy

 

Praha 14 se jako vůbec první pražská městská část zapojila v roce 2017 do kampaně „Respektuj 18!“. Cílem kampaně je změnit tolerantní postoj veřejnosti ke konzumaci alkoholu mladistvými a podpořit omezení jeho prodeje a podávání dětem a nezletilým. Kampaň původně realizuje Plzeňský Prazdroj, se kterým je navázána pravidelná spolupráce.

Více o zapojení MČ P 14 do kampaně naleznete na stránce Respektuj 18!.