Samospráva ÚMČ Praha 14

6

Číslo Jednání Soubor
68/RMČ/2015 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2014 Otevřít dokument
69/RMČ/2015 Rozpočet městské části Praha 14 na rok 2015 Otevřít dokument
70/RMČ/2015 1. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2015 Otevřít dokument
71/RMČ/2015 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Základní školy Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964, příspěvková organizace Otevřít dokument
72/RMČ/2015 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za I. pololetí školního roku 2014/2015 z hlavní činnosti Otevřít dokument
73/RMČ/2015 k místní Agendě 21 Otevřít dokument
74/RMČ/2015 ke zprávě o plnění akčního plánu dětských hřišť a sportovišť za rok 2014 Otevřít dokument
75/RMČ/2015 k aktualizaci Akčního plánu rozvoje dětských hřišť a sportovišť na rok 2015 Otevřít dokument
76/RMČ/2015 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k prodloužení užívání dočasných staveb v nestabilizovaném území Lednická - Kyje Otevřít dokument
77/RMČ/2015 k návrhu Memoranda ke společnému postupu při naplňování projektu Transformace území ul. Lednická Otevřít dokument
78/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o poskytování elektronických online zdrojů mezi městskou částí Praha 14 a Národní knihovnou České republiky a smlouvy o poskytování elektronických online zdrojů mezi Praha 14 kulturní a Národní knihovnou České republiky Otevřít dokument
80/RMČ/2015 k pověření člena Zastupitelstva městské části Praha 14 k přijímání prohlášení o uzavření manželství v souladu s ustanovením § 658 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Otevřít dokument
81/RMČ/2015 k instrukci Poskytování odměn a darů členům Zastupitelstva městské části Praha 14, členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 14, členům komisí Rady městské části Praha 14 a spolupracovníkům městské části Praha 14 Otevřít dokument
82/RMČ/2015 k výpovědi ze smlouvy o dílo č. 63/98 ze dne 18. 3. 1998 a smlouvy o dílo č. 64/98 ze dne 18. 3. 1998 uzavřených mezi ZESU - Žďárský a Sobotka, zabezpečovací systémy, IČ: 49379861 a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
83/RMČ/2015 k vyhodnocení jednacího řízení bez uveřejnění v návaznosti na soutěž o návrh dle ustanovení § 23 odst. 6 ve spojení s ustanovením § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k veřejné zakázce na služby Projekční práce na projektu Komunitní centrum Hloubětínská 55 Otevřít dokument
84/RMČ/2015 k zahájení otevřeného zadávacího řízení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce Park Pilská - 1. Etapa Otevřít dokument
85/RMČ/2015 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemků v oblasti zamýšlené výstavby 5-ti bytových domů a parkovacího domu v akci Obytná zástavba CANABA - Černý Most Otevřít dokument
86/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na plochu pro výstavbu mateřské školy a smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemky s nově vybudovanými komunikacemi a zelení v lokalitě jižní část Hostavic Otevřít dokument
87/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na plochu pro výstavbu mateřské školy a smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemky s nově vybudovanými komunikacemi a zelení v lokalitě jižní část Hostavic Otevřít dokument
88/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o výpůjčce s možností provést stavbu Limnigraf Rokytka, katastrální území Kyje na části pozemku parc. č. 936 - manipulační plocha, ostatní plocha, katastrální území Kyje Otevřít dokument
89/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky plynové přípojky do pozemku parc. č. 2748, k. ú. Kyje Otevřít dokument
90/RMČ/2015 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelu NN do pozemků parc. č. 921/48, 921/49 a 921/50, k. ú. Hostavice, se společností PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
91/RMČ/2015 k uzavření pachtovní smlouvy na pacht části pozemku parc. č. 1779, díl č. 3, k. ú. Kyje Otevřít dokument
92/RMČ/2015 k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 738, Bobkova ul., Praha 9 na základě výsledku veřejného losování na pronájem bytu z důvodů hodných zvláštního zřetele v souladu se Zásadami k pronájmu bytů m. č. Praha 14 Otevřít dokument
93/RMČ/2015 k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 754, Kardašovská ul., Praha 9 na základě výsledku veřejného losování na pronájem bytu z důvodů hodných zvláštního zřetele v souladu se Zásadami k pronájmu bytů m. č. Praha 14 Otevřít dokument
94/RMČ/2015 k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 773, Kardašovská ul., Praha 9 na základě výsledku veřejného losování na pronájem bytu z důvodů hodných zvláštního zřetele v souladu se Zásadami k pronájmu bytů m. č. Praha 14 Otevřít dokument
95/RMČ/2015 k návrhu na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v 7. nadzemním podlaží objektu č. p. 813 ulice Maňákova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení Otevřít dokument
96/RMČ/2015 k návrhu na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 773 ulice Kardašovská, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení Otevřít dokument
97/RMČ/2015 k návrhu na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 61,24 m 2 , prostoru č. 1 v objektu č. p. 907 ulice Metujská, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení, společností SP Černý Most, s.r.o. Otevřít dokument
98/RMČ/2015 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy na byt č. 8 a byt č. 13 v domě č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 pro realizaci projektových záměrů Komunitního centra Chánov Otevřít dokument
99/RMČ/2015 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 3 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
100/RMČ/2015 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 26 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
101/RMČ/2015 k návrhu na výměnu bytové jednotky č. 25 o velikosti 2 + 0 za bytovou jednotku č. 24 o velikosti 1 + 0 a změnu podnájemní smlouvy v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
102/RMČ/2015 k návrhu na organizační změny v odborech Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
103/RMČ/2015 k informaci o provedení inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy ve svěřené správě MČ Praha 14 k 31. 12. 2014 Otevřít dokument
104/RMČ/2015 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytového prostoru v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 Otevřít dokument
105/RMČ/2015 k návrhu na příjetí darovacích smluv pro zajištění plesu městské části Praha 14 Otevřít dokument
106/RMČ/2015 k návrhu na účast politika Zdravé MČ na Jarní škole NSZM 2015 v Táboře Otevřít dokument