ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
    Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

Z R Ú

Změna trvalého pobytu

Občanskosprávní odbor

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Změna trvalého pobytu

4. Základní informace k životní situaci

Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území ČR, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.

Občan ČR si zvolí místo svého trvalého bydliště a tuto skutečnost oznámí ohlašovně na obecním úřadě v místě nového bydliště.

V původním bydlišti se občan neodhlašuje.

NOVĚ po změně trvalého pobytu, změně jména, příjmení, rodného čísla dojde po 45 dnech automaticky k ukončení platnosti občanského průkazu!
Pokud má v OP občan uveden rodinný stav, také dojde po jeho změně po 45 dnech automaticky k ukončení platnosti občanského průkazu!

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Občan starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy obou.

Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu zákonný zástupce nebo ten, komu bylo dítě svěřeno do péče soudem.

Za občana, jehož svéprávnost byla omezena, ohlásí změnu jeho zákonný zástupce.

Změnu může ohlásit také člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel předkládá tyto doklady:

– nájemní nebo podnájemní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí není třeba předkládat, ověří si úřednice dálkovým přístupem do KN, nebo souhlas oprávněné osoby
(oprávněná osoba = držitel nájemní smlouvy nebo vlastník, doloží nájemní smlouvou), nutná osobní účast oprávněné osoby nebo písemný, úředně ověřený souhlas oprávněné osoby

– platný občanský průkaz, v případě, že nemá žadatel platný OP, předkládá jiný doklad, který je veřejnou listinou (cestovní pas nebo řidičský průkaz)

– vyplněný formulář (přihlašovací lístek k trvalému pobytu) – je k dispozici na evidenci obyvatel

– při změně trvalého pobytu dítěte do 15 let rodný list dítěte a občanský průkaz dítěte, pokud jej dítě má (vyřizuje zákonný zástupce nebo ten, komu bylo dítě svěřeno do péče soudem)

– při změně trvalého pobytu mimopražských osob doporučujeme vzít s sebou matriční

doklady (rodný list, oddací list, rozsudek soudu o rozvodu s razítkem o nabytí právní moci), úředník je může při pochybnostech vyžadovat.

Po provedení změny trvalého pobytu bude oddělena část občanského průkazu (dále jen OP) a vydáno potvrzení o změně trvalého pobytu. Tento OP spolu s potvrzením je platný ještě 45 dnů, ale MZV ČR jej nedoporučuje používat jako cestovní doklad.

Upozornění: Po změně trvalého pobytu je občan povinen do 60 dnů zažádat o nový OP.  Vydávání občanských průkazů.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Občan ČR si zvolí místo svého trvalého bydliště a tuto skutečnost oznámí ohlašovně na obecním úřadě v místě nového bydliště. V původním bydlišti se občan neodhlašuje.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na ohlašovně na obecním úřadě v místě nového bydliště.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor občanskoprávní, Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
pracoviště evidence obyvatel, 1.patro, dveře č. 102
telefon: 225 295 557-8

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Viz bod 6.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis Přihlašovací lístek k trvalému pobytu je kromě oddělení osobních dokladů k dispozici také v Informační kanceláři úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za změnu TP je vybírán správní poplatek  50,- Kč za každou osobu starší 15 let.

Změna bude provedena až po uhrazení správního poplatku. Správní poplatek se platí na místě v hotovosti.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Změna je zaevidována ihned.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Viz bod 5 a 6.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Informace zde.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické objednání na konkrétní čas – viz rezervace na titulní stránce www.praha14.cz

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění.

18. Jaké jsou související předpisy

  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

( Zákony jsou uváděny ve znění pozdějších předpisů. )
Všechny zákony lze vyhledat na portálu veřejné správy.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta. Přestupkem je předložení neoprávněně pozměněných dokladů, uvedení nepravdivých údajů, nebo nesplnění písemné výzvy spr. orgánu k předložení dokladů v dané lhůtě k ověření správnosti údajů v evidenci obyvatel.

21. Nejčastější dotazy

Chci se přihlásit na úřad.

Na úřad se občan sám přihlásit nemůže, tato adresa mu může být pouze přidělena na základě rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu. (viz Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob(by)).

22. Další informace

Po provedení změny trvalého pobytu bude oddělena část občanského průkazu (dále jen OP) a vydáno potvrzení o změně trvalého pobytu. Tento OP spolu s potvrzením je nadále platný do vydání nového OP, ale MZV ČR jej nedoporučuje používat jako cestovní doklad.

Po změně trvalého pobytu je občan povinen do 60 dnů zažádat o nový OP. Viz Vydávání občanských průkazů

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Portál veřejné správy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Viz:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Občanskosprávní odbor, oddělení osobních dokladů

26. Kontaktní osoba

Petrová Věra, vedoucí oddělení osob. dokladů

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2. 8. 2021

28. Popis byl naposledy aktualizován

30. 7. 2021

29. Datum konce platnosti popisu

Nestanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Úřední hodiny oddělení osobních dokladů:
den hodiny
Po 7.30 – 12.00 a 13.00 – 18.00
Út 7.30 – 12.00
St 7.30 – 12.00 a 13.00 – 18.00
Čt 7.30 – 12.00
zavřeno

Je nutno upozornit, že příjem posledních žadatelů je 5 minut před koncem úředních hodin.