ÚMČ P14

Evidence obyvatel / Změna trvalého pobytu

Odbor správních agend a přestupků

1. Identifikační číslo

———

2. Kód

———

3. Pojmenování (název) životní situace

Změna trvalého pobytu

4. Základní informace k životní situaci

 • Občan ČR může mít jen jedno místo trvalého pobytu na území ČR, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popř. orientačním.
 • Občan ČR si zvolí místo svého trvalého bydliště a tuto skutečnost oznámí ohlašovně na obecním úřadě v místě nového bydliště.
 • V původním bydlišti se občan neodhlašuje (toto proběhne v evidenci obyvatel automaticky).
 • Po 45 dnech od změny trvalého pobytu dojde automaticky ke skončení platnosti občanského průkazu občana!

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 • Občan starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy obou.
 • Za občana mladšího 15 let ohlásí změnu zákonný zástupce nebo ten, komu bylo dítě svěřeno do péče soudem.
 • Za občana, jehož svéprávnost byla omezena, ohlásí změnu jeho zákonný zástupce.
 • Změnu může ohlásit také člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel předkládá tyto doklady:

 • nájemní nebo podnájemní smlouvu, výpis z katastru nemovitostí není třeba předkládat, ověří si úřednice dálkovým přístupem do KN, nebo souhlas oprávněné osoby
  (oprávněná osoba = držitel nájemní smlouvy nebo vlastník, doloží nájemní smlouvou), nutná osobní účast oprávněné osoby nebo písemný, úředně ověřený souhlas oprávněné osoby
 • platný občanský průkaz, v případě, že nemá žadatel platný OP, předkládá jiný doklad, který je veřejnou listinou (cestovní pas nebo řidičský průkaz)
 • vyplněný formulář (přihlašovací lístek k trvalému pobytu) – je k dispozici na evidenci obyvatel
 • při změně trvalého pobytu dítěte do 15 let rodný list dítěte a občanský průkaz dítěte, pokud jej dítě má (vyřizuje zákonný zástupce nebo ten, komu bylo dítě svěřeno do péče soudem)
 • při změně trvalého pobytu mimopražských osob doporučujeme vzít s sebou matriční
 • případně další doklady (rodný list, oddací list, rozsudek soudu o rozvodu s razítkem o nabytí právní moci) může úředník vyžadovat k odstranění příp. rozporů.

Po provedení změny trvalého pobytu bude oddělena část občanského průkazu (dále jen OP) a vydáno potvrzení o změně trvalého pobytu. Tento OP spolu s potvrzením je platný ještě 45 dnů, ale MZV ČR jej nedoporučuje používat jako cestovní doklad.

Upozornění: Po změně trvalého pobytu je občan povinen do 15 dnů zažádat o nový OP.  Vydávání občanských průkazů.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Občan ČR si zvolí místo svého trvalého bydliště a tuto skutečnost oznámí ohlašovně na obecním úřadě v místě nového bydliště. V původním bydlišti se občan neodhlašuje.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Na ohlašovně na obecním úřadě (úřadě městské části) v místě nového bydliště.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Úřad městské části Praha 14
oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
Bratří Venclíků 1072, pracoviště evidence obyvatel, 1.patro, dveře č. 102
telefon: 225 295 557-8

úřední hodiny

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Viz bod 6.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis Přihlašovací lístek k trvalému pobytu je kromě oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel k dispozici také v Informační kanceláři úřadu.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za změnu TP je vybírán správní poplatek  50,- Kč za každou osobu starší 15 let.

Změna bude provedena až po uhrazení správního poplatku.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Změna je zaevidována ihned.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Viz bod 5 a 6.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu?– informace Správy základních registrů

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronické objednání na konkrétní čas

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění.

Právní předpisy lze vyhledat v Elektronické sbírce zákonů a mezinárodních smluv.

18. Jaké jsou související předpisy

 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění

Právní předpisy lze vyhledat např. na www.zakonyprolidi.cz, nebo prostřednictvím aplikace MV ČR.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

—–

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta. Přestupkem je předložení neoprávněně pozměněných dokladů, uvedení nepravdivých údajů, nebo nesplnění písemné výzvy správního orgánu k předložení dokladů v dané lhůtě k ověření správnosti údajů v evidenci obyvatel.

21. Nejčastější dotazy

Chci se „přihlásit na úřad“.

Na úřad se občan sám přihlásit nemůže, tato adresa mu může být pouze přidělena na základě úředního rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu. (viz Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu osob(by)).

22. Další informace

—–

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Portál veřejné správy

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

Viz:

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor správních agend a přestupků, oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

26. Kontaktní osoba

Vendula Dubcová, vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2024

28. Popis byl naposledy aktualizován

5.2.2024

29. Datum konce platnosti popisu

Není stanoveno.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Poslední klient bude obsloužen 5 minut před koncem úředních hodin.