Samospráva ÚMČ Praha 14

Vyhledávání v usneseních Rady - do 82. jednání RMČ/2022

Výběr usnesení

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument
52 1. 2. 2005 56/RMČ/2005 k návrhu Pravidel pro poskytování informací členům Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
52 1. 2. 2005 55/RMČ/2005 k personálnímu složení Komise životního prostředí Otevřít dokument
52 1. 2. 2005 54/RMČ/2005 k návrhu na IV. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2004 Otevřít dokument
52 1. 2. 2005 53/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 52/RMČ/2005 k návrhu na uzavření smluv o úhradě příspěvku na náklady spojené s provozem LSPP na první čtvrtletí roku 2005 Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 51/RMČ/2005 k návrhu na zapůjčení osobního počítače pro Český červený kříž, Bří Venclíků 1070, Praha 9 Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 50/RMČ/2005 k návrhu na navýšení ceny díla kompletní výměna oken v MŠ Zelenečská č. p. 500, Praha 14 - Hloubětín o 97 276 Kč za žaluzie a sítě proti hmyzu Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 49/RMČ/2005 k návrhu na vyhodnocení nabídek na pronájem pozemku parc. č. 2119 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 48/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dohody o ukončení nájmu části pozemku parc. č. 978/2 v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 47/RMČ/2005 k prodeji pozemku parc. č. 1178/2 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 46/RMČ/2005 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy na byt o velikosti 2 + kk v č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 45/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění záměrů na pronájem bytu č. 1 o velikosti 3 + 1, č. p. 753, ul. Maňákova, Praha 9, bytu č. 3 o velikosti 3 + 1, č. p. 759, ul. Rochovská, Praha 9 a bytu č. 8 o velikosti 1 + 1, č. p. 494, ul. Slévačská, Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávek a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 44/RMČ/2005 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy na byt o velikosti 1+1 v č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 na dobu neurčitou Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 43/RMČ/2005 k návrhu na přidělení bytu č. 4 o velikosti 1 + 1 v ulici Ronešova č. p. 1135, Praha 9 Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 42/RMČ/2005 k návrhu na prominutí nákladů soudního řízení Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 41/RMČ/2005 k návrhu na stanovení výše nájemného na rok 2005 za užívání objektu č. p. 964 a nebytových prostor v objektu č. p. 969, ul. Vybíralova Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 40/RMČ/2005 k žádosti o umožnění předání bytu č. 13 o velikosti 1 + 0 v ulici Doležalova 1041, Praha 9 bez zajištění jeho vyklizení Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 39/RMČ/2005 k návrhu na revokaci části přílohy č. 1 usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 463/RMČ/2004 ze dne 7. 9. 2004, spolu s návrhem k přidělení volné bytové jednotky o velikosti 4 + 1, poskytnuté městské části Praha 14 dle usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1340 z 10. 8. 2004 Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 38/RMČ/2005 k návrhu na revokaci části přílohy č. 1 usnesení Rady m. č. Praha 14 č. 462/RMČ/2004 ze dne 7. 9. 2004, spolu s návrhem na přidělení bytu o velikosti 2 + 1, v domě č. p. 741, ulice Bryksova, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 37/RMČ/2005 k návrhu na zvýšení roční sazby z 600 Kč/m2 na 800 Kč/m2 za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 907 ul. Metujská, Praha 9 s účinností od 1. 1. 2005 Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 36/RMČ/2005 k návrhu na snížení roční sazby z 1.213 Kč/m2 na 1.050 Kč/m2 za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 744 ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 35/RMČ/2005 k návrhu na schválení rozšíření výpovědních důvodů z nájmu bytu nájemcům uvedeným v příloze č. 1 z důvodu, že mají dva byty dle § 711 odst. 1, písm. g) obč. zák. Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 34/RMČ/2005 k návrhu na schválení plánu oprav na rok 2005 Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 33/RMČ/2005 k návrhu na pokračování v soudním řízení Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 32/RMČ/2005 ke změně výše čerpání jednotlivých položek grantu poskytnutého občanskému sdružení Jahoda v roce 2004 Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 31/RMČ/2005 ke změně využití grantových prostředků poskytnutých OS YMCA Praha -Klub maminek Klubíčko Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 30/RMČ/2005 k návrhu na úpravu platů vedoucích pracovníků Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 29/RMČ/2005 k návrhu na jmenování vedoucího Odboru životního prostředí Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 28/RMČ/2005 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce na čtyři kusy digitálních fotoaparátů zn. CANON pro Městskou policii Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 27/RMČ/2005 k návrhu na přerušení odpisování majetku pro rok 2004 u domů svěřených do správy od 1. 7. 2004 od hl. m. Prahy a domu Generála Janouška č. p. 902 Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 26/RMČ/2005 k uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 0000084018 uzavřené mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 25/RMČ/2005 k návrhu souhrnné zprávy o přijímání peticí za kalendářní rok 2004 Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 24/RMČ/2005 k návrhu Výroční zprávy o poskytnutých informacích dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha 14 za rok 2004 Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 23/RMČ/2005 k návrhu na revokaci usnesení č. 18/RMČ/2005 Otevřít dokument
51 18. 1. 2005 22/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
50 4. 1. 2005 21/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. IX ke smlouvě o zajištění provozu lékařské služby první pomoci Otevřít dokument
50 4. 1. 2005 20/RMČ/2005 k návrhu na udělení výjimky z usnesení Rady městské části Praha 14 č. 129/RMČ/2003 za účelem umístění reklamního zařízení na pozemku parc. č. 2597/46, k. ú. Kyje Otevřít dokument
50 4. 1. 2005 19/RMČ/2005 k návrhu na udělení souhlasu s uvedením objektu Baštýřská 13/67 jako sídla firmy C &, L Mark, s. r. o. Otevřít dokument
50 4. 1. 2005 18/RMČ/2005 k postoji městské části Praha 14 ve věci vydání osmi rozhodnutí Odboru výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 na umístění stavby a stavební povolení 8 rodinných domů na pozemcích parc. č. 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 62/7, 62/8, k. ú. Kyje Otevřít dokument
50 4. 1. 2005 17/RMČ/2005 k návrhu na souhlas s rekolaudací prostoru - buňky č. l na bytovou jednotku v ubytovně Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument