Samospráva ÚMČ Praha 14

Vyhledávání v usneseních Rady - do 82. jednání RMČ/2022

Výběr usnesení

Číslo jednání Datum jednání Číslo usnesení Téma Dokument
50 4. 1. 2005 16/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění záměru na odprodej pozemku parc. č. 551/3 v k. ú. Kyje, manželům Jiřímu a Haně Čurdovým a paní Janě Mikulenčákové, bytem Dářská 1152, Praha 9 Otevřít dokument
50 4. 1. 2005 15/RMČ/2005 k návrhu na prominutí placení nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 652 ul. Splavná, Praha 9 po dobu stavebních prací Otevřít dokument
50 4. 1. 2005 14/RMČ/2005 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 26.410 Kč v souladu s vykonatelným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9 za pozdní úhradu dluhu na nájemném za užívání bytu v ulici Rochovská č. p. 763, Praha 9 Otevřít dokument
50 4. 1. 2005 13/RMČ/2005 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení vyčíslených na částku 64.151 Kč ke dni úhrady dluhu na nájemném za užívání bytu v ulici Kardašovská č. p. 670, Praha 9 Otevřít dokument
50 4. 1. 2005 12/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 5. 11. 1997 mezi městskou částí Praha 14 a panem Zdeňkem Uzdařem, K Luhu 527, Praha 9 Otevřít dokument
50 4. 1. 2005 11/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 14 v ulici Prelátská mezi městskou částí Praha 14 a společností Všeobecná stavební společnost, s. r. o., se sídlem Na Cihlářce 3062/8, Praha 5 Otevřít dokument
50 4. 1. 2005 10/RMČ/2005 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy s účastníkem výběrového řízení podle určeného pořadí na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 746 ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
50 4. 1. 2005 9/RMČ/2005 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům uvedeným v příloze č. 1 z důvodu hrubého porušování povinností nájemce bytu podle § 711 odst. 1, písm. d) obč. zák. Otevřít dokument
50 4. 1. 2005 8/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem bytu č. 10 o velikosti 1 + 0, č. p. 1041, ul. Doležalova, Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky upravené na 262 554 Kč a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu Otevřít dokument
50 4. 1. 2005 7/RMČ/2005 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 758, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
50 4. 1. 2005 6/RMČ/2005 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
50 4. 1. 2005 5/RMČ/2005 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
50 4. 1. 2005 4/RMČ/2005 k úpravě výzvy k realizaci zakázky Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách Otevřít dokument
50 4. 1. 2005 3/RMČ/2005 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek Otevřít dokument
50 4. 1. 2005 2/RMČ/2005 k návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s AiP Safe, s. r. o. Otevřít dokument
50 4. 1. 2005 1/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 656/RMČ/2004 k dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů ze dne 30. 6. 2003 Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 655/RMČ/2004 k návrhu výzvy k zakázce Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách zřízených městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 654/RMČ/2004 k návrhu na vyhodnocení nabídek zakázky na provedení kompletní výměny oken v MŠ Zelenečská č. p. 500, Praha 14 – Hloubětín Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 653/RMČ/2004 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo na vypracování akustické studie v oblasti ul. Kolbenova, Zelenečská a Poděbradská Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 652/RMČ/2004 k návrhu na uzavření nové rámcové smlouvy s firmou EUROTEL na poskytovánízvýhodněných podmínek při poskytování základních a volitelných telekomunikačních služeb v sítích EUROTEL, jiných služeb a výkonů a dodávky mobilních telefonů, příslušenství k nim a dalších produktů společnosti EUROTEL Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 651/RMČ/2004 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy mezi SMP–14, a. s. a ZŠ Gen. Janouška 1006 a k dohodě o ukončení nájemní smlouvy mezi SMP–14, a. s. a ZŠ Chvaletická 918 Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 650/RMČ/2004 k návrhu ke změně doby trvání jmenování do funkce Mgr. Václava Killicha, ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 na dobu určitou Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 649/RMČ/2004 k návrhu ke změně doby trvání jmenování do funkce Mgr. Jiřiny Novákové, ředitelky Základní školy, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918 na dobu určitou Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 648/RMČ/2004 k návrhu na pronájem pokoje v ubytovně MŠ Chvaletická 917, Lehovec Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 647/RMČ/2004 k návrhu na ukončení nájmu bytu v č. p. 494, ul. Slévačská, Praha 9, Hloubětín k 31. 12. 2004 a vrácení předplaceného smluvního nájemného ve výši Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 646/RMČ/2004 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytů nájemcům uvedeným v příloze č. 1 z důvodu, že nájemci byt neužívají bez vážných důvodů podle § 711 odst. 1, písm. h) obč. zák. a z důvodu hrubého porušování povinností nájemce podle § 711, odst. 1, písm. d) obč. zák. Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 645/RMČ/2004 k návrhu na přidělení náhradního bytu v domě č. p. 1052 v ulici Doležalova, Praha 9 na dobu neurčitou na základě vykonatelného rozsudku soudu Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 644/RMČ/2004 k návrhu na přidělení náhradního bytu v č. p. 1052 v ulici Doležalova, Praha 9 na dobu neurčitou na základě pravomocného rozsudku Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 643/RMČ/2004 k žádosti o poskytnutí garsoniéry na místo zajištěného přístřeší Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 642/RMČ/2004 k žádosti na prominutí nájemného za užívání garážového stání v ulici Kučerova č. p.799 Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 641/RMČ/2004 k návrhu na odepsání promlčené pohledávky u předepsaného nájemného za garážové stání v ulici Kučerova, Praha 9 a na prominutí předepsaného nájemného za předmětná garážová stání, za podmínky úhrady částek dle rozsudků soudu Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 640/RMČ/2004 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 639/RMČ/2004 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 638/RMČ/2004 k žádosti o prominutí poplatků z prodlení za pozdní úhradu vyúčtování za období 1 - 7/2003 za užívání bytu v ulici Kukelská č. p. 904, Praha 9 Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 637/RMČ/2004 k návrhu na vyslovení souhlasu se zřízením parkovacích míst na části pozemku parc. č. 2886/1, k. ú. Kyje, společnosti Eshel Prague, a. s. Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 636/RMČ/2004 k problematice práv a povinností vyplývajících z věcného břemene zřízeného kupní smlouvou mezi městskou částí Praha 14 a BD Lehovec 904 Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 635/RMČ/2004 k návrhu na zveřejnění záměru na uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 84/1 a 1351/1, k. ú. Kyje za účelem umístění osvětlených reklamních zařízení Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 634/RMČ/2004 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2503/1 v k. ú. Hloubětín za účelem instalace ocelové konstrukce reklamního zařízení společnosti A.C.E. Media Ventures, Inc., se sídlem Žirovnická č. p. 5, Praha 10 Otevřít dokument
49 14. 12. 2004 633/RMČ/2004 k návrhu na zveřejnění záměru a uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 206, k. ú. Černý Most, Lipnické společnosti, s. r. o. Otevřít dokument