ÚMČ P14

Program a projekt podpory ZŠ

Projekt podpory intervenčních programů na základních školách 

Záměrem tohoto projektu je podpořit realizaci intervenčních programů na základních školách,
a to v návaznosti na probíhající programy primární prevence rizikového chování. Projekt podpory intervenčních programů na základních školách je realizován od r. 2012 a je vhodným doplňkem všeobecné primární prevence, neboť pružně reaguje na potřebu pracovat s třídními kolektivy v situacích, které nelze pokrýt v rámci dlouhodobého programu primární prevence.

Cílem projektu je podílet se spolu s pedagogy na řešení problematických situací ve třídách, předcházet vzniku sociálně rizikových jevů, zvyšovat pozitivní klima v třídních kolektivech a rozvíjet schopnost dětí navazovat přátelské vztahy s vrstevníky.

Městská část Praha 14 prostřednictvím tohoto projektu při splnění stanovených podmínek podporuje
a financuje realizaci intervenčních programů na základních školách zřizovaných MČ Praha 14.

Záměrem tohoto programu je podpora základních škol na území Městské části Praha 14 v realizaci adaptačních výjezdů uskutečněných mimo školu. Podporovány budou aktivity realizované pro nově vzniklé třídní kolektivy 6. ročníků ZŠ, které budou uskutečněny na počátku školního roku v měsících září až listopad. Naším cílem je posílit realizaci tematicky orientovaných výjezdů, které kladou důraz na práci s třídou z hlediska sebepoznávání a zlepšování vztahů v třídních kolektivech.

Cíle adaptačního kurzu:

  • Dosáhnout vzájemné spolupráce jedinců ve skupině
  • Poznat schopnosti a dovednosti jedinců i skupiny jako celku
  • Umožnit jednotlivcům snáze najít své místo ve skupině
  • Předcházet negativním sociálně patologickým jevům (šikana, kriminalita, alkoholismus, xenofobie)

Městská část Praha 14 prostřednictvím tohoto projektu při splnění stanovených podmínek podporuje a financuje realizaci adaptačních programů na základních školách zřizovaných MČ Praha 14.