Samospráva ÚMČ Praha 14

49

Číslo Jednání Soubor
656/RMČ/2004 k dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor dle zákona č. 116/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů ze dne 30. 6. 2003 Otevřít dokument
655/RMČ/2004 k návrhu výzvy k zakázce Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách zřízených městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
654/RMČ/2004 k návrhu na vyhodnocení nabídek zakázky na provedení kompletní výměny oken v MŠ Zelenečská č. p. 500, Praha 14 – Hloubětín Otevřít dokument
653/RMČ/2004 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo na vypracování akustické studie v oblasti ul. Kolbenova, Zelenečská a Poděbradská Otevřít dokument
652/RMČ/2004 k návrhu na uzavření nové rámcové smlouvy s firmou EUROTEL na poskytovánízvýhodněných podmínek při poskytování základních a volitelných telekomunikačních služeb v sítích EUROTEL, jiných služeb a výkonů a dodávky mobilních telefonů, příslušenství k nim a dalších produktů společnosti EUROTEL Otevřít dokument
651/RMČ/2004 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy mezi SMP–14, a. s. a ZŠ Gen. Janouška 1006 a k dohodě o ukončení nájemní smlouvy mezi SMP–14, a. s. a ZŠ Chvaletická 918 Otevřít dokument
650/RMČ/2004 k návrhu ke změně doby trvání jmenování do funkce Mgr. Václava Killicha, ředitele Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 na dobu určitou Otevřít dokument
649/RMČ/2004 k návrhu ke změně doby trvání jmenování do funkce Mgr. Jiřiny Novákové, ředitelky Základní školy, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918 na dobu určitou Otevřít dokument
648/RMČ/2004 k návrhu na pronájem pokoje v ubytovně MŠ Chvaletická 917, Lehovec Otevřít dokument
647/RMČ/2004 k návrhu na ukončení nájmu bytu v č. p. 494, ul. Slévačská, Praha 9, Hloubětín k 31. 12. 2004 a vrácení předplaceného smluvního nájemného ve výši Otevřít dokument
646/RMČ/2004 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytů nájemcům uvedeným v příloze č. 1 z důvodu, že nájemci byt neužívají bez vážných důvodů podle § 711 odst. 1, písm. h) obč. zák. a z důvodu hrubého porušování povinností nájemce podle § 711, odst. 1, písm. d) obč. zák. Otevřít dokument
645/RMČ/2004 k návrhu na přidělení náhradního bytu v domě č. p. 1052 v ulici Doležalova, Praha 9 na dobu neurčitou na základě vykonatelného rozsudku soudu Otevřít dokument
644/RMČ/2004 k návrhu na přidělení náhradního bytu v č. p. 1052 v ulici Doležalova, Praha 9 na dobu neurčitou na základě pravomocného rozsudku Otevřít dokument
643/RMČ/2004 k žádosti o poskytnutí garsoniéry na místo zajištěného přístřeší Otevřít dokument
642/RMČ/2004 k žádosti na prominutí nájemného za užívání garážového stání v ulici Kučerova č. p.799 Otevřít dokument
641/RMČ/2004 k návrhu na odepsání promlčené pohledávky u předepsaného nájemného za garážové stání v ulici Kučerova, Praha 9 a na prominutí předepsaného nájemného za předmětná garážová stání, za podmínky úhrady částek dle rozsudků soudu Otevřít dokument
640/RMČ/2004 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
639/RMČ/2004 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
638/RMČ/2004 k žádosti o prominutí poplatků z prodlení za pozdní úhradu vyúčtování za období 1 - 7/2003 za užívání bytu v ulici Kukelská č. p. 904, Praha 9 Otevřít dokument
637/RMČ/2004 k návrhu na vyslovení souhlasu se zřízením parkovacích míst na části pozemku parc. č. 2886/1, k. ú. Kyje, společnosti Eshel Prague, a. s. Otevřít dokument
636/RMČ/2004 k problematice práv a povinností vyplývajících z věcného břemene zřízeného kupní smlouvou mezi městskou částí Praha 14 a BD Lehovec 904 Otevřít dokument
635/RMČ/2004 k návrhu na zveřejnění záměru na uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 84/1 a 1351/1, k. ú. Kyje za účelem umístění osvětlených reklamních zařízení Otevřít dokument
634/RMČ/2004 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2503/1 v k. ú. Hloubětín za účelem instalace ocelové konstrukce reklamního zařízení společnosti A.C.E. Media Ventures, Inc., se sídlem Žirovnická č. p. 5, Praha 10 Otevřít dokument
633/RMČ/2004 k návrhu na zveřejnění záměru a uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 206, k. ú. Černý Most, Lipnické společnosti, s. r. o. Otevřít dokument
632/RMČ/2004 ke změně využití části grantových prostředků poskytnutých OS Motýlek Otevřít dokument
631/RMČ/2004 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci v oblasti zajišťování úklidových prací s Armádou spásy pro rok 2005 Otevřít dokument
630/RMČ/2004 k návrhu na vytvoření veřejně prospěšných prací pro čtyři pracovníky v roce 2005 Otevřít dokument
629/RMČ/2004 k návrhu Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
628/RMČ/2004 k návrhu k vyhodnocení nabídek na pojištění majetku, odpovědnosti za škodu a dalších rizik městské části Praha 14 pro rok 2005 ve spolupráci s obch. společností MARSH, s. r. o. Otevřít dokument
627/RMČ/2004 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
626/RMČ/2004 k návrhu na odměny pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 a matrikářkám za zajišťování svatebních obřadů pro rok 2005 Otevřít dokument
625/RMČ/2004 k návrhu na odměny za rok 2004 pro členy Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří jsou pověřeni podepisováním doložky podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze Otevřít dokument
624/RMČ/2004 k návrhu na stanovení paušální částky pro náhradu výdělku neuvolněných členů Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo jiném obdobném poměru na rok 2005 Otevřít dokument
623/RMČ/2004 k návrhu na dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní školy Praha 9 – Černý Most, Gen. Janouška 1006 a Základní školy, Praha 9 – Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument
622/RMČ/2004 k návrhu na III. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2004 Otevřít dokument
621/RMČ/2004 k návrhu na uvolnění finančních prostředků pro pomoc městu Liptovský Mikuláš (SR) Otevřít dokument