Samospráva ÚMČ Praha 14

50

Číslo Jednání Soubor
20/RMČ/2005 k návrhu na udělení výjimky z usnesení Rady městské části Praha 14 č. 129/RMČ/2003 za účelem umístění reklamního zařízení na pozemku parc. č. 2597/46, k. ú. Kyje Otevřít dokument
21/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. IX ke smlouvě o zajištění provozu lékařské služby první pomoci Otevřít dokument
19/RMČ/2005 k návrhu na udělení souhlasu s uvedením objektu Baštýřská 13/67 jako sídla firmy C &, L Mark, s. r. o. Otevřít dokument
18/RMČ/2005 k postoji městské části Praha 14 ve věci vydání osmi rozhodnutí Odboru výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 na umístění stavby a stavební povolení 8 rodinných domů na pozemcích parc. č. 62/1, 62/2, 62/3, 62/4, 62/5, 62/6, 62/7, 62/8, k. ú. Kyje Otevřít dokument
17/RMČ/2005 k návrhu na souhlas s rekolaudací prostoru - buňky č. l na bytovou jednotku v ubytovně Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
16/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění záměru na odprodej pozemku parc. č. 551/3 v k. ú. Kyje, manželům Jiřímu a Haně Čurdovým a paní Janě Mikulenčákové, bytem Dářská 1152, Praha 9 Otevřít dokument
15/RMČ/2005 k návrhu na prominutí placení nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 652 ul. Splavná, Praha 9 po dobu stavebních prací Otevřít dokument
14/RMČ/2005 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 26.410 Kč v souladu s vykonatelným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9 za pozdní úhradu dluhu na nájemném za užívání bytu v ulici Rochovská č. p. 763, Praha 9 Otevřít dokument
13/RMČ/2005 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení vyčíslených na částku 64.151 Kč ke dni úhrady dluhu na nájemném za užívání bytu v ulici Kardašovská č. p. 670, Praha 9 Otevřít dokument
12/RMČ/2005 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 5. 11. 1997 mezi městskou částí Praha 14 a panem Zdeňkem Uzdařem, K Luhu 527, Praha 9 Otevřít dokument
11/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 14 v ulici Prelátská mezi městskou částí Praha 14 a společností Všeobecná stavební společnost, s. r. o., se sídlem Na Cihlářce 3062/8, Praha 5 Otevřít dokument
10/RMČ/2005 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy s účastníkem výběrového řízení podle určeného pořadí na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 746 ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
9/RMČ/2005 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům uvedeným v příloze č. 1 z důvodu hrubého porušování povinností nájemce bytu podle § 711 odst. 1, písm. d) obč. zák. Otevřít dokument
8/RMČ/2005 k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem bytu č. 10 o velikosti 1 + 0, č. p. 1041, ul. Doležalova, Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky upravené na 262 554 Kč a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu Otevřít dokument
7/RMČ/2005 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 758, ul. Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
6/RMČ/2005 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
5/RMČ/2005 k návrhu na prodloužení nájemní smlouvy na byt v č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
4/RMČ/2005 k úpravě výzvy k realizaci zakázky Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách Otevřít dokument
3/RMČ/2005 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek Otevřít dokument
2/RMČ/2005 k návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s AiP Safe, s. r. o. Otevřít dokument
1/RMČ/2005 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument