Samospráva ÚMČ Praha 14

82

Číslo Jednání Soubor
48/RMČ/2010 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9 - Hloubětín Otevřít dokument
54/RMČ/2010 k žádosti na udělení souhlasu s uvedením obecního bytu č. 3 městské části Praha 14 jako sídla firmy Otevřít dokument
56/RMČ/2010 k návrhu na prodej spoluvlastnického podílu ve výši 7406/805207 na pozemcích parc. č. 2685, 2686, 2687 a 2688, pod budovou č. p. 919-922, v k. ú. Hloubětín, Ing. Jiřímu Patrákovi, Mgr. Jiřímu Patrákovi a Lence Patrákové, majitelům bytové jednotky č. 920/59 Otevřít dokument
58/RMČ/2010 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky komunikačního kabelu do pozemku parc. č. 946, k. ú. Hostavice, se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. Otevřít dokument
64/RMČ/2010 k návrhu na souhlas k přijetí peněžitého daru účelově určeného ve výši 4.000 Kč a 18.210 Kč Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most II., Šebelova 874 Otevřít dokument
61/RMČ/2010 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k oznámení záměru Provoz zařízení Fri3oil, Linde Gas, a. s., Praha 14, k. ú. Kyje podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění Otevřít dokument
47/RMČ/2010 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1, v domě č. p. 668, ul. Kardašovská, Praha 9 - Hloubětín, v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
63/RMČ/2010 k návrhu na vyhodnocení zadávacího řízení k VZMR na realizaci akce odstranění staveb řadových garáží na pozemcích parc. č. 2626/39 až 45, k. ú. Kyje Otevřít dokument
59/RMČ/2010 k žádosti o prodej části pozemku parc. č. 2256 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
55/RMČ/2010 ke zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 117, k. ú. Černý Most, na které je vybudován přístřešek provozovny Šenk na Rajské Otevřít dokument
51/RMČ/2010 ke změně ve vedení příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
45/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 684, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
44/RMČ/2010 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
46/RMČ/2010 k žádosti o znovupřidělení bytu v č. p. 625 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
49/RMČ/2010 k návrhu na rozšíření účelu nájmu v nebytových prostorách v objektu č. p. 740 ulice Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
53/RMČ/2010 2. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2010 Otevřít dokument
50/RMČ/2010 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
60/RMČ/2010 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k umístění výjimečně přípustné stavby Rozšíření plochy pro odstavná stání - průmyslový areál Kolbenova - parc. č. 1248/1, 1248/7, 1249/17 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
57/RMČ/2010 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky komunikačního kabelu do pozemku parc. č. 2578/1, k. ú. Kyje, se společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. Otevřít dokument
62/RMČ/2010 k žádosti o vyjádření k navrhovanému odnětí zemědělských pozemků zabíraných stavbou č. 0212 komunikace Lipnická - Ocelkova Otevřít dokument
52/RMČ/2010 k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu Vybavení ubytovacího zařízení nábytkem a elektrospotřebiči v objektu č. p. 47, ul. Šimanovská Otevřít dokument