Samospráva ÚMČ Praha 14

90

Číslo Jednání Soubor
449/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
450/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
451/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
452/RMČ/201 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 773, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
453/RMČ/2014 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 - ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
454/RMČ/2014 k návrhu na uzavření podnájemní smlouvy k bytu č. 30 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
455/RMČ/2014 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 26 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
456/RMČ/2014 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 14 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
457/RMČ/2014 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek v souladu se Zásadami městské části Praha 14 k vymáhání pohledávek u bytů a prostor sloužících k podnikání ze dne 15. 2. 2014 Otevřít dokument
458/RMČ/2014 k návrhu na souhlas s uzavřením splátkového kalendáře popřípadě s prominutím nedoplatku za vyúčtování služeb za rok 2013 za prostor v 1. podzemním a v 1. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
459/RMČ/2014 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2014 Otevřít dokument
460/RMČ/2014 k návrhu Strategického plánu rozvoje na období 2015 - 2025 a Akčního plánu na období 2015 - 2016 Otevřít dokument
461/RMČ/2014 k návrhu na schválení odměny řediteli příspěvkové organizace Praha 14 kulturní Otevřít dokument
462/RMČ/2014 k návrhu na 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014 Otevřít dokument
463/RMČ/2014 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
464/RMČ/2014 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2013/2014 z hlavní činnosti Otevřít dokument
465/RMČ/2014 k návrhu ke schválení dlouhodobých pronájmů nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Otevřít dokument
466/RMČ/2014 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 2668/1 o výměře 1000 m 2 , k. ú. Kyje Otevřít dokument
467/RMČ/2014 k uzavření smlouvy o výpůjčce s TJ Slavoj Tesla Hloubětín na plochu pro potřeby turistického oddílu Otevřít dokument
468/RMČ/2014 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky komunikačního kabelu do pozemků parc. č. 566/73, 566/75, 566/78, 566/80 a 566/87, v k. ú. Hloubětín, se společností T- Mobile Czech Republic a. s. Otevřít dokument
469/RMČ/2014 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky komunikačního kabelu do pozemků parc. č. 2578/1, 2578/3, 2578/5, 2579/1, 2779/1 a PK 291/1,v k. ú. Kyje, se společností T- Mobile Czech Republic a. s. Otevřít dokument
470/RMČ/2014 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0175/20/OSMI/1050 ze dne 27. 5. 2013 na realizaci projektu "Energetická úspora budovy MŠ Chvaletická a MŠ Štolmířská " Otevřít dokument
471/RMČ/2014 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0351/2013/OSMI/1050 ze dne 17. 10. 2013 na realizaci projektu "Energetická úspora budovy MŠ Šebelova a MŠ Zelenečská " Otevřít dokument
472/RMČ/2014 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0174/2013/OSMI/1050 ze dne 27. 5. 2013 na realizaci projektu "Energetická úspora budovy MŠ Generála Janouška " Otevřít dokument
473/RMČ/2014 k uzavření nájemní smlouvy na pronájem budovy č. ev. 332 a pozemku parc. č. 1640/16 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
474/RMČ/2014 ke stanovení výše ceny silové elektřiny na období počínající dnem 1. 11. do 31. 12. roku 2014 a pro rok 2015 pro objekty ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14 Otevřít dokument
475/RMČ/2014 k zahájení jednacího řízení bez uveřejnění v návaznosti na soutěž o návrh dle ustanovení § 23 odst. 6 ve spojení s ustanovením § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k veřejné zakázce na služby "Projekční práce na projektu Komunitní centrum Hloubětínská 55 " Otevřít dokument