Samospráva ÚMČ Praha 14

31

Číslo Jednání Soubor
28/RMČ/2008 k odvolání ve věci rozhodnutí o prominutí smluvní pokuty za pozdní úhradu nájemného za pronájem pozemku parc. č. 100 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
26/RMČ/2008 k návrhu na schválení záměru na vybudování parkovacích kójí pro motorkáře Otevřít dokument
17/RMČ/2008 k návrhu na zakoupení nového služebního vozu Škoda Octavia Combi 1,9 a převedení stávajícího vozidla Škoda Octavia Combi příspěvkové organizaci KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
30/RMČ/2008 k námitce Ing. Kopecké k uzavření nájemní smlouvy na část pozemků parc. č. 939/1 a 1014, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
12/RMČ/2008 k návrhu na uzavření dodatků ke smlouvě se spol. VITA software, s. r. o. Otevřít dokument
32/RMČ/2008 k návrhu na pronájem jednoho pokoje v ubytovně MŠ Chvaletická 917, Praha 9 - Lehovec paní Lucii Vaisové od 1. 2. 2008 do 31. 8. 2008 Otevřít dokument
27/RMČ/2008 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1, v domě č. p. 754, ul. Maňákova, Praha 9, Černý Most v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
24/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1, č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
31/RMČ/2008 ke stanovení platové třídy Mgr. Janě Novotné, ředitelce ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 - Kyje v souvislosti s § 123 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) od 1. 2. 2008 Otevřít dokument
29/RMČ/2008 k návrhu na uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcných břemen uložení inženýrských sítí do pozemků městské části Praha 14 v souvislosti s výstavbou bytových domů Panorama Kyje Otevřít dokument
19/RMČ/2008 k návrhu na zajištění vybraných projektů pro postupné naplňování vytčených cílů rozvoje městské části Otevřít dokument
18/RMČ/2008 k návrhu na stanovení podmínek čerpání příspěvku přiděleného rozpočtem městské části Praha 14 příspěvkové organizaci KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
22/RMČ/2008 k návrhu na složení hodnotící komise pro hodnocení nabídek při zadání veřejných zakázek na opravy a rekonstrukce školních budov svěřených mandátní smlouvou obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. Otevřít dokument
16/RMČ/2008 k návrhu na stanovení platu řediteli příspěvkové organizace KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
21/RMČ/2008 k návrhu na souhlas se zrušením výpovědi dohodou a s revokací usnesení č. 683/RMČ/2007 v nebytových prostorách v objektu č. p. 736 ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
10/RMČ/2008 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
23/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1, č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
25/RMČ/2008 k žádosti na uplatnění snížení nájemného za užívání bytu v č. p. 1088 ulice Cíglerova, Praha 9 ve výši 1.000 Kč měsíčně od 27. 3. 2007 do doby kolaudace střešní nástavby domu č. p. 1087-1090 ul. Cíglerova, Praha 9 Otevřít dokument
15/RMČ/2008 k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
14/RMČ/2008 k návrhu dodatku č. 2/2008 ke kolektivní smlouvě ze dne 19. 12. 2006 Otevřít dokument
20/RMČ/2008 1. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008 Otevřít dokument
13/RMČ/2008 k návrhu Výroční zprávy o poskytnutých informacích dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu městské části Praha 14 za rok 2007 Otevřít dokument
11/RMČ/2008 k návrhu platových úprav zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument