Samospráva ÚMČ Praha 14

55

Číslo Jednání Soubor
656/RMČ/2008 k návrhu na podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na poskytování sociálních služeb na území jednotlivých městských částí Praha 1 - 22 v roce 2009 Otevřít dokument
646/RMČ/2008 k návrhu na uzavření pojistné smlouvy č. 2267689838 mezi pojišťovnou Kooperativa, a. s. a městskou částí Praha 14 na havarijní pojištění vozidel v majetku městské části Praha 14 Otevřít dokument
658/RMČ/2008 k návrhu na souhlas se zrušením výpovědi dohodou a s revokací usnesení č. 589/RMČ/2008 v nebytových prostorách v objektu č. p. 744 ulice Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
648/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk, č. p. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
660/RMČ/2008 k bezúplatnému převodu movitého majetku příspěvkovým organizacím zřízených městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
659/RMČ/2008 k uložení dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 668 ul. Kardašovská, Praha 9 v Centrální evidenci smluv městské části Praha 14 Otevřít dokument
649/RMČ/2008 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. a) a b) obč. zák. Otevřít dokument
642/RMČ/2008 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 ke změně Statutu hl. m. Prahy Otevřít dokument
644/RMČ/2008 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 s firmou TECHNOTON Otevřít dokument
650/RMČ/2008 k návrhu nauzavření dodatku č. 1 k SoD č. 2008/OSMI/0068 - Výměna oken a dveří gymnázium ARCUS - pavilon C a část pavilonu E v budově ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
647/RMČ/2008 k návrhu na odepsání nedobytných pohledávek za užívání nebytových prostor Otevřít dokument
653/RMČ/2008 ke zveřejnění záměru na pronájem částí pozemků v k. ú. Kyje, Hloubětín a Černý Most za účelem umístění a provozování plakátovacích ploch Otevřít dokument
654/RMČ/2008 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy na pronájem nebytového prostoru v MŠ Šebelova 874, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
652/RMČ/2008 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k obchodní využitelnosti pozemků parc. č. 201/12, 221/2 a 221/504 k. ú. Černý Most, parc. č. 2665/4 a 2660 k. ú. Kyje Otevřít dokument
657/RMČ/2008 k žádosti o změnu ve využití prostředků projektu Křesťanského centra pro rodinu - Heřmánek Dny tvořivosti podpořeného v rámci grantového řízení městské části Praha 14 Otevřít dokument
645/RMČ/2008 k návrhu na uzavření kupní smlouvy mezi Úřadem práce hl. m. Prahy a městskou částí Praha 14 na odkoupení movitého majetku, který se nachází na odboru státní sociální podpory Otevřít dokument
641/RMČ/2008 23. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008 Otevřít dokument
655/RMČ/2008 k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 ze dne 11. 11. 2008 k pronájmu pokoje od 1. 1. 2009 v ubytovně MŠ Paculova 1115, Praha 9 - Černý Most I. Otevřít dokument
651/RMČ/2008 ke zveřejnění záměru a následnému uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 119 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
643/RMČ/2008 k žádosti o změnu rozpočtu projektu Dům na půli cesty v systému komunitních služeb pro lidi s duševním onemocněním o. s. FOKUS Otevřít dokument