Samospráva ÚMČ Praha 14

13

Číslo Jednání Soubor
248/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 496, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
249/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 813, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
250/RMČ/2011 k návrhu na znovupřidělení bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 728, Bryksova ul., Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
251/RMČ/2011 k návrhu na rozšíření účelu nájmu v nebytových prostorách v objektu č. p. 770 ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
252/RMČ/2011 k návrhu na souhlas s prodloužením provozní doby venkovního občerstvení pro nájemce nebytových prostor v objektu č. p. 47 ulice Šimanovská, Praha 9 Otevřít dokument
253/RMČ/2011 k návrhu na schválení metodického pokynu k vymáhání pohledávek tj. nájemného a úhrad za plnění spojená s užíváním bytů a nebytových prostor Otevřít dokument
254/RMČ/2011 ke Komunitnímu plánu Zdravé MČ Praha 14 na rok 2011 Otevřít dokument
255/RMČ/2011 k žádosti o finanční dar 53. skautského střediska Bří Mašínů a střediska Polaris v Praze na zajištění účasti na 22. Světovém skautském Jamboree 2011 Otevřít dokument
256/RMČ/2011 4. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011 Otevřít dokument
257/RMČ/2011 k informaci o výsledku kontroly na místě ve smyslu § 81 odst. 3 písmena b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze provedené u Úřadu městské části Praha 14 odborem krizového řízení MHMP se zaměřením na výkon přenesené působnosti na úseku krizového řízení Otevřít dokument
258/RMČ/2011 k vyjádření městské části Praha 14 k umístění stavby vodovodního řadu 14B4800 Propoj DN 800 do pásma VDJ Kozinec, Praha 9 Otevřít dokument
259/RMČ/2011 k vyjádření městské části Praha 14 k zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru Stavební úpravy pro dodatečné povolení ČS PHM v areálu firmy Freko, parc. č. 2671/26, k. ú. Kyje a parc. č. 686/5, k. ú. Malešice Otevřít dokument
260/RMČ/2011 k podání žádosti o poskytnutí grantu z revolvingového fondu MŽP na podporu udržitelného rozvoje Otevřít dokument
261/RMČ/2011 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby - technický dozor investora na stavbách - energetické úspory budov základních škol (projekty spolufinancované ze strukturálních fondů EU) Otevřít dokument
262/RMČ/2011 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce odstranění staveb řadových garáží v ulici Za Rokytkou Otevřít dokument
263/RMČ/2011 k revokaci usnesení č. 192/RMČ/2011 - uzavření nájemní smlouvy na pozemek parc. č. 737/4, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
264/RMČ/2011 k žádosti odboru evidence, správy a využití majetku MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 254/6, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
265/RMČ/2011 k návrhu na zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1359/1, k. ú. Hloubětín za účelem využití pozemku jako zahrádky Otevřít dokument
266/RMČ/2011 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy čj. 2007/OESM - OMD/0007 na pronájem části pozemků parc. č. 1760, 2830/1 a 2832 v k. ú. Kyje výpovědí ke dni 1. 7. 2011 Otevřít dokument
267/RMČ/2011 k zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 2647/1, 84/1, 1695/1, 2574/20 a 2574/40 v k. ú. Kyje se spol. euroAWK s. r. o. za účelem umístění 5 ks reklamních zařízení Otevřít dokument
268/RMČ/2011 k návrhu na navýšení kapacity Mateřské školy, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 v detašovaném pracovišti objektu Sadská 530, Praha 9 - Hloubětín od 1. 9. 2011 Otevřít dokument