Samospráva ÚMČ Praha 14

52

Číslo Jednání Soubor
28/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 753, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
29/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostor sloužící k podnikání v 1. podzemním podlaží, místnost č. 53 o výměře 14,72 m2 a místnost č. 54 o výměře 14,33 m2 , tedy o celkové výměře 29,05 m2 v objektu Polikliniky Černý Most Parník č. p. 902, ul. Gen. Janouška, Praha 9 198 00 Otevřít dokument
30/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostory sloužící k podnikání, místnosti č. 267 a č. 270 o celkové výměře 34,80 m2 ve 2. nadzemním podlaží a místnosti č. 301 a č. 320 ve 3. nadzemním podlaží o celkové výměře 39,30 m2 objektu č. p. 902, ul. Gen. Janouška, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
31/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy v prostorách objektu Polikliniky Černý Most Parník, Generála Janouška 902/17 198 00 Praha 9 - Černý Most II Otevřít dokument
32/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v prostorách objektu č. p. 668/74, ulice Kardašovská, 198 00 Praha 9 Otevřít dokument
33/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 30 na adrese Broumarská č. p. 25, Praha 9 Otevřít dokument
34/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu č. 11 o velikosti 1 + 0 v objektu č. p. 1610, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
35/RMČ/2017 k návrhu výroční zprávy o poskytnutých informacích dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na Úřadu m. č. Praha 14 za rok 2016 Otevřít dokument
36/RMČ/2017 k informaci o rezignaci na funkci vedoucí odboru investičního Otevřít dokument
37/RMČ/2017 k návrhu na jmenování nového člena Strategického týmu pro řízení a rozvoj (STRR) Otevřít dokument
38/RMČ/2017 k návrhu na jmenování dotačních komisí pro hodnocení žádostí v dotačním programu v roce 2017 pro oblast 2 Otevřít dokument
39/RMČ/2017 k návrhu záměru o podání žádosti na poskytnutí dotace Ministerstva vnitra v rámci vyhlášeného Programu prevence kriminality na rok 2017 Otevřít dokument
40/RMČ/2017 k návrhu na uzavření smlouvy o spolupráci na projektu Sociální bydlení - metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend mezi městskou částí Praha 14 a Ministerstvem práce a sociálních věcí Otevřít dokument
41/RMČ/2017 k projektovému záměru na projekt Pilotní ověření implementace systému sociálního bydlení na lokální úrovni v městské části Praha 14 v rámci OPZ Otevřít dokument
42/RMČ/2017 k návrhu na změnu výše osobních příplatků ředitelů základních a mateřských škol městské části Praha 14 Otevřít dokument
43/RMČ/2017 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Ubytování a stravování pro účastníky vzdělávacího semináře pro pěstouny Otevřít dokument
44/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky Dodávka gastrozařízení a vybavení interiéru komunitní kavárny v parku Pilská Otevřít dokument
45/RMČ/2017 na zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění odborné psychologické pomoci dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Otevřít dokument
46/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0431/2016/OI/1050 na akci Úprava točny Hostavice Otevřít dokument
47/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č.j. 0152/2016/OI_OddI/1050 na stavební práce k akci: Rekonstrukce elektroinstalace v budovách ZŠ a MŠ městské části Praha 14 - MŠ Chvaletická Otevřít dokument
48/RMČ/2017 k uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě čj. 2804/03 za účelem změny platebních podmínek Otevřít dokument
49/RMČ/2017 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu nebo prodeji části pozemku parc. č. 708/28, k. ú. Hloubětín pro vybudování parkoviště k plánované přístavbě domu č. p. 567 Otevřít dokument
50/RMČ/2017 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 2631/3 k. ú. Hloubětín pro vybudování samoobslužné myčky automobilů Otevřít dokument
51/RMČ/2017 k uzavření dodatku k Memorandu o podpoře bezmotorové dopravy Otevřít dokument