Samospráva ÚMČ Praha 14

64

Číslo Jednání Soubor
259/RMČ/2009 k záměru městské části Praha 14 získat do svěřené správy nemovitostí podzemní úkryt Vašátkova 1015 - 1018 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
243/RMČ/2009 k žádosti nabyvatele jednotky v č. p. 1088 ulice Cíglerova, Praha 9 o prominutí částky 10.000 Kč Otevřít dokument
234/RMČ/2009 k návrhu na zajištění prázdninového provozu v mateřských školách na území městské části Praha 14 Otevřít dokument
236/RMČ/2009 k žádosti o poskytnutí dispozičního práva k bytu MHMP o velikosti 3 + 1 v č. p. 808, ul. Kučerova, Praha 9 - Černý Most městské části Praha 14 Otevřít dokument
238/RMČ/2009 k opravě Pravidel pro řešení dopadů deregulace nájemného Otevřít dokument
241/RMČ/2009 k návrhu na souhlas se snížením roční sazby z 575,81 Kč/m2 na 269,95 Kč/m2, ze 187,77 Kč/m2 na 88,03 Kč/m2 a z 6,99 Kč/m2 na 3,28 Kč/m2 pro nájemce v nebytových prostorách objektu č. p. 907 ulice Metujská, Praha 9 Otevřít dokument
242/RMČ/2009 k žádosti nabyvatele jednotky v č. p. 1088 ulice Cíglerova, Praha 9 o prominutí částky 10.000 Kč Otevřít dokument
231/RMČ/2009 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
232/RMČ/2009 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2009 Otevřít dokument
255/RMČ/2009 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení optického kabelu MKS do pozemků parc. č. 782/25 a 1072/175 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
233/RMČ/2009 k návrhu na poskytnutí finančního příspěvku formou daru ve výši 40.000 Kč na zajištění defilé v rámci Světového romského festivalu KHAMORO 2009 Otevřít dokument
248/RMČ/2009 na ukončení správy objektu č. p. 1006 v ulici Generála Janouška, Praha 9 a na uzavření dodatku č. 7 k mandátní smlouvě k zajištění výkonu správy nemovitostí městské části Praha 14 a dodatku č. 8 k mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor v nemovitostech městské části Praha 14 Otevřít dokument
247/RMČ/2009 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1135, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
244/RMČ/2009 k žádosti o udělení souhlasu městské části Praha 14 s prodloužením termínu splatnosti kupní ceny dle smlouvy o převodu jednotky v č. p. 1088 ulice Cíglerova, Praha 9 ze dne 6. 11. 2008 a o prominutí částky 10.000 Kč Otevřít dokument
235/RMČ/2009 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Služby a dodávky tiskové techniky formou nájmu včetně kompletního servisního zabezpečení na Úřadě městské části Praha 14 Otevřít dokument
253/RMČ/2009 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 713/10 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
254/RMČ/2009 k záměru na prodej části pozemku parc. č. 2727/1 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
249/RMČ/2009 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Výměna oken a dveří - ZŠ Hloubětínská č. p. 700, Praha 9, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
251/RMČ/2009 k usnesení 63. jednání Rady městské části Praha 14, konaného dne 21. 4. 2009, č. 227/RMČ/2009 Rekonstrukce elektroinstalace - etapa C a výplní vnějších otvorů ZŠ Bratří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
250/RMČ/2009 k vyhodnocení podlimitní veřejné zakázky Výměna oken, dveří a fasádních stěn ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust. § 21, odst. 1 písm. f) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Otevřít dokument
252/RMČ/2009 k žádosti OOA MHMP o stanovisko k pronájmu a následnému úplatnému převodu pozemků parc. č. 232/275 a 232/276 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
246/RMČ/2009 k žádosti o udělení souhlasu městské části Praha 14 s prodloužením termínu splatnosti kupní ceny dle smlouvy o převodu jednotky v č. p. 1089 ulice Cíglerova, Praha 9 ze dne 14. 11. 2008 a o prominutí částky 10.000 Kč Otevřít dokument
245/RMČ/2009 k žádosti o udělení souhlasu městské části Praha 14 s prodloužením termínu splatnosti kupní ceny dle smlouvy o převodu jednotky v č. p. 1088 ulice Cíglerova, Praha 9 ze dne 14. 11. 2008 a o prominutí částky 10.000 Kč Otevřít dokument
237/RMČ/2009 k návrhu na přenechání dispozičního práva k bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 850, ul. Gen. Janouška, Praha 9 - Černý Most rezortu justice Otevřít dokument
258/RMČ/2009 k uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc. č. 1072/109 a 1072/110 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
260/RMČ/2009 vyjádření městské části Praha 14 k územnímu řízení na umístění stavby Obytný soubor - ROKYTKA-PARK k. ú. Vysočany a k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
257/RMČ/2009 k uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků parc. č. 740/1, 740/3, 741/1, 741/3 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
256/RMČ/2009 k uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy na pronájem pozemků parc. č. 1072/29 a části parc. č. 1072/30 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
239/RMČ/2009 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 131.500 Kč k uhrazenému dluhu na nájemném a na prominutí poplatků z prodlení vyčíslených k 22. 4. 2009 ve výši 27.602 Kč k nezaplacenému nájemnému za užívání bytu v č. p. 769 ulice Rochovská, Praha 9 Otevřít dokument
240/RMČ/2009 k žádosti na uzavření splátkového kalendáře k úhradě dluhu na nájemném za užívání nebytového prostoru v č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 včetně smluvní pokuty a na zpětvzetí výpovědi z nebytového prostoru v č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument