Samospráva ÚMČ Praha 14

Rada - jednání

88

ČÍslo Jednání Soubor
513/RMČ/2018 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1134, ul. Ronešova, Praha 9 dokument
514/RMČ/2018 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + kk v č. p. 736, Bobkova ul., Praha 9 dokument
515/RMČ/2018 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1070, ul. Bří Venclíků, Praha 9 dokument
516/RMČ/2018 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 dokument
517/RMČ/2018 ke zprávě o činnosti Rady městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2018 dokument
518/RMČ/2018 k návrhu na ukončení činnosti komisí Rady městské části Praha 14 pro volební období 2014 - 2018 dokument
519/RMČ/2018 k návrhu na jmenování vedoucího odboru investičního Úřadu městské části Praha 14 dokument
520/RMČ/2018 k informaci o provedení kontroly přenesené působnosti výkonu stavebního úřadu dokument
521/RMČ/2018 k informaci o provedené kontrole na odboru sociálních věcí a zdravotnictví dokument
522/RMČ/2018 k návrhu na povolení pracovní cesty Ing. Ilony Pickové dokument
523/RMČ/2018 k výstupům z Dětského fóra a Veřejných lokálních fór 2018 a stanovení gestorů k příležitostem MČ Praha 14 dokument
524/RMČ/2018 k návrhu na 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 dokument
525/RMČ/2018 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 dokument
526/RMČ/2018 k rozhodnutí zadavatele o námitkách proti zadávacím podmínkám k veřejné zakázce Energetická renovace objektů ZŠ a MŠ v Praze 14 dokument
527/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0763/2017/OI/1101 na akci Projekční služby - Křižovatky ul. Broumarská x Rožmberská a ul. Broumarská x Českobrodská dokument
528/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0205/2018/OI/1050 na akci Výstavba polytechnických zahrad v MŠ a ZŠ Praha 14 - Polytechnické zahrady I dokument
529/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0206/2018/OI/1050 na akci Výstavba polytechnických zahrad v MŠ a ZŠ Praha 14 - Polytechnické zahrady II dokument
530/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0395/2018/OI/1050 na akci Rekonstrukce plynové kotelny v objektu Pilská čp. 9 dokument
531/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0389/2018/OI/1050 na akci Zastávka BUS v ulici Nedokončená dokument
532/RMČ/2018 k uzavření příkazní smlouvy na výkon technického dozoru investora k akci Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská dokument
533/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky na služby Zajištění sociálně prospěšného zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce zadávané formou nadlimitního řízení dokument
534/RMČ/2018 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Dodávky a montáž ZTI v objektech spravovaných Správou majetku Praha 14, a.s. zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dokument
535/RMČ/2018 k návrhu na zajištění realizace nezbytné rekonstrukce bytového jádra v nájemním bytě č. 2, Rochovská 766, 198 00 Praha 9, tedy investice dokument
536/RMČ/2018 k návrhu na zajištění realizace správy, provozu, údržby a opravy tepelných zařízení zadavatele pro rozvod tepla a teplé užitkové vody a jejich vnějších rozvodů ve správě SMP 14 dokument
537/RMČ/2018 k návrhu na souhlas s výpůjčkou stavby, budovy č. p. 67, která je součástí pozemku parc. č. 696, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 328 m 2 , k. ú. Hostavice dokument
538/RMČ/2018 k zajištění ostrahy školního hřiště v areálu příspěvkové organizace Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006, společností EUROMAFAS s. r. o., IČO: 27428389 dokument