Samospráva ÚMČ Praha 14

25

Číslo Jednání Soubor
636/RMČ/2007 k revokaci usnesení č. 549/RMČ/2007 v části uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 967, k. ú. Hostavice se spol. SKANSKA Otevřít dokument
619/RMČ/2007 20. rozpočtové opatření městské části Praha 14 Otevřít dokument
618/RMČ/2007 k návrhu úpravy Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
634/RMČ/2007 k pronájmu části pozemku parc. č. 782/23 v k. ú. Hloubětín Družstvu vlastníků domu, Horoušanská 143, Praha 9 Otevřít dokument
620/RMČ/2007 k návrhu na uzavření servisní smlouvy na správu výpočetní techniky a informačních technologií v Centru vzdělávání a veřejného internetu Otevřít dokument
624/RMČ/2007 k návrhu na stanovení skupiny uchazečů na pronájem bytu č. 3 o velikosti 1 + 1 v č. p. 755, ul. Kardašovská v souladu se Zásadami k pronájmu bytů m. č. Praha 14 Otevřít dokument
630/RMČ/2007 k návrhu na souhlas s uzavřením podnájemní smlouvy v nebytových prostorách objektu č. p. 799 ulice Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
617/RMČ/2007 podněty pro zpracování nového územního plánu hlavního města Prahy Otevřít dokument
613/RMČ/2007 k návrhu Organizačního řádu od 1. 1. 2008 Otevřít dokument
632/RMČ/2007 ke zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 176/1 v k. ú. Černý Most za účelem umístění RZ Otevřít dokument
631/RMČ/2007 k žádosti o prodloužení užívání přístřeší formou bytu v č. p. 754 ulice Kardašovská, Praha 9 do 30. 9. 2008 Praha 9 Otevřít dokument
629/RMČ/2007 k žádosti na uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 12. 2007 do 31. 5. 2008 na užívání bytu v č. p. 491 ulice Krylovecká, Praha 9 s možností prodloužení nájmu za podmínky plnění povinností nájemce a splácení dluhu Otevřít dokument
616/RMČ/2007 návrh na vyloučení uchazečů ze zadávacího řízení k veřejné zakázce Pojištění nemovitého a movitého majetku, přerušení provozu, přepravy a odpovědnosti za škodu městské části Praha 14 Otevřít dokument
628/RMČ/2007 k návrhu na prominutí placení nájemného a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9 Otevřít dokument
625/RMČ/2007 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 3 + 1, v domě č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
627/RMČ/2007 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 2.859 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 1218 ulice Kostlivého, Praha 9 Otevřít dokument
626/RMČ/2007 k žádosti na prominutí poplatků z prodlení ve výši 3.967 Kč za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 493 ulice Krylovecká, Praha 9 Otevřít dokument
612/RMČ/2007 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
622/RMČ/2007 k návrhu na jmenování ředitele příspěvkové organizace KVIZ, zřízené městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
621/RMČ/2007 k návrhu nového ceníku služeb v Centru vzdělávání a veřejného internetu z důvodu zahájení hostinské činnosti od 1. 11. 2007 Otevřít dokument
614/RMČ/2007 k návrhu na rozpočet zaměstnaneckého fondu na rok 2008 Otevřít dokument
623/RMČ/2007 k návrhu na úpravu dohody spojené se zřízením příspěvkové organizace o přechodu zaměstnanců Úřadu městské části Praha 14 do této organizace Otevřít dokument
635/RMČ/2007 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení komunikačního vedení do pozemků parc. č. 2599/36 a 2746/1, k. ú. Kyje, se spol. Telefónica O2 Otevřít dokument
615/RMČ/2007 k informaci o provedené kontrole výkonu státní správy na úseku matrik v odboru Kanceláře starosty - oddělení právní a matriční Otevřít dokument
637/RMČ/2007 ke stanovení platové třídy p. Janu Kunickému, řediteli ZŠ Bří Venclíků v souvislosti s § 123 zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) od 1. 10. 2007 Otevřít dokument
633/RMČ/2007 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2007/OESM - OMD/0087 na pronájem části pozemku parc. č. 782/23 v k. ú. Hloubětín BD Chvalská 718/719 Otevřít dokument