Samospráva ÚMČ Praha 14

46

Číslo Jednání Soubor
470/RMČ/2008 k návrhu na souhlas s prodloužením doby nájmu o dalších 12 let pro nájemce v nebytových prostorách objektu č.p. 530 ulice Sadská, Praha 9 Otevřít dokument
451/RMČ/2008 na jmenování člena dopravní komise Otevřít dokument
464/RMČ/2008 na schválení podání výpovědi z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
457/RMČ/2008 k návrhu úpravy Zásad k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
459/RMČ/2008 na obnovu nájmu bytu v čp. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
462/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1+1, č.p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
469/RMČ/2008 k návrhu na souhlas s technickým zhodnocením školní kuchyně v nebytových prostorách v objektu č.p. 530 ul. Sadská, Praha 9, které bude započteno na nájemném za tyto nebytové prostory Otevřít dokument
455/RMČ/2008 2. úpravy finančního plánu včetně úpravy plánu oprav městské části Praha 14 na rok 2008 Otevřít dokument
461/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2+kk, čp. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
467/RMČ/2008 k návrhu na určení pořadí došlých nabídek a uzavření nájemní smlouvy s účastníkem výběrového řízení podle určeného pořadí na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 777 ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
456/RMČ/2008 na schválení vzorové Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky o převodu spoluvlastnického podílu na pozemku a o převodu spoluvlastnického podílu na funkčně souvisejícím pozemku podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými nájemci bytového domu čp.1087-1090 v ulici Cíglerova Praha 9, včetně kupní ceny Otevřít dokument
458/RMČ/2008 k souhlasu s trvalým pobytem cizince v domě čp. 748, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
447/RMČ/2008 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
453/RMČ/2008 plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za I. pololetí roku 2008 Otevřít dokument
465/RMČ/2008 k žádosti o prodloužení užívání přístřeší formou bytu v čp. 754, ulice Kardašovská Praha 9 do 30. 9. 2009 Otevřít dokument
466/RMČ/2008 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 2+1 v domě čp. 1134, ul. Ronešova, Praha 9, Černý Most v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
468/RMČ/2008 k návrhu na souhlas s umístěním sídla společností podnájemce v nebytových prostorách objektu č.p. 67 ulice Baštýřská, Praha 9 Otevřít dokument
454/RMČ/2008 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2008 Otevřít dokument
473/RMČ/2008 k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uložení plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 947 a 949, k. ú. Hostavice se spol. Uniga - cz, a. s. Otevřít dokument
452/RMČ/2008 k návrhu smlouvy o výpůjčce nemovitosti v ulici Bojčenkova 1099, Praha 9 Otevřít dokument
460/RMČ/2008 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1+0, čp. 670, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
475/RMČ/2008 na pronájem jednoho pokoje v ubytovně ZŠ Chvaletická 918, Praha 9 - Lehovec v budově Rochovská paní Renatě Kučerové od 15. 9. 2008 Otevřít dokument
463/RMČ/2008 na stanovení skupiny uchazečů na pronájem bytu č. 9 o velikosti 3+kk v č.p. 770, ul. Kučerova v souladu se zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
474/RMČ/2008 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o zřízení věcného břemene v souvislosti se zrušením vrchního vedení 22 kV v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
472/RMČ/2008 ke stanovisku MČ Praha 14 se sepsáním souhlasného prohlášení o právech vlastnictví k pozemku parc. č. 119 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
450/RMČ/2008 k návrhu na poskytnutí finančních prostředků formou daru ve výši 25 tis. Kč Občanskému sdružení Cikne Čhave Otevřít dokument
448/RMČ/2008 k rozsahu a postupu zpracování Komunitního plánu sociálních služeb (KPSS) Otevřít dokument
471/RMČ/2008 k žádosti MČ Praha 1 o podpis souhlasného prohlášení k pozemku parc. č. 1909/10 a parc. č. 1911/9 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
449/RMČ/2008 na navýšení odměny za práci členů okrskových volebních komisí pro volby do Senátu Parlamentu České republiky Otevřít dokument