Samospráva ÚMČ Praha 14

62

Číslo Jednání Soubor
418/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 744, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
419/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 846, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
420/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 773, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
421/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
422/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
423/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
424/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 755, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
425/RMČ/2017 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 753, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
426/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
427/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu MHMP Otevřít dokument
428/RMČ/2017 k návrhu na souhlas s dohodou o ukončení nájmu nebytových prostor ve 2. nadzemním podlaží objektu č. p. 902, ul. Generála Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
429/RMČ/2017 k návrhu na schválení Výroční zprávy a účetní závěrky akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2016 a souhlasu s rozdělením ztráty akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2016 ve výši 235.511,12 Kč Otevřít dokument
430/RMČ/2017 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu č. 19 o velikosti 1 + 0 v objektu č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
431/RMČ/2017 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 16 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
432/RMČ/2017 k informaci o provedení kontroly výkonu státní správy na úseku matrik, užívání a změny jména a příjmení a výkonu státní správy na úseku státního občanství Otevřít dokument
433/RMČ/2017 k návrhu na jmenování vedoucího odboru investičního Otevřít dokument
434/RMČ/2017 k návrhu na uzavření smlouvy o vytvoření díla a poskytnutí licence se spolkem Dilia, divadelní, literární, audiovizuální agentura z.s. Otevřít dokument
435/RMČ/2017 k návrhu zadání na zpracování územní studie lokality Na Hutích, Praha - Kyje Otevřít dokument
436/RMČ/2017 vyjádření MČ Praha 14 k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pozemků parc. č. 1252, 1254/5, 1251 a 1250 kat.území Hloubětín z funkční plochy PZO na území všeobecně obytné OV Otevřít dokument
437/RMČ/2017 vyjádření MČ Praha 14 k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pozemků parc.č. 1372/1, 1372, 1375/5 a dalších kat.území Hloubětín z funkční plochy OP na území OB, OV, SM, VV, SP, ÚSES Otevřít dokument
438/RMČ/2017 vyjádření MČ Praha 14 k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pozemku parc. č. 2587/11 kat. území Kyje s přeskupením funkčních ploch OB, OV, SM, VV, SP a DU Otevřít dokument
439/RMČ/2017 vyjádření MČ Praha 14 k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy plochy mezi ul. Budovatelská - Bodláková - Za Černým Mostem Otevřít dokument
440/RMČ/2017 k návrhu na 11. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2017 Otevřít dokument
441/RMČ/2017 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola SLUNÍČKO, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005 Otevřít dokument
442/RMČ/2017 k návrhu na souhlas se zřízením školního klubu od školního roku 2017/2018 v Základní škole, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
443/RMČ/2017 ke zrušení a zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Klíč k úspěchu - opakované řízení Otevřít dokument
444/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projekční práce - Vybíralka 25 ZŠ a MŠ - Hospodaření s dešťovou vodu a navazující revitalizace Otevřít dokument
445/RMČ/2017 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka interaktivních tabulí, projektorů a IT techniky Otevřít dokument
446/RMČ/2017 k zahájení veřejné zakázky Energetická renovace objektů ZŠ a MŠ v Praze 14 zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
447/RMČ/2017 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajišťování terénního programu pro osoby bez přístřeší na území městské části Praha 14 ve formě mobilní sociální služby Otevřít dokument
448/RMČ/2017 k vyhodnocení veřejné zakázky na dodávky Vybavení ZŠ městské části Praha 14 nábytkem zadávané formou nadlimitního řízení Otevřít dokument
449/RMČ/2017 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Výměna PVC podlah v učebnách ZŠ Hloubětínská Otevřít dokument
450/RMČ/2017 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Malířské a lakýrnické práce v ZŠ Hloubětínská Otevřít dokument
451/RMČ/2017 k investičním akcím a požadavkům na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2018 Otevřít dokument
452/RMČ/2017 ke změně pachtýře zahrádky na pozemku parc. č. 1761, díl č. 150 o výměře 295 m 2 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
453/RMČ/2017 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro akci Napojení objektu Lednická č.p. 1533 na síť Dial Telecom, a. s., Praha 14 Otevřít dokument