Samospráva ÚMČ Praha 14

25

Číslo Jednání Soubor
662/RMČ/2019 k návrhu na jmenování vedoucího odboru informačních a komunikačních technologií Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
663/RMČ/2019 k návrhu na souhlas s pracovní cestou členky ZMČ Praha 14 a zaměstnanců úřadu Otevřít dokument
664/RMČ/2019 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
665/RMČ/2019 k přijetí jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
666/RMČ/2019 k návrhu na 17. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 Otevřít dokument
667/RMČ/2019 k uzavření dodatků č. 1 k veřejnosprávním smlouvám čj. 0337/2019/OSVZ_OddE/1100 ze dne 30. 7. 2019, čj. 0338/2019/OSVZ_OddE/1100 ze dne 30. 7. 2019 a čj. 0361/2019/OSVZ_OddE/1100 ze dne 19. 7. 2019 Otevřít dokument
668/RMČ/2019 k podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci 3. výzvy programu MPSV 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2020 na akci Navýšení kapacity DS Bojčenkova Otevřít dokument
669/RMČ/2019 k vyhlášení dotačního programu městské části Praha 14 na rok 2020 v oblasti příspěvek na zajištění služby Otevřít dokument
670/RMČ/2019 k návrhu na vyhlášení dotačního programu pro podporu sportu, kultury, volnočasových aktivit a MA 21 pro rok 2020 Otevřít dokument
671/RMČ/2019 k návrhu na souhlas s uzavřením smluv mezi Základní školou, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 a ubytovanými zaměstnanci v objektu školy Otevřít dokument
672/RMČ/2019 k návrhu na stanovení osobních příplatků ředitelům MŠ a ZŠ Otevřít dokument
673/RMČ/2019 k návrhu na poskytnutí odměny vedoucí pověřené řízením příspěvkové organizace Praha 14 kulturní Otevřít dokument
674/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o výpůjčce majetku v objektu Vybíralova 969 mezi MČ Praha 14 a organizací JAHODA, z.ú. Otevřít dokument
675/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0501/2018/OI/1050 na akci Přístavba s tělocvičnou pro ZŠ Šimanovská - opakované řízení Otevřít dokument
676/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0323/2019/OI/1050 na akci Rekuperace ZŠ Chvaletická SO 01 Otevřít dokument
676/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0323/2019/OI/1050 na akci Rekuperace ZŠ Chvaletická SO 01 Otevřít dokument
677/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0322/2019/OI/1050 uzavřené k projektu Energetická renovace objektu ZŠ Vybíralova Otevřít dokument
678/RMČ/2019 k rozhodnutí zadavatele o námitkách účastníka TOVEK s.r.o., IČO: 49687981, proti vyloučení z veřejné zakázky Znalostní centrum MČ Praha 14 s inteligentní mobilní aplikací Otevřít dokument
679/RMČ/2019 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění přenosů z jednání Zastupitelstva MČ Praha 14 Otevřít dokument
680/RMČ/2019 k vyhodnocení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky s názvem Dodávky elektrické energie a zemního plynu pro městskou část Praha 14 a její příspěvkové organizace a Správu majetku Praha 14, a.s. Otevřít dokument
681/RMČ/2019 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka firewallové soustavy včetně přepínačů Otevřít dokument
682/RMČ/2019 ke zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka 22 ks PC, včetně příslušenství pro ZŠ Bratří Venclíků Otevřít dokument
683/RMČ/2019 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka 22 ks počítačových sestav, včetně příslušenství Otevřít dokument
684/RMČ/2019 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu pro hrubé porušení povinností nájemce dle § 2288 odst. 1 Občanského zákoníku Otevřít dokument
685/RMČ/2019 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
686/RMČ/2019 k návrhu na souhlas s revokací usnesení č. 553/RMČ/2019 a na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 753, Kardašovská ul., Praha 9 na dobu neurčitou Otevřít dokument
687/RMČ/2019 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
688/RMČ/2019 k návrhu na souhlas s doh odou o ukončení smlouvy o nájmu prostoru nesloužícího podnikání č. j. 0720/2018/SMP14/1070 ke dni 30. 11. 2019 a na souhlas s uzavřením nové smlouvy pro byt č. 13 v objektu Bobkova 736/26, Praha 9 Otevřít dokument
689/RMČ/2019 k návrhu na souhlas na postoupení nájemní smlouvy za užívání prostor nesloužící podnikání o celkové výměře 85,59 m 2 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 969, ul. Vybíralova, Praha 9 Otevřít dokument
690/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
691/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 6 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
692/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
693/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 30 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
694/RMČ/2019 k volbě přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
695/RMČ/2019 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce s TSK hl. m. Prahy na prostor pro konání akce Rozsvícení vánočních stromů Otevřít dokument
696/RMČ/2019 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemků parc. č. 1072/116 a 1072/175, oba v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
697/RMČ/2019 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 708/2, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
698/RMČ/2019 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení služebnosti uložení komunikačního vedení do pozemků parc. č. 2700/1, 2705/1 a 2706, k. ú. Kyje Otevřít dokument
699/RMČ/2019 k návrhu na zrušení věcného břemene užívání úkrytu CO v budově č. p. 130, k. ú. Hloubětín, ul. Zelenečská Otevřít dokument