Samospráva ÚMČ Praha 14

69

Číslo Jednání Soubor
604/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 1071, ul. Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
605/RMČ/2021 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy výpovědí Otevřít dokument
606/RMČ/2021 k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostor nesloužící podnikání o výměře 19 m2 - garážového stání č. 2 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 848 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
607/RMČ/2021 k návrhu na souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na prostor nesloužící podnikání o výměře 19 m2 - garážového stání č. 3 v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 848 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
608/RMČ/2021 k návrhu na souhlas se zahájením výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce 7 bytových jader (ulice Kardašovská, Slévačská, Rochovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14, za podmínek stanovených zadávací dokumentací veřejné zakázky, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, směrnicí městské části Praha 14 QS 74-01 V04R05, Zadávání veřejných zakázek a usnesením Zastupitelstva MČ Praha 14 č. 9/ZMČ/2021, Rozpočet městské části Praha 14 a na jmenování členů komisí Otevřít dokument
609/RMČ/2021 k návrhu na realizaci družstevní privatizace Ronešova 1133, 1134, 1135, založení bytového družstva Otevřít dokument
610/RMČ/2021 k návrhu na schválení dalšího postupu v realizaci dostupného družstevního bydlení Otevřít dokument
611/RMČ/2021 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
612/RMČ/2021 ke způsobu financování projektu Podpora sociálně slabým žákům v ZŠ městské části Praha 14 Otevřít dokument
613/RMČ/2021 k návrhu na rozšíření zmocnění Rady městské části Praha 14 k provádění rozpočtových opatření a k návrhu na zmocnění Rady městské části Praha 14 k provádění úprav finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 Otevřít dokument
614/RMČ/2021 k návrhu na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
615/RMČ/2021 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2021 Otevřít dokument
616/RMČ/2021 k návrhu na 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
617/RMČ/2021 k uložení odvodu příspěvkové organizaci Základní škola, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
618/RMČ/2021 k převodu peněžních prostředků z rezervního fondu do fondu investic příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 Otevřít dokument
619/RMČ/2021 k návrhu na souhlas k přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu Obědy pro děti Otevřít dokument
620/RMČ/2021 k udělení výjimky ZŠ Bří Venclíků - zastínění tělocvičny Otevřít dokument
621/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o využití prostoru kolektoru v rámci akce Vybíralka 25 ZŠ a MŠ - Hospodaření s dešťovou vodou Otevřít dokument
622/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o výpůjčce částí pozemků hl. m. Prahy v k. ú. Kyje pro stavbu Nové veřejné osvětlení Bike Park Jahodnice - Praha Kyje Otevřít dokument
623/RMČ/2021 k vyhodnocení dílčí části 2 veřejné zakázky Vybudování polytechnických učeben na základních školách - dodávky zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
624/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o platebních službách - dodávky platebních terminálů a internetové platební brány pro zajištění bezhotovostních úhrad za služby / poplatky MČ Praha 14 Otevřít dokument
625/RMČ/2021 k návrhu na schválení Publikačního plánu k instrukci QI 42-02-06 V01R01 Publikace a katalogizace otevřených dat Otevřít dokument
626/RMČ/2021 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na prodej částí pozemků po zateplení a stav. úpravách bytového domu Mochovská č. p. 531, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
627/RMČ/2021 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí - Broumarská Otevřít dokument
628/RMČ/2021 k výpůjčce elektromobilu pro společnost SP Černý Most, s.r.o. Otevřít dokument