Samospráva ÚMČ Praha 14

47

Číslo Jednání Soubor
548/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
549/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 741, ul. Bryksova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
550/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
551/RMČ/2012 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + kk v domě č. p. 739, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
552/RMČ/2012 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 - přidělení uvolněného bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 741, Bryksova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
553/RMČ/2012 k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 743, ul. Maňákova, Praha 9 na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
554/RMČ/2012 k žádosti o udělení souhlasu s přijetím další osoby do bytu v č. p. 497, Slévačská ul., Praha 9 Otevřít dokument
555/RMČ/2012 k uplatnění práva na přiměřenou slevu nájemného za užívání bytu v č. p. 774 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
556/RMČ/2012 k uplatnění práva na přiměřenou slevu nájemného za užívání školnického bytu v č. p. 1140, ulice Bří Venclíků, Praha 9 Otevřít dokument
557/RMČ/2012 k návrhu na zpětvzetí výpovědi z nájmu bytu v č. p. 756 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
558/RMČ/2012 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu nájemci z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
559/RMČ/2012 k návrhu na stanovení skupiny uchazečů na pronájem bytů v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
560/RMČ/2012 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 - přidělení bytu o velikosti 2 + 0 do podnájmu v č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
561/RMČ/2012 k návrhu na souhlas se snížením nájemného o 50% a na souhlas s prominutím smluvní pokuty ve výši 2.693 Kč za pozdní platby nájemného za užívání nebytových prostor v objektu č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
562/RMČ/2012 k návrhu na souhlas s ukončením nájmu dohodou části nebytových prostor ve 3. nadzemním podlaží objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
563/RMČ/2012 k návrhu na přijetí daru od společnosti BELSI IMPORT-EXPORT, s. r. o. pro zajištění občerstvení na akci Workshop na téma nedostatek aktivit pro mladé dne 23. 10. 2012 Otevřít dokument
564/RMČ/2012 13. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2012 Otevřít dokument
565/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k zahraničním pracovním cestám Otevřít dokument
566/RMČ/2012 k návrhu na schválení vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu v rámci projektu Smart i. e. Otevřít dokument
567/RMČ/2012 k podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2013 Otevřít dokument
568/RMČ/2012 k žádosti na udělení souhlasu s uvedením obecního bytu městské části Praha 14 č. 10, nám. Plk. Vlčka 694/7, Praha 9 jako sídla společnosti TOMFIN CZ, s. r. o. Otevřít dokument
569/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky kabelů komunikační sítě do pozemků parc. č. 993/1, 933, 939/1, 940/3 a 1014, k. ú. Hostavice Otevřít dokument
570/RMČ/2012 k návrhu na zveřejnění záměru a k následnému uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 89/1 (89/3) a kupní smlouvy na pozemek parc. č. 91 a část pozemku parc. č. 89/1(89/4), vše v k. ú. Kyje Otevřít dokument
571/RMČ/2012 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy čj. 2003/OSM/0032 na pronájem části pozemku parc. č. 1760 v k. ú. Kyje výpovědí ke dni 30. 11. 2012 Otevřít dokument
572/RMČ/2012 k návrhu na ukončení nájemní smlouvy čj. 2005/OESM - OMD/0016 na pronájem části pozemku parc. č. 1760, díl 11 v k. ú. Kyje výpovědí Otevřít dokument
573/RMČ/2012 k návrhu na odnětí pozemku parc. č. 2458, k. ú. Hloubětín ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
574/RMČ/2012 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc. č. 221/10, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
575/RMČ/2012 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu trafostanic a pozemků v k. ú. Černý Most ve vlastnictví hl. m. Prahy společnosti PREdistribuce, a. s. Otevřít dokument
576/RMČ/2012 k návrhu na zahájení veřejné zakázky formou zjednodušeného podlimitního řízení Sdružené dodávky elektrické energie pro centrálního zadavatele MČ Praha 14 pro rok 2013 Otevřít dokument
577/RMČ/2012 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 k SoD č. 0312/2011/OSMI/1050 Základní škola Bří Venclíků - energetická úspora MČ Praha 14 Otevřít dokument
578/RMČ/2012 k návrhu na uzavření smlouvy č. 10062543 ze dne 17. 9. 2012 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí projektu Základní škola Gen. Janouška - Energetická úspora MČ Praha 14 Otevřít dokument
579/RMČ/2012 k dodatku č. 3 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 Otevřít dokument
580/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 27.000 Kč Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
581/RMČ/2012 k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného ve výši 20.000 Kč a ve výši 15.000 Kč Mateřské škole, Praha 9 - Hloubětín, Zelenečská 500 Otevřít dokument
582/RMČ/2012 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2011/2012 z hlavní činnosti Otevřít dokument