Samospráva ÚMČ Praha 14

64

Číslo Jednání Soubor
392/RMČ/2021 k návrhu na rozdělení kompetencí starosty, místostarostů a radních v samostatné působnosti městské části Praha 14 Otevřít dokument
393/RMČ/2021 k návrhu na poskytnutí daru ve výši 50. 000,- Kč obcím postiženým živelnou katastrofou Otevřít dokument
394/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka , Praha 9 Otevřít dokument
395/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 751, ul. Maňákova , Praha 9 Otevřít dokument
396/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 757, ul. Bryksova , Praha 9 Otevřít dokument
397/RMČ/2021 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 746, ul. Maňákova , Praha 9 Otevřít dokument
398/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 13 na adrese Rochovská 766/18, 198 00 Praha 14 Otevřít dokument
399/RMČ/2021 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy k bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 1070, Bří Venclíků ul., Praha 9 Otevřít dokument
400/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 prostřednictvím výměny bytů Otevřít dokument
401/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 755, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu Otevřít dokument
402/RMČ/2021 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1134, Ronešova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu Otevřít dokument
403/RMČ/2021 na schválení slevy na nájemném ve formě jeho dočasného snížení, za ztížené užívání bytové jednotky č. 6, Bryksova 740, 198 00 Praha 9 v období od 8. 2. 2021 do 30. 4. 2021 Otevřít dokument
404/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 12 o velikosti 1+0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
405/RMČ/2021 na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 28 o velikosti 2+0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
406/RMČ/2021 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 17 o velikosti 1+0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
407/RMČ/2021 k návrhu na 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
408/RMČ/2021 k návrhu na 10. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2021 Otevřít dokument
409/RMČ/2021 vyjádření městské části Praha 14 k záměru Bytový dům D na pozemku parc.č. 1295/26 kat. území Hloubětín při ul. Za Černým mostem Otevřít dokument
410/RMČ/2021 vyjádření městské části Praha 14 k oznámení záměru dle zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, V205/206 - přestavba na 400kV Otevřít dokument
411/RMČ/2021 k vyjádření městské části Praha 14 k záměru ubytovna Hloubětín- Blok 09 Praha, Hloubětín, Slévačská 744 Otevřít dokument
412/RMČ/2021 k odvolání a jmenování člena dozorčí rady a schválení smlouvy o výkonu funkce Otevřít dokument
413/RMČ/2021 ke schválení účetní závěrky společnosti SP Černý Most, s.r.o. za rok 2020 a k rozdělení zisku společnosti SP Černý Most, s.r.o. za rok 2020 Otevřít dokument
414/RMČ/2021 o schválení Výroční zprávy a účetní závěrky akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2020 a souhlas s rozdělením zisku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2020 ve výši 5. 498,12 Kč Otevřít dokument
415/RMČ/2021 k návrhu na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na zajištění stavebních úprav vstupních prostor a dalších stavebních úprav objektu zdravotního střediska Kapitána Stránského čp. 999, Praha 14 Otevřít dokument
416/RMČ/2021 k návrhu na zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce střechy objektu Pilská 5/9, 198 00, Praha 14 - opakované řízení zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
417/RMČ/2021 k uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR Otevřít dokument
418/RMČ/2021 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka prvků síťové infrastruktury Otevřít dokument
419/RMČ/2021 na zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka a instalace elektronických úředních desek Otevřít dokument
420/RMČ/2021 k dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce Mateřské školy Obláček , Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874, IČO: 70884498, Mateřské školy Sluníčko Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005, IČO: 70884471 a Mateřské školy Jahodnice, Praha 9 - Kyje, Kostlivého 1218, IČO: 70919593 Otevřít dokument
421/RMČ/2021 k výběru dodavatele na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Administrace veřejné zakázky s názvem Polyfunkční budova Černý Most Otevřít dokument
422/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Komunitní centrum H 55 - dodatečné chlazení Otevřít dokument
423/RMČ/2021 k zajištění připojení k distribuční soustavě PREdistribuce, a.s. v rámci akce Dětské hřiště Jamská Otevřít dokument
424/RMČ/2021 k zajištění přeložky a připojení lokality k distribuční soustavě PREdistribuce, a.s. v rámci akce Komunitní centrum Splavná Otevřít dokument
425/RMČ/2021 k vyhodnocení veřejné zakázky Nové zelené střechy na objektech ZŠ zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení Otevřít dokument
426/RMČ/2021 k prohlášení o neplatnosti dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci a nájemní smlouvy č. 6N20/01 mezi Státním pozemkovým úřadem a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
427/RMČ/2021 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. j. 0119/2021/OI/1050 na akci Souvislá údržba ulice Vlkovická Otevřít dokument