Samospráva ÚMČ Praha 14

17

Číslo Jednání Soubor
395/RMČ/2019 k návrhu na souhlas s uzavřením soudního smíru s Jiřím Šeligou v řízení vedeném Obvodním soudem pro Prahu 9 pod sp. zn.: 18 C 1/2019 Otevřít dokument
396/RMČ/2019 k návrhu na organizační strukturu odboru kanceláře starosty Otevřít dokument
397/RMČ/2019 k návrhu na pořízení Flexi poukázek pro zaměstnance MČ Praha 14, zařazené do Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
398/RMČ/2019 vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy u pozemku parc.č. 907 v kat. území Hostavice Otevřít dokument
399/RMČ/2019 k návrhu na schválení výsledků architektonicko-krajinářské soutěže o návrh Revitalizace Centrálního parku Černý Most Otevřít dokument
400/RMČ/2019 k investičním akcím a požadavkům na finanční zdroje z rozpočtu hl.m.Prahy na rok 2020 Otevřít dokument
401/RMČ/2019 k návrhu na 9. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2019 Otevřít dokument
402/RMČ/2019 k pověření řízení Mateřské školy, Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71 od 1. 8. 2019 Otevřít dokument
403/RMČ/2019 na vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy, Praha 9 - Hostavice, U Hostavického potoka 803/71 Otevřít dokument
404/RMČ/2019 k návrhu na vyplacení odměn ředitelům základních a mateřských škol za II. pololetí školního roku 2018/2019 z hlavní činnosti Otevřít dokument
405/RMČ/2019 na zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění služby související se zpracováním strategických dokumentů MČ Praha 14 - Generel dopravy (analytická a návrhová část) a Akčního plánu rozvoje MČ Praha 14 na období 2021-2022, včetně zajištění vzdělávání v oblasti strategického plánování a řízení, vedeného pod reg.č. CZ. 03.4.74/0.0/0.0/17118/0010073 Otevřít dokument
406/RMČ/2019 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Sada 40 tabletů s nabíjecími boxy a dalším příslušenstvím pro potřeby ZŠ Chvaletická Otevřít dokument
407/RMČ/2019 k zahájení veřejné zakázky Revitalizace budov ÚMČ č.p. 1072 a 1073 zadávané formou otevřeného nadlimitního řízení Otevřít dokument
408/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby ZŠ Vybíralova - Projektové práce - Rekonstrukce elektroinstalace slaboproudu a silnoproudu Otevřít dokument
409/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Oprava balkonů - nám. Plukovníka Vlčka 692 zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
410/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem Rekonstrukce 6 bytových jader (Ronešova, Kardašovská) bytového fondu ve správě MČ Praha 14 zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
411/RMČ/2019 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Severovýchodní cyklomagistrála - etapa 6.3 Otevřít dokument
412/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. j. 0763/2017/OI/1101 na akci Projekční služby - Křižovatky ul. Broumarská x Rožmberská a Broumarská x Českobrodská Otevřít dokument
413/RMČ/2019 k uzavřenídodatku č. 2 k SoD č. j. 0171/2019/OI/1050 na akci Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry, opakované řízení II. Otevřít dokument
414/RMČ/2019 k hodnotící zprávě k Plánu zimní údržby místních komunikací za období od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019 Otevřít dokument
415/RMČ/2019 k informaci o rekonstrukci TV Hloubětín 2019 Otevřít dokument
416/RMČ/2019 k žádosti o prodloužení platnosti smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a o změnu budoucího oprávněného Otevřít dokument
417/RMČ/2019 k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 0072/2017/OSM/1070 Otevřít dokument
418/RMČ/2019 k ukončení nájmu části pozemku parc.č. 2727/1, k.ú. Kyje v souvislosti s rekonstrukcí Tálínské ulice Otevřít dokument
419/RMČ/2019 k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na prodej části pozemku parc.č. 1072/116, k.ú. Hloubětín Otevřít dokument
420/RMČ/2019 k rozhodnutí Valné hromady o výši a výplatě jednorázové odměny pro předsedu představenstva obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za období I. pololetí roku 2019 Otevřít dokument
421/RMČ/2019 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 1+1 v č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, za podmínky ukončení stávajícího nájmu a vrácení stávajícího bytu Otevřít dokument
422/RMČ/2019 k návrhu na schválení dohody o poskytnutí slevy z nájemného po dobu rekonstrukce pro společnost Hope4kids, z.s. Otevřít dokument
423/RMČ/2019 k návrhu na schválení dohody o poskytnutí slevy z nájemného po dobu rekonstrukce pro společnost Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, z.s. Otevřít dokument
424/RMČ/2019 k návrhu na schválení dohody o součinnosti při provádění rekonstrukce a o poskytnutí náhradních prostor mezi nájemcem JAHODA, z.ú. a výpůjčitelem Mateřská škola, Praha 9-Černý Most, Vybíralova 968 Otevřít dokument
425/RMČ/2019 k návrhu na schválení dohody o součinnosti při provádění rekonstrukce a o poskytnutí náhradních prostor s organizacemi JAHODA, z.ú. a Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 Otevřít dokument
426/RMČ/2019 k návrhu na schválení dohody o součinnosti při provádění rekonstrukce a o poskytnutí náhradních prostor s organizacemi JAHODA, z.ú. a Praha 14 kulturní Otevřít dokument
427/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 27 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
428/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 29 o velikosti 2 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
429/RMČ/2019 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 10 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
430/RMČ/2019 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
431/RMČ/2019 k projednání návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Sb. hl.m.Prahy o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké veřejné produkce na veřejně přístupných místech Otevřít dokument
432/RMČ/2019 na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Otevřít dokument
433/RMČ/2019 na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 - logopedická ambulance Otevřít dokument
434/RMČ/2019 na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 - kadeřnictví Otevřít dokument