Samospráva ÚMČ Praha 14

15

Číslo Jednání Soubor
296/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 753, ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
297/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 754 ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
298/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 754 ul. Maňákova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
299/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
300/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 692, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
301/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 770 ul. Kučerova, Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
302/RMČ/2011 k návrhu na obnovu podnájmu bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 1610 ul. Broumarská, Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
303/RMČ/2011 k návrhu na přechod nájmu bytu o velikosti 1 + 1, v domě č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 - Černý Most v souladu s ustanovením § 708 občanského zákoníku Otevřít dokument
304/RMČ/2011 k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9 na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
305/RMČ/2011 k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 1135, Ronešova ul., Praha 9 na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
306/RMČ/2011 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením uvolněného bytu o velikosti 1 + 1 v domě č. p. 805, Mansfeldova ul., Praha 9 s dispozičním právem k tomuto bytu poskytnutým Magistrátem hl. m. Prahy městské části Praha 14 Otevřít dokument
307/RMČ/2011 k návrhu na stanovení minimální výše kupní ceny při odkupu bytu o velikosti 1 + 1 do osobního vlastnictví v č. p. 625, ul. Kardašovská, Praha 9 ve veřejné soutěži formou licitace Otevřít dokument
308/RMČ/2011 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1133, Ronešova ul., Praha 9 Otevřít dokument
309/RMČ/2011 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 742, Bryksova ul., Praha 9 Otevřít dokument
310/RMČ/2011 k žádosti o odložení splácení dlužných poplatků z prodlení za pozdní úhradu nájemného za užívání bytu v č. p. 754, ulice Kardašovská, Praha 9 do 31. 7. 2011 Otevřít dokument
311/RMČ/2011 k návrhu na schválení podání výpovědí z nájmu bytu nájemcům z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemců bytu podle § 711 odst. 2, písm. b) obč. zák. Otevřít dokument
312/RMČ/2011 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
313/RMČ/2011 k návrhu na odvolání člena komise kultury a aktivit volného času a jmenování člena nového Otevřít dokument
314/RMČ/2011 k návrhu na jmenování vedoucího odboru ekonomiky Otevřít dokument
315/RMČ/2011 ke zprávě o kontrole výkonu státní správy na úseku evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů ve dnech 3. a 5. května 2011 Otevřít dokument
316/RMČ/2011 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011 Otevřít dokument
317/RMČ/2011 k návrhu závěrečného účtu městské části Praha 14 za rok 2010 Otevřít dokument
318/RMČ/2011 plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2011 Otevřít dokument
319/RMČ/2011 k návrhu na zapojení městské části Praha 14 do Státního integračního programu v roce 2011 Otevřít dokument
320/RMČ/2011 k návrhu na jmenování členů komise za městskou část Praha - Dolní Počernice Otevřít dokument
321/RMČ/2011 k návrhu na podání žádosti o dotaci - Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR na základě usnesení vlády ČR ze dne 2. února 2011 č. 99 k aktualizované Koncepci integrace Otevřít dokument
322/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení kabelu nízkého napětí do pozemků ve svěřené správě městské části Praha 14 v souvislosti s výstavbou čerpací stanice pohonných hmot v rámci stavby Vysočanská radiála Otevřít dokument
323/RMČ/2011 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření nájemní smlouvy na pronájem podloubí bytového domu č. p. 813 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
324/RMČ/2011 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce MŠ Zelenečská č. p. 500, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce ZTI Otevřít dokument
325/RMČ/2011 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky na stavební práce k projektu Základní škola Chvaletická - Energetická úspora MČ Praha 14 zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Otevřít dokument
326/RMČ/2011 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky na stavební práce k projektu Základní škola Bří Venclíků - Energetická úspora MČ Praha 14 zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Otevřít dokument
327/RMČ/2011 k rozhodnutí ve věci veřejné zakázky na stavební práce k projektu Základní škola Generála Janouška - Energetická úspora MČ Praha 14 zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění Otevřít dokument
328/RMČ/2011 k návrhu na uzavření nájemních smluv na pronájem části pozemku parc. č. 1359/1 v k. ú. Hloubětín za účelem využití pozemku jako zahrady Otevřít dokument
329/RMČ/2011 k návrhu na ukončení NS č. 99/OSM/015 dohodou, zveřejnění adresného záměru a následnému uzavření nové NS na pronájem části pozemku parc. č. 93/1 v k. ú. Černý Most Otevřít dokument
330/RMČ/2011 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření NS na pronájem části pozemku parc. č. 93/1, o výměře 5 m 2 v k. ú. Černý Most za účelem umístění a provozování zmrzlinového stánku Otevřít dokument
331/RMČ/2011 k žádosti MHMP, odboru evidence správy a využití majetku, o stanovisko k prodeji (pronájmu) části pozemku parc. č. 2482/1 v k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
332/RMČ/2011 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc. č. 2825 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
333/RMČ/2011 k návrhu na uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc. č. 2727/1 o výměře cca 75 m 2 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
334/RMČ/2011 k žádosti o odnětí ideální 1 pozemku parc. č. 2575/58, k. ú. Kyje, a pozemku parc. č. 2845/2, k. ú. Kyje, ze svěřené správy nemovitostí městské části Praha 14 Otevřít dokument
335/RMČ/2011 k žádosti o zaslání požadavků na převod nemovitostí z vlastnictví ČR do vlastnictví obce hl. m. Prahy, případně do svěřené správy městské části Praha 14 Otevřít dokument
336/RMČ/2011 k návrhu na ocenění vítězů ankety Ámos základních škol městské části Praha 14 v roce 2011 u příležitosti ukončení školního roku 2010/2011 Otevřít dokument
337/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o dílo na zpracování urbanistické studie - Praha 14 Otevřít dokument
338/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smlouvy o poskytnutí grantu z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí Otevřít dokument