Samospráva ÚMČ Praha 14

2

Číslo Jednání Soubor
691/RMČ/2014 k žádosti na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
692/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 736, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
693/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 846, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
694/RMČ/2014 694/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 845, ul. Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
695/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 1133, ul. Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
696/RMČ/2014 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 754, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
697/RMČ/2014 k návrhu na řešení bytové situace občanů městské části Praha 14 přidělením bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka, Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14 Otevřít dokument
698/RMČ/2014 k návrhu na prodloužení užívání poskytnutého přístřeší formou bytu v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
699/RMČ/2014 k žádosti o prominutí poplatků z prodlení Otevřít dokument
700/RMČ/2014 k návrhu na souhlas s umístěním sídla pro nově zakládající společnost do prostoru v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
701/RMČ/2014 701/RMČ/2014 k návrhu na souhlas s umístěním sídla pro nově zakládající společnost do prostoru v objektu č. p. 1133 ulice Ronešova, Praha 9 Otevřít dokument
702/RMČ/2014 k návrhu na schválení pronájmu prostoru sloužícího podnikání v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 744 ulice Maňákova, Praha 9 s účastníkem výběrového řízení Otevřít dokument
703/RMČ/2014 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prostor sloužící podnikání v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
704/RMČ/2014 k návrhu na souhlas se zveřejněním záměru na pronájem objektu č. p. 67 ulice Baštýřská, Praha 9 včetně pozemku parc. č. 696 a přilehlých pozemků parc. č. 697 a parc. č. 698 v k. ú. Hostavice Otevřít dokument
705/RMČ/2014 k návrhu na určení zástupce a náhradníka za zástupce městské části Praha 14 na jednání shromáždění společenství vlastníků jednotek Otevřít dokument
706/RMČ/2014 k uzavření dodatku k Mandátní smlouvě k zajištění agendy spojené s nájmem bytů a nebytových prostor v nemovitostech MČ Praha 14 Otevřít dokument
707/RMČ/2014 k návrhu na odvolání a jmenování členů dozorčí rady obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a . s. Otevřít dokument
708/RMČ/2014 k návrhu na změnu složení Strategického týmu pro řízení a rozvoj MČ Praha 14 (dále jen STRR) Otevřít dokument
709/RMČ/2014 k návrhu na zřízení komisí Rady městské části Praha 14 Otevřít dokument
710/RMČ/2014 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k zadání Celoměstsky významných změn V - 1.část územního plánu SÚ hl.m. Prahy a obsahující změnu Z 2909/00 a Z 2945/00 Otevřít dokument
711/RMČ/2014 k návrhu na organizační změny - zrušení odboru správy majetku a investic a vytvoření odboru správy majetku a odboru investičního Otevřít dokument
712/RMČ/2014 k návrhu na organizační změny v odborech Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
713/RMČ/2014 k návrhu na 18. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2014 Otevřít dokument
714/RMČ/2014 k vyplacení mimořádné odměny Mgr. Aleně Gabaľové, ředitelce Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 Otevřít dokument
715/RMČ/2014 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy Sluníčko Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1005, příspěvková organizace Otevřít dokument
716/RMČ/2014 k převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu Mateřské školy Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602, příspěvková organizace Otevřít dokument
717/RMČ/2014 k převodu svěřeného majetku z příspěvkové organizace Mateřská škola, Praha 9 - Hloubětín, Štolmířská 602 na příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 Otevřít dokument
718/RMČ/2014 k uzavření smlouvy o dílo a smlouvy o poskytnutí servisních služeb mezi městskou částí Praha 14 a obch. spol. QCM, s. r. o. Otevřít dokument
719/RMČ/2014 k přípravě stavební projektové dokumentace k projektovému záměru Výstavba mateřské školy v k. ú. Hostavice - lokalita Jahodnice předloženému v rámci dotačního programu MŠMT Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol Otevřít dokument
720/RMČ/2014 k přípravě stavební projektové dokumentace pro realizaci stavebních prací ve školských budovách ZŠ Hloubětínská a ZŠ Gen. Janouška Otevřít dokument
721/RMČ/2014 ke zrušení veřejné zakázky na stavební práce Snížení energetické náročnosti budov MŠ v ulici Vybíralova č. p. 967, 968 a 969 - Praha 14, zadávané formou otevřeného zadávacího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a zahájení nového výběrového řízení Otevřít dokument
722/RMČ/2014 k návrhu na uzavření dodatku č. 24 ke smlouvě o poskytování pečovatelské služby na území Prahy 14 ze dne 8. 12. 1997 pro rok 2015 Otevřít dokument
723/RMČ/2014 k návrhu na schválení podání žádosti o grant na projekt Zvýšení informovanosti cizinců žijících na území MČ Praha 14, v rámci vyhlášeného grantového řízení hl. m. Prahy Programy podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2015 Otevřít dokument
724/RMČ/2014 k návrhu na podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného městského programu prevence kriminality na rok 2015 v hl. m. Praze Otevřít dokument
725/RMČ/2014 k návrhu na vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 na rok 2015 v oblasti 2 - sportovní, kulturní a volnočasové aktivity, na podporu Zdravé MČ - MA 21 a podporu činnosti tělovýchovných zařízení Otevřít dokument
726/RMČ/2014 k uzavření pachtovní smlouvy na část pozemku parc. č. 982/1, k. ú. Hostavice se spoluvlastníky rodinného domu č. p. 416 v Travné ulici Otevřít dokument
727/RMČ/2014 k uzavření pachtovních smluv na pozemek parc. č. 2099, k. ú. Kyje s vlastníky sousedních pozemků Otevřít dokument
728/RMČ/2014 k uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pokládky optického kabelu do pozemku parc. č. 566/78, v k. ú. Hloubětín, se společností O2 Czech Republic a.s. Otevřít dokument
729/RMČ/2014 k uzavření dohody k ukončení nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2575/34, k. ú. Kyje Otevřít dokument
730/RMČ/2014 k žádosti SVM MHMP o stanovisko ke směně pozemků mezi HMP a Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a. s., která se týká i pozemků v katastrálním území Černý Most a Hloubětín Otevřít dokument
731/RMČ/2014 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 375/1, k. ú. Černý Most, za účelem umístění poštovní schránky a informačního zařízení Otevřít dokument
732/RMČ/2014 k návrhu na úpravu plánu zimní údržby místních komunikací na období od 15. 12. 2014 do 31. 3. 2015 Otevřít dokument