Samospráva ÚMČ Praha 14

45

Číslo Jednání Soubor
528/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 774, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
529/RMČ/2020 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
530/RMČ/2020 návrh ke zprávě z kontroly vybraných procesů za období od 1/1/2019 do 30/6/2020 organizace Praha 14 kulturní Otevřít dokument
531/RMČ/2020 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 743, Maňákova ul., Praha 9, byt ve svěřené správě městské části Praha 14, ve veřejném zájmu, v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
532/RMČ/2020 k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 Otevřít dokument
533/RMČ/2020 k návrhu na revokaci usnesení Rady městské části Praha 14 Otevřít dokument
534/RMČ/2020 ke schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu budovy č. 0226/2019/OSM/1070 a dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru č. 0669/2019/OSM/1070 a snížení nájemného v souvislosti s pandemií COVID-19 Otevřít dokument
535/RMČ/2020 k návrhu na schválení záměru na koupi obchodního podílu Otevřít dokument
536/RMČ/2020 na zajištění realizace nezbytných stavebních úprav na bezbariérový provoz prostor v II. NP objektu zdravotního střediska Kpt. Stránského 999,198 00 Praha 14 Otevřít dokument
537/RMČ/2020 k podání žádosti o dotaci do programu Podpora terénní práce pro rok 2021 Otevřít dokument
538/RMČ/2020 k žádostem ústavu Neposeda, z.ú., IČO: 69793298, o změny v čerpání rozpočtu poskytnutých dotací pro rok 2020 v dotačním programu Oblast 1 - sociální a návazné služby 2019-2020 na projekty Autobus - indikátor 1532289 a Křižovatka - indikátor 8793414 a k uzavření souvisejících dodatků č. 2 k veřejnoprávním smlouvám čj. 0337/2019/OSVZ_OddE/1100 a čj. 0338/2019/OSVZ_OddE/1100 ze dne 30. 7. 2019 Otevřít dokument
539/RMČ/2020 k návrhu na podání žádostí o poskytnutí dotace v rámci vyhlášeného grantového řízení pro oblast prevence kriminality pro MČ na rok 2021 Otevřít dokument
540/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o realizaci programu primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14 či.: 0485/2019/OSVZ OddE/1100 ze dne 26. 8. 2019 mezi městskou částí Praha 14 a Prev-Centrem z.ú. Otevřít dokument
541/RMČ/2020 k návrhu na změny v organizační struktuře odborů Úřadu městské části Praha 14 Otevřít dokument
542/RMČ/2020 k odvolání z funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 Otevřít dokument
543/RMČ/2020 k informaci o plnění úkolů Rady a Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
544/RMČ/2020 k přijetí jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
545/RMČ/2020 k návrhu na 15. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2020 Otevřít dokument
546/RMČ/2020 k plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. pololetí roku 2020 Otevřít dokument
547/RMČ/2020 k návrhu na 1. úpravu finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 na rok 2020 Otevřít dokument
548/RMČ/2020 k podnětu na změnu ÚPn SÚ HMP pozemků v kat. území Kyje, Hostavice a Černý Most - přeskupení ploch, iniciovaný městskou částí Praha 14, zkráceným postupem Otevřít dokument
549/RMČ/2020 k místní Agendě 21 Otevřít dokument
550/RMČ/2020 k souhlasu s pracovní cestou místostarostkv v rámci projektu Místní akční plán Praha 14 II. Otevřít dokument
551/RMČ/2020 k podpisu smlouvy o financování pro projekt ze zásobníku projektů výzvy č. 37 Modernizace zařízení a vybavení škol P14 - učebny ZŠ II. v rámci Operačního programu - Praha pól růstu ČR Otevřít dokument
552/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o financování projektu v rámci operačního programu Praha - pól růstu ČR ze dne 2. 10. 2019 Otevřít dokument
553/RMČ/2020 k poskytnutí výjimky z postupu při výběru dodavatele, daného základním školám interní směrnicí OS 74-01 Zadávání veřejných zakázek, u veřejných zakázek malého rozsahu na pořízení technického vybavení v oblasti ICT pro online výuku na základních školách, jejichž zřizovatelem je městská část Praha 14 Otevřít dokument
554/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0255/2019/OI/1050 na akci ZŠ Hloubětínská čp. 700 - rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, vytápění a zdravotechniky - opakované řízení Otevřít dokument
555/RMČ/2020 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0436/2020/OI/1050 na akci Vybíralova 969 výtah Otevřít dokument
556/RMČ/2020 k vyhodnocení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Parkourové hřiště Jahodnice Otevřít dokument
557/RMČ/2020 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Zastínění dětského hřiště u workoutu na Jahodnici Otevřít dokument
558/RMČ/2020 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Most Za Rokytkou - levé předmostí (ul. Hodějovská) Otevřít dokument
559/RMČ/2020 k vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na služby Projekční práce - Severovýchodní cyklomagistrála etapa III. Otevřít dokument
560/RMČ/2020 k zahájení veřejné zakázky malého rozsahu stavební práce Rekonstrukce komunikace Hůrská Otevřít dokument
561/RMČ/2020 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 1072/182, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
562/RMČ/2020 k uzavření nájemní smlouvy na část pozemků parc. č. 1072/46, parc. č. 1072/50, parc. č. 1072/182, katastrální území Hloubětín Otevřít dokument
563/RMČ/2020 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 2570/1, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
564/RMČ/2020 k odnětí sloupů veřejného osvětlení v parku Splavná ze svěřené správy MČ Praha 14 Otevřít dokument
565/RMČ/2020 k vyhodnocení nabídek ke zveřejněnému záměru na pronájem zahrádek v ul. Borská Otevřít dokument
566/RMČ/2020 na snížení nájemného z důvodu zmírnění ekonomického dopadu pro subjekt v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Otevřít dokument
567/RMČ/2020 na snížení nájemného z důvodu zmírnění ekonomického dopadu pro subjekt v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Otevřít dokument
568/RMČ/2020 na snížení nájemného z důvodu zmírnění ekonomického dopadu pro subjekt v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Otevřít dokument
569/RMČ/2020 na snížení nájemného z důvodu zmírnění ekonomického dopadu pro subjekt v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu Otevřít dokument
570/RMČ/2020 k pověření řízením příspěvkové organizace Praha 14 kulturní, IČO: 75122987 po dobu trvání pracovní neschopnosti ředitelky Otevřít dokument