Samospráva ÚMČ Praha 14

63

Číslo Jednání Soubor
351/RMČ/2013 k žádosti na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 685, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
352/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 753, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
353/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 3 + 1 v domě č. p. 747, ul. Bobkova, Praha 9 Otevřít dokument
354/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 496, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
355/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
356/RMČ/2013 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 2 + 1 v domě č. p. 770, ul. Kučerova, Praha 9 Otevřít dokument
357/RMČ/2013 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 993, ul. Kpt. Stránského, Praha 9 Otevřít dokument
358/RMČ/2013 k návrhu na přidělení bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 756, ul. Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
359/RMČ/2013 k žádosti o odprodej bytových jednotek v objektu č. p. 491-493, Krylovecká ul., Praha 9 a pozemků parc. č. 566/2, 566/3 a 566/4 v k. ú. Hloubětín do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů v platném znění Otevřít dokument
360/RMČ/2013 k návrhu na souhlas s umístěním sídla společnosti do nebytových prostor v objektu č. p. 740, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
361/RMČ/2013 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o nájmu č. j. 14/SMP/13 na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 745, ul. Maňákova, Praha 9 Otevřít dokument
362/RMČ/2013 k návrhu na schválení pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 669, ul. Kardašovská, Praha 9 s účastníky výběrového řízení dle schváleného pořadí Otevřít dokument
363/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 ke stávající nájemní smlouvě č. j. 05/SMP/12 uzavřené dne 17. 5. 2012 na využití nebytových prostor v budově č. p. 671, ulice Kardašovská, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
364/RMČ/2013 k návrhu na souhlas s umístěním sídla pro nově zakládanou společnost do nebytových prostor v objektu polikliniky č. p. 902 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
365/RMČ/2013 k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku akciové společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2012 Otevřít dokument
366/RMČ/2013 k návrhu na schválení Výroční zprávy a účetní závěrky obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s., za rok 2012 Otevřít dokument
367/RMČ/2013 k návrhu na organizační změnu v odboru kanceláře tajemníka a odboru sociálních věcí a zdravotnictví Otevřít dokument
368/RMČ/2013 k návrhu stanoviska městské části Praha 14 k podnětu na změnu územního plánu SÚ hl. m. Prahy pozemku parc. č. 2567/1, 2567/2 a 2570 v katastrálním území Kyje z funkční plochy PS/PZO/OV-B ve výhledu na OV do návrhu Otevřít dokument
369/RMČ/2013 k účasti na uveřejnění výsledků hodnocení návrhů urbanistické soutěže o návrh - Územní rozvoj Starých Kyjí, nové potenciální centrum MČ Praha 14 Otevřít dokument
370/RMČ/2013 k návrhu na souhlas k přijetí finančního daru ve výši 20.000 Kč od společnosti Landia Management, s. r. o. na likvidaci škod způsobených povodněmi Otevřít dokument
371/RMČ/2013 k návrhu na přijetí darů pro losování cen na akci Dětské fórum pořádané dne 22. 5. 2013 a Fórum Zdravé městské části Praha 14 pořádané dne 28. 5. 2013 Otevřít dokument
372/RMČ/2013 k žádosti o finanční příspěvek SK Karate Shotokan Neratovice - Hloubětín Otevřít dokument
373/RMČ/2013 k návrhu na 8. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
374/RMČ/2013 k návrhu na souhlas se zahraniční pracovní cestou do Vídně v Rakousku Otevřít dokument
375/RMČ/2013 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy mezi Základní školou, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 964 a p. Miroslavem Tichým a p. Jaroslavem Rytinou (DELTA FITNESS SDRUŽENÍ) na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 964 v ul. Vybíralova Otevřít dokument
376/RMČ/2013 k návrhu na uzavření nájemní smlouvy mezi Základní školou, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 a MUDr. Ludmilou Daníkovou na pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 918 v ul. Chvaletická Otevřít dokument
377/RMČ/2013 k návrhu na zařazení investičních akcí a požadavků na finanční zdroje z rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2014 a střednědobého výhledu do roku 2019 do modulu PRO - GINIS Otevřít dokument
378/RMČ/2013 k návrhu na podání žádosti o grant hl. m. Prahy v oblasti odstraňování bariér ve veřejném prostoru pro rok 2013 Otevřít dokument
379/RMČ/2013 k návrhu na pověření zástupců MČ Praha 14 k účasti na dražbě budovy č. e. 332 na pozemku parc. č. 1640/20, k. ú. Hloubětín Otevřít dokument
380/RMČ/2013 k návrhu na zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce VZT kuchyně a zázemí, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení Otevřít dokument
381/RMČ/2013 k návrhu na zrušení výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu Rekonstrukce kotelny v budově Úřadu MČ Praha 14 Otevřít dokument
382/RMČ/2013 k návrhu na zahájení nového výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci Rekonstrukce kotelny v budově Úřadu MČ Praha 14 Otevřít dokument
383/RMČ/2013 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - dodávka elektrického konvektomatu Otevřít dokument
384/RMČ/2013 k návrhu na zahájení výběrového řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby Projekt izolační zeleně Českobrodská, Praha 14 Otevřít dokument
385/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení zakázky malého rozsahu na realizaci akce ZŠ Bří Venclíků - bezbariérový vstup, ul. Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
386/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce MŠ Vybíralova č. p. 967 a 968, Praha 9, k. ú. Černý Most - sanace nákladních výtahů Otevřít dokument
387/RMČ/2013 k návrhu na ukončení pronájmu a zveřejnění záměru na pronájem pozemku parc. č. 102, v k. ú. Kyje Otevřít dokument
388/RMČ/2013 k návrhu na revokaci usnesení č. 226/RMČ/2013 - uzavření nájemní smlouvy na pronájem části plochy bytového domu Kardašovská 670, k. ú. Hloubětín, za účelem umístění reklamního banneru Otevřít dokument
389/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene umístění plynárenského zařízení do pozemků parc. č. 2578/1, parc. č. 2578/5 a parc. č. 2779/1, k. ú. Kyje Otevřít dokument
390/RMČ/2013 ke zveřejnění záměru na pronájem části pozemku parc. č. 93/1, o výměře 15 m 2 v k. ú. Černý Most za účelem umístění a provozování stánku s rychlým občerstvením Otevřít dokument
391/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o realizaci projektu Komunitní prevence kybernetické kriminality PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE 2013 v rámci grantu hl. m. Prahy pro oblast prevence kriminality na rok 2013 Otevřít dokument
392/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o poskytování kvalifikovaných časových razítek, rámcové smlouvy a mandátní smlouvy se společností eIdentity a. s. Otevřít dokument
393/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Částečná rekonstrukce ZTI- ZŠ Bří Venclíků č. p. 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument