Samospráva ÚMČ Praha 14

2

Číslo Jednání Soubor
679/RMČ/2018 k návrhu na souhlas s prodloužením podnájemní smlouvy v prostorách sloužící podnikání v objektu č. p. 742, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
680/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor č. j.: 05/SMP/09 ze dne 19. 3. 2009 na prostory v objektu č. p. 902, ul. Gen. Janouška na dobu určitou a na prodloužení smlouvy o podnájmu nebytových prostor ze dne 18. 6. 2009 na adrese Gen. Janouška 902, Praha 9, na dobu určitou Otevřít dokument
681/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 17 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 25, Praha 9 Otevřít dokument
682/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 2 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
683/RMČ/2018 k návrhu na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 9 o velikosti 1 + 0 v ul. Broumarská 1610, Praha 9 Otevřít dokument
684/RMČ/2018 k návrhu na Kolektivní smlouvu a rozpočet zaměstnaneckého fondu na rok 2019 a Zásady tvorby a použití zaměstnaneckého fondu na rok 2019 Otevřít dokument
685/RMČ/2018 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k záměru vydání vyhlášky hl. m. Prahy omezující provoz hostinských zařízení Otevřít dokument
686/RMČ/2018 k návrhu na rozdělení kompetencí starosty, místostarostů a radních v samostatné působnosti městské části Praha 14 Otevřít dokument
687/RMČ/2018 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k oznámení, dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, o záměru POLYFUNKČNÍ SOUBOR TESLA HLOUBĚTÍN, Praha 9 Otevřít dokument
688/RMČ/2018 k upraveným soutěžním podmínkám pro vyhlášení soutěže o návrh revitalizace Centrálního parku Černý Most Otevřít dokument
689/RMČ/2018 k informaci o činnosti Strategického týmu pro řízení a rozvoj městské části Praha 14 v roce 2018 Otevřít dokument
690/RMČ/2018 k indikátorům udržitelného rozvoje měst v kontextu místní Agendy 21 Otevřít dokument
691/RMČ/2018 k záměně zdrojů finančních prostředků poskytovaných příspěvkové organizaci Praha 14 kulturní formou příspěvku na provoz z rozpočtu MČ Praha 14 Otevřít dokument
692/RMČ/2018 k návrhu na 23. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2018 Otevřít dokument
693/RMČ/2018 k poskytnutí odměny k životnímu jubileu ředitelce ZŠ Gen. Janouška Otevřít dokument
694/RMČ/2018 k návrhu na souhlas k přijetí účelově určeného finančního daru od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu Obědy pro děti Otevřít dokument
695/RMČ/2018 ke zrušení veřejné zakázky na služby Projektová příprava - Vlakové zastávky Praha 14 zadávané formou nadlimitního řízení Otevřít dokument
696/RMČ/2018 ke zrušení veřejné zakázky na dodávky Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry, opakované řízení zadávané formou nadlimitního řízení Otevřít dokument
697/RMČ/2018 k zahájení veřejné zakázky na dodávky Komunitní centrum Hloubětínská 55 - interiéry, opakované řízení II. zadávané formou nadlimitního řízení Otevřít dokument
698/RMČ/2018 k zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Pořízení a rekonfigurace části infrastruktury zálohování a vysoké dostupnosti on premise infrastruktury městské části Praha 14 Otevřít dokument
699/RMČ/2018 k návrhu na zajištění realizace opravy povrchu střechy bytového objektu Bobkova 748 - 749, 198 00 Praha 14 - Černý Most Otevřít dokument
700/RMČ/2018 k návrhu na zajištění realizace nezbytné rekonstrukce bytového jádra v nájemním bytě č. 24, Bratří Venclíků 1071, 198 00 Praha 14, tedy investice Otevřít dokument
701/RMČ/2018 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Rekonstrukce 5 bytových jader (ulice Ronešova, Rochovská, Bratří Venclíků) bytového fondu ve správě MČ Praha 14 zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
702/RMČ/2018 k návrhu vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Správa, provoz a servis TZ a rozvodů ve správě SMP 14 zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek Otevřít dokument
703/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce na gastro zařízení č. j. 0182/2018/OI/ 1080 mezi MČ Praha 14 a příspěvkovou organizací Mateřská škola, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 Otevřít dokument
704/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0622/2018/OI/1050 uzavřené k projektu Energetická renovace objektu MŠ Šebelova Otevřít dokument
705/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 1 k SoD č. j. 0621/2018/OI/1050 uzavřené k projektu Energetická renovace objektu ZŠ Bří Venclíků II. Otevřít dokument
706/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 4 k SoD č. j. 0205/2017/OI/1050 na akci Projekční služby - přírodní koupaliště s kořenovou čističkou - Biotop Kyje Otevřít dokument
707/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 2 k SoD č. j. 0389/2018/OI/1050 na akci Zastávka BUS v ulici Nedokončená Otevřít dokument
708/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0563/2018/OI/1050 na akci Rekonstrukce a stavba chodníku v ulici Tálínská - opakované řízení Otevřít dokument
709/RMČ/2018 k uzavření dodatku č. 3 k SoD č. j. 0468/2017/OI/1050 na akci Projekční práce - Rekonstrukce komunikace Za Rokytkou Otevřít dokument
710/RMČ/2018 k žádosti HOM MHMP o stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1064/2, k. ú. Kyje Otevřít dokument
711/RMČ/2018 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o vyjádření k prodeji příp. pronájmu pozemků parc. č. 2670/23, parc. č. 2670/26 a části parc. č. 2670/1 a parc. č. 2846/47, k. ú. Kyje Otevřít dokument
712/RMČ/2018 k žádosti odboru hospodaření s majetkem MHMP o vyjádření k prodeji případně pronájmu části pozemků parc. č. 2670/1 a parc. č. 2670/13, k. ú. Kyje Otevřít dokument
713/RMČ/2018 k uzavření nájemní smlouvy na zahrádku na části pozemků parc. č. 1760, parc. č. 2832 a parc. č. 2830/1, díl č. 119 o výměře 320 m 2 v ul. Borská, k. ú. Kyje Otevřít dokument
714/RMČ/2018 k uzavření 1. dodatku k nájemní smlouvě č. 0072/2017/OSM/1070 Otevřít dokument
715/RMČ/2018 k ukončení nájemní smlouvy čj. 2010/OSM/0035 na pronájem části pozemku parc. č. 175, k. ú. Kyje Otevřít dokument