ÚMČ P14

Životní situace


Na této stránce se uvádějí popisy postupů v životních situacích, které příslušejí Úřadu MČ Praha 14 jako úřadu městské části se samostatnou i přenesenou působností.

Informace se zobrazují ve volitelném rozsahu (rozsah volíte kliknutím na písmeno u názvu životní situace).

Z
   Základní informace
R
   Rozšířené informace
Ú
   Úplné informace

ODBOR HODPODÁŘSKÉ SPRÁVY
Z R Ú
Czech Point
ODBOR STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE
Z R Ú
Oslavy výročních svateb
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
Z R Ú
Vyjádření MČ Praha 14 k záměru s vlivem na územní rozvoj a veřejný prostor Prahy 14
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Z R Ú
Ohlášení veřejného vystoupení zvířat
Z R Ú
Vydání loveckého lístku
Z R Ú
Vydání rybářského lístku
KANCELÁŘ ÚŘADU
Z R Ú
Žádost o potvrzení souladu povodňového plánu pro pozemek, stavbu nebo provoz objektu s Povodňovým plánem MČ Praha 14
ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND A PŘESTUPKŮ
Z R Ú
Evidence obyvatel – Adresa pro doručování
Z R Ú
Evidence obyvatel – Informace o osobách
Z R Ú
Evidence obyvatel – Ukončení pobytu na území ČR
Z R Ú
Evidence obyvatel – Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu (adresy bydliště)
Z R Ú
Evidence obyvatel – Změna trvalého pobytu
Z R Ú
Evidence obyvatel – Zprostředkování kontaktu s jiným občanem
Z R Ú
Matrika – Narození (v ČR)
Z R Ú
Matrika – Narození, uzavření manželství, nebo úmrtí mimo území ČR
Z R Ú
Matrika – Úmrtí
Z R Ú
Matrika – Určení otcovství k dítěti souhlasným prohlášením rodičů
Z R Ú
Matrika – Užívání ženského příjmení v nepřechýleném tvaru
Z R Ú
Matrika – Volba druhého jména
Z R Ú
Matrika – Změna jména a příjmení
Z R Ú
Matrika – Ztráta matričních dokladů
Z R Ú
Matrika manželství – Přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství
Z R Ú
Matrika manželství – Uzavření manželství
Z R Ú
Nález věci
Z R Ú
Ohlašování ohňostrojů
Z R Ú
Osobní doklady – Vydávání cestovních dokladů
Z R Ú
Osobní doklady – Vydávání občanských průkazů
Z R Ú
Ověření podpisu nebo kopie listiny
Z R Ú
Státní občanství – Osvědčení o státním občanství České republiky
Z R Ú
Státní občanství – Prohlášení o nabytí státního občanství ČR podle § 35 zákona č. 186/2013 Sb.
Z R Ú
Státní občanství – Udělení státního občanství České republiky pro cizince
Z R Ú
Veřejné sbírky
Z R Ú
Veřejné shromažďování
Z R Ú
VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 2023
Z R Ú
Zajišťování přestupkových řízení
ODBOR DOPRAVY
Z R Ú
Připojení nemovitosti na komunikaci
ODBOR PRÁVNÍCH A KONTROLNÍCH ČINNOSTÍ
Z R Ú
Podání stížnosti
Z R Ú
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č.106/1999 Sb.
ODBOR ŘÍZENÍ EKONOMIKY A ŠKOLSTVÍ
Z R Ú
Místní poplatek z pobytu
Z R Ú
Místní poplatek ze psů
Z R Ú
Odklad povinné školní docházky
Z R Ú
Ohlášení hazardní hry
Z R Ú
Zápis dítěte do předškolního zařízení
Z R Ú
Zápis dítěte k povinné školní docházce
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Z R Ú
Dluh na nájemném v bytě ve vlastnictví Městské části Praha 14
Z R Ú
Péče o seniory, poradenská činnost, doprovázení
Z R Ú
Pomoc občanům v hmotné nouzi, nezaměstnanost
Z R Ú
Pomoc občanům v tíživé sociální situaci, kterou nedovedou řešit vlastními silami
Z R Ú
Program sociálního bydlení
Z R Ú
Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
Z R Ú
Vydávání parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou
ODBOR VÝSTAVBY
Z R Ú
Povolení stavby (stav. úpravy, apod.) + formuláře OV (Stavební úřad) + žádost o vyjádření k existenci sítí
Z R Ú
Žádost o odběr podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru + formuláře OV (Vodoprávní úřad)