Samospráva ÚMČ Praha 14

27

Číslo Jednání Soubor
649/RMČ/2011 k souhlasu ke jmenování paní Mgr. Hany Seifertové do funkce ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 917 Otevřít dokument
650/RMČ/2011 k návrhu na zvyšování věcně usměrňovaného nájemného Otevřít dokument
651/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 740, ul. Bryksova, Praha 9 Otevřít dokument
652/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 4 + 1 v č. p. 491, ul. Krylovecká, Praha 9 Otevřít dokument
653/RMČ/2011 k návrhu na obnovu nájmu bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 497, ul. Slévačská, Praha 9 Otevřít dokument
654/RMČ/2011 k žádosti o znovupřidělení přístřeší formou bytu v č. p. 25, ul. Broumarská, Praha 9 Otevřít dokument
655/RMČ/2011 k žádosti o zpětvzetí žaloby na vyklizení přístřeší poskytnutého formou bytu v č. p. 754 ulice Kardašovská, Praha 9 a k žádosti na odložení splácení dlužných poplatků z prodlení za pozdní úhradu nájemného do 31. 3. 2012 za užívání přístřeší v č. p. 754 ulice Kardašovská, Praha 9 Otevřít dokument
656/RMČ/2011 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 0 v č. p. 774, Kardašovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
657/RMČ/2011 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 747, Bobkova ul., Praha 9 Otevřít dokument
658/RMČ/2011 k návrhu na schválení vítěze veřejné soutěže formou licitace v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 na pronájem bytu o velikosti 1 + 1 v č. p. 684, nám. Plk. Vlčka, Praha 9 Otevřít dokument
659/RMČ/2011 k návrhu na souhlas s pronájmem lodžie v č. p. 693, nám. Plk. Vlčka , Praha 9 - Černý Most Otevřít dokument
660/RMČ/2011 k žádosti nájemce bytu o velikosti 3 + 1 v č. p. 918, ulice Chvaletická, Praha 9 o snížení nájemného o 50% po dobu trvání zateplovacích prací na Základní škole Chvaletická 918, Praha 9 Otevřít dokument
661/RMČ/2011 k návrhu na schválení vzorové smlouvy o převodu vlastnictví jednotky, o převodu spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 993, 994 na pozemku parc. č. 232/120, 232/119 a o převodu spoluvlastnického podílu na pozemku parc. č. 232/120, 232/119 do osobního vlastnictví podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými oprávněnými nájemci jednotek v budově č. p. 993, 994 v ulici Kpt. Stránského, Praha 9, vše v k. ú. Černý Most, včetně kupní ceny a spoluvlastnických podílů a celkového přehledu pro MHMP Otevřít dokument
662/RMČ/2011 k projektu Domovník v objektu Broumarská Otevřít dokument
663/RMČ/2011 k organizační struktuře odboru sociálních věcí a zdravotnictví a odboru informatiky od 1. 1. 2012 Otevřít dokument
664/RMČ/2011 k návrhu organizačních změn na Úřadě městské části Praha 14 od 1. 1. 2012 Otevřít dokument
665/RMČ/2011 k návrhu na bezplatný pronájem sálu v KD Kyje Otevřít dokument
666/RMČ/2011 k návrhu na bezplatný pronájem sálu v KD Kyje, Šimanovská 47 Základní škole, Šimanovská 16, Praha 9 - Kyje Otevřít dokument
667/RMČ/2011 k souhlasu se zahraniční služební cestou Otevřít dokument
668/RMČ/2011 k návrhu na uzavření pojistné smlouvy týkající se cestovního pojištění zaměstnanců vyslaných městskou částí Praha 14 na zahraniční služební cestu Otevřít dokument
669/RMČ/2011 k uprázdnění mandátu člena Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
670/RMČ/2011 k úpravě Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 14 Otevřít dokument
671/RMČ/2011 k návrhu odměn pro členy Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří osvědčují právní úkony vyplývající z ustanovení § 43 zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze za rok 2011 Otevřít dokument
672/RMČ/2011 k návrhu na odměny pro oddávající z řad členů Zastupitelstva městské části Praha 14 a matrikářkám za zajišťování svatebních obřadů Otevřít dokument
673/RMČ/2011 k návrhu na stanovení paušální odměny pro náhradu výdělku neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14, kteří nejsou v pracovním poměru nebo v jiném obdobném poměru Otevřít dokument
674/RMČ/2011 k vyjádření městské části Praha 14 k oznámení o zjišťovacím řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, k záměru Parkoviště Praha - Parkovací dům v areálu spol. Linde Gas, a. s., parc. č. 2668/2, k. ú. Kyje Otevřít dokument
675/RMČ/2011 k návrhu odpovědi na námitku v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce Kompletní služby při zajištění výroby časopisu pro městskou část Praha 14 a výroby tiskovin pro její propagaci Otevřít dokument
676/RMČ/2011 k návrhu dodatku č. 3 ke zřizovací listině PO KVIZ Praha 14 Otevřít dokument
677/RMČ/2011 ke Komunitnímu plánu Zdravé MČ Praha 14 na období 2012 - 2013 Otevřít dokument
678/RMČ/2011 k návrhu Programu rozvoje městské části Praha 14 pro období 2011 - 2014 Otevřít dokument
679/RMČ/2011 k aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb na území městské části Praha 14 na období 2012 - 2014 Otevřít dokument
680/RMČ/2011 plnění příjmů, čerpání výdajů a plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 14 za 1. - 3. čtvrtletí roku 2011 Otevřít dokument
681/RMČ/2011 16. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2011 Otevřít dokument
682/RMČ/2011 k návrhu na 2. úpravu finančního plánu městské části Praha 14 na rok 2011 Otevřít dokument
683/RMČ/2011 rozpočtové provizorium finančního hospodaření městské části Praha 14 na rok 2012 Otevřít dokument
684/RMČ/2011 k návrhu na uzavření smluv o bezúplatném převodu movitého majetku mezi městskou částí Praha 14 a jednotlivými občanskými sdruženími, která se zúčastnila realizace projektů v rámci programu prevence kriminality Partnerství 2006 Otevřít dokument
685/RMČ/2011 k žádosti o. s. Střep o změnu rozpočtu projektu Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Otevřít dokument
686/RMČ/2011 k žádosti Farní Charity - Kyje o změnu termínu předložení vyúčtování peněžitého daru na realizaci H2O Mjúzik Pártyz rozpočtu městské části Praha 14 Otevřít dokument
687/RMČ/2011 k žádosti o prodej pozemku parc. č. 125 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
688/RMČ/2011 k návrhu pronájmu části pozemku parc. č. 2665/215 v k. ú. Kyje za účelem zřízení parkovacích stání k nástavbě bytového domu v ulici Manželů Dostálových Otevřít dokument
689/RMČ/2011 k návrhu na ukončení NS č. 01/OSM/0062 dohodou, zveřejnění adresného záměru a následnému uzavření nové NS na pronájem části pozemku parc. č. 2727/1 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
690/RMČ/2011 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k SoD č. 0199/2011/OSMI/1050 na realizaci investiční akce Základní škola Chvaletická - energetická úspora MČ Praha 14 Otevřít dokument
691/RMČ/2011 k návrhu na uzavření dodatku č. 3 k SoD č. 0259/2011/OSMI/1050 Základní škola Gen. Janouška - energetická úspora MČ Praha 14 Otevřít dokument
692/RMČ/2011 k návrhu na souhlas k přijetí věcného daru ve výši 1 Kč Mateřské škole Obláček, Praha 9 - Černý Most, Šebelova 874 Otevřít dokument
693/RMČ/2011 ke stanovení platu Nině Vatolinové, ředitelce Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Vybíralova 968 Otevřít dokument
694/RMČ/2011 k návrhu na schválení dlouhodobého pronájmu nebytových prostor v Základní škole, Praha 9 - Lehovec, Chvaletická 918 Otevřít dokument