Samospráva ÚMČ Praha 14

61

Číslo Jednání Soubor
275/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce k projektu Energetická úspora budovy MŠ Generála Janouška, zadávané formou užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Otevřít dokument
276/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce k projektu Energetická úspora budovy MŠ Chvaletická a Energetická úspora MŠ Štolmířská, zadávané formou užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Otevřít dokument
277/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky na stavební práce k projektu Energetická úspora budovy ZŠ Vybíralova, zadávané formou užšího řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Otevřít dokument
278/RMČ/2013 ke jmenování Mgr. Jiřího Barteka do funkce ředitele Základní školy, Praha 9 - Kyje, Šimanovská 16 na období 6 let od 1. 6. 2013 Otevřít dokument
279/RMČ/2013 ke jmenování Mgr. Evy Hradské do funkce ředitelky Základní školy, Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700 na období 6 let od 1. 8. 2013 Otevřít dokument
280/RMČ/2013 k návrhu na schválení podání výpovědi z nájmu bytu z důvodu hrubého porušování povinnosti nájemce bytu podle § 711 odst. 2, písm. b), c) a d) obč. zák. Otevřít dokument
281/RMČ/2013 k návrhu na schválení přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 764, Rochovská ul., Praha 9 na základě výsledku veřejného losování v souladu se Zásadami k pronájmu bytů městské části Praha 14 Otevřít dokument
282/RMČ/2013 k podání informace o povinnosti zajistit přístřeší na základě uplynutí výpovědi z nájmu bytu v č. p. 769, Rochovská ul., Praha 9 Otevřít dokument
283/RMČ/2013 k podání informace o povinnosti zajistit přístřeší na základě uplynutí výpovědi z nájmu bytu v č. p. 754, Maňákova ul., Praha 9 Otevřít dokument
284/RMČ/2013 k žádosti o uzavření splátkového kalendáře na dluh a prominutí poplatků z prodlení Otevřít dokument
285/RMČ/2013 k návrhu na revokaci usnesení č. 206/RMČ/2013 ze dne 22. 4. 2013 Otevřít dokument
286/RMČ/2013 k návrhu na postoupení pohledávek Otevřít dokument
287/RMČ/2013 k žádosti na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 24 o velikosti 1 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
288/RMČ/2013 k žádosti na prodloužení podnájemní smlouvy k bytu č. 29 o velikosti 2 + 0 v domě č. p. 25, Broumarská ul., Praha 9 Otevřít dokument
289/RMČ/2013 k návrhu na souhlas s vybudováním soc. zařízení pro veřejnost a s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu na nebytové prostory v 1. až 4. nadzemním podlaží objektu č. p. 844 ulice Gen. Janouška, Praha 9 Otevřít dokument
290/RMČ/2013 ke jmenování Mgr. Andrey Benešové do funkce ředitelky Mateřské školy, Praha 9 - Černý Most, Paculova 1115 na období 6 let od 1. 7. 2013 Otevřít dokument
291/RMČ/2013 k návrhu na změnu organizační struktury kanceláře tajemníka a odboru právních a kontrolních činností Otevřít dokument
292/RMČ/2013 k návrhu na změnu projektu v grantovém řízení Otevřít dokument
293/RMČ/2013 k návrhu na vyhlášení grantového řízení městské části Praha 14 v oblasti: Program J5 - podpora MČ v sociální oblasti pro rok 2013 Otevřít dokument
294/RMČ/2013 k návrhu na 6. rozpočtové opatření městské části Praha 14 na rok 2013 Otevřít dokument
295/RMČ/2013 k návrhu na souhlas s prominutím nájemného za užívání sálu a AV techniky v Kulturním domě, Šimanovská č. p. 47, Praha 9 - Kyje k pořádání dvou akcí s veřejností - Veřejné setkání v rámci komunitního plánování sociálních služeb Otevřít dokument
296/RMČ/2013 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o realizaci sociálně integrační aktivity v sociálně vyloučených komunitách na území městské části Praha 14 v rámci státní účelové dotace Program prevence kriminality 2013 Otevřít dokument
297/RMČ/2013 k návrhu na uzavření darovací smlouvy mezi Českou spořitelnou a. s. a městskou částí Praha 14 Otevřít dokument
298/RMČ/2013 k žádosti o finanční příspěvek beachvolejbalového týmu Bonnerová - Hermannová Otevřít dokument
299/RMČ/2013 k návrhu na jmenování nových členů Strategického týmu pro řízení a rozvoj (STRR) Otevřít dokument
300/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy s Ing. arch. Kristinou Ullmannovou, Jiřinková 7, Praha 10 na zajištění sekretáře při veřejné urbanistické soutěži o návrh Otevřít dokument
301/RMČ/2013 k návrhu vyjádření městské části Praha 14 k podnětu na úpravu územního plánu hl. m. Prahy pozemku parc. č. 232/222, 232/225 a dalších pozemků v k. ú. Černý Most při ul. Bryksova - míry využití území z OB-B na OB-C, z SV-B na SV-C a z SV-C na SV-D Otevřít dokument
302/RMČ/2013 k návrhu Memoranda o spolupráci mezi městskou částí Praha 14 a obchodní společností CANABA Development, s. r. o., Štětkova 1001/5, Praha 4 Otevřít dokument
303/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce podhledů v 1. PP a 1. NP Otevřít dokument
304/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce MŠ Osická č. p. 454, Praha 9, k. ú. Kyje - rekonstrukce elektroinstalace, splaškové kanalizace a vodovodu Otevřít dokument
305/RMČ/2013 k návrhu na vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu Rozšíření dětského hřiště v ulici Vybíralova č. p. 969 Otevřít dokument
306/RMČ/2013 k návrhu na zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na akci ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce VZT kuchyně a zázemí Otevřít dokument
307/RMČ/2013 k návrhu na zahájení nového podlimitního zadávacího řízení k veřejné zakázce ZŠ Chvaletická č. p. 918, Praha 9, k. ú. Hloubětín - rekonstrukce VZT kuchyně a zázemí Otevřít dokument
308/RMČ/2013 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce ZŠ Bří Venclíků - bezbariérový vstup, ul. Bří Venclíků 1140, Praha 9, k. ú. Černý Most Otevřít dokument
309/RMČ/2013 k návrhu na zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce MŠ Vybíralova č. p. 967 a 968, Praha 9, k. ú. Černý Most - sanace nákladních výtahů Otevřít dokument
310/RMČ/2013 k nadlimitní veřejné zakázce na služby Realizace e-Governmentu pro Prahu 14 zadané v otevřeném řízení dle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Otevřít dokument
311/RMČ/2013 k žádosti na udělení souhlasu s uvedením bytu č. 14, městské části Praha 14, Rochovská 764/22, Praha 9 jako sídla firmy Otevřít dokument
312/RMČ/2013 k žádosti na udělení souhlasu s uvedením bytu č. 1, městské části Praha 14, Slévačská 496/7, Praha 9 jako sídla firmy Otevřít dokument
313/RMČ/2013 k žádosti SVM MHMP o stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 2668/1 o výměře 28 415 m 2 v k. ú. Kyje Otevřít dokument
314/RMČ/2013 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 946/1 o výměře cca 650 m 2 k vybudování a zajištění provozu veřejného dětského hřiště Otevřít dokument
315/RMČ/2013 ke směně pozemku parc. č. 2716/2 za část pozemku parc. č. 13 o stejné výměře, vše v k. ú. Kyje Otevřít dokument
316/RMČ/2013 k návrhu na uzavření dodatku darovací smlouvy se společností PMS, spol. s r. o. Otevřít dokument
317/RMČ/2013 k návrhu na zveřejnění záměru a následnému uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě č. j. 99/OSM/0124 na pronájem části střechy bytového domu Kardašovská 670/15, Praha 9, za účelem úpravy stávajícícho telekomunikačního zařízení Otevřít dokument
318/RMČ/2013 k návrhu na uzavření smlouvy o podmínkách udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu rozvodného tepelného zařízení a smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti se zamýšleným šikmým stáním ve Vlčkově ulici Otevřít dokument
319/RMČ/2013 k revokaci usnesení č. 616/RMČ/2012 k umístění tlakové stanice k posílení vody ve stávající vodovodní síti Otevřít dokument